127874. lajstromszámú szabadalom • Eljárás teljesítménykapcsolóknál az áram megszakításakor keletkező fényívek oltására

Megjelent 194&5 évi^sfceptember hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 127874, szám VÍI/g. osztály. — S. 18154. alapszám. Eljárás teljesítménykapcsolóknál az áram megszakításakor keletkező fényívek oltására. Siemens akcióvá spolecnost pro vyrobu elektríckych zarizení, Molielníce. A bejelentés napja: 1930. évi júniys hó 17.* — Németországi elsőbbsége: 1929. évi június hó 18. Ismeretes, hogy olajkapcsolók teljesít­ménye, a megszakítás helyeit körülvevő, úgynevezett oltókamrákkal növelhető. Az ismert oltókamrák célja, hogy a fényívet 5 a kapcsoló-kamrában levő folyadéknak a fényívre gyakorolt közvetlen mechanikai és szigetelő behatásával oltsák. A fényivel vagy az -oltókamrában képződő nagy nyo­más elfojtja, vagy pedig a kamrában lé­-10 tesített folyadékáramlás elszakítja. Más ese­tekben a fényívet a kapcsoló-csap csúcsán átütéssel szemben ellenálló szigetelő olaj­réteg létesítésével próbálták oltani. Emel­lett az olajkapcsoló oltőkamrája azt cé-15 lozta, hogy a mozgatott csapot gyorsítsa. A szerkezel: célja az volt, hogy a kapcso­tar tanyát :a lekapcsolásnál létesülő nyo­móhullám alól tehermentesítsék. A lekap­csolásnál képződő gőzöket és gázokat iá 20 fényívoltás befejezte után a környező tér­be bocsátották és pedig lehetőleg úgy, hogy azok az oltőkamrán kívül kárt nem okoz­hattak. E célból az oltókamranyílást is lehetőleg mélyen az olajtükör alá helyez-25 íték és a gázokat lefeléirányulóan bocsátot­ták ki, úgyhogy azok az olaj fölötti le­vegőteret hűtött- állapotban érték el. Az ismeretes vízkapcsolóknál a fényívet ha­sonlóképen a víz elgőzölgése közben fej-30 lődő nyomásnövekedéssel igyekeznek el­nyomni vagy széttépni. Á találmány új eljárás teljesítménykap­csolókban a megszakításkor keletkező fény­ív oltására, amelynél szintén használunk 35 kapcsolókamrákat, de az ismert folyadék­kapcsolóknál használatostól teljesen elté­rő módon. Míg ezeknél a kapcsolőkamra a fényívre kifejlett mechanikai behatást nö­veli, a találmány szerint ily mechanikai behatást lehetőleg kerülünk. A találmány 40 szerint a fényívet gőzt tartalmazó kapcso­lókamra belsejében ugrásszerű nyomás­csökkentéssel, oltjuk. Ezzel tehát a kap­csoló szerkesztésében teljesen új elvet használunk, amely a fényiv oltására eddig 45 használt elvektől alapvetően különbözik. Amennyiben ismert kapcsolók egyálta­lán gőzfejlesztéssel működnek, a gőzt ol­tás végett nagy nyomás alá helyezték és a fényív útjába röpített folyadékkal a fény­ívet elnyomták. Ezzel ellentétben a talál­mány szerinti eljárásnál a gőznek nem a nyomását használjuk ki, hanem eddig is­meretlen oltóhalást hasznosítunk, amely akkor érvényesül, ha a fényívet körülve­vő, gőzzel töltött térben ugrásszerű nyo­máscsökkentést létesítünk. Az új eljárás íotiőhatása különféleképen magyarázható-, a találmány szempontjából azonban az a lényeges, hogy az ugrásszerű nyomáscsök­kenés a fényívet mechanikai szétszakítás, vagy más hasonló hatás nélkül oltja. Fel­tételezhetjük . például, hogy az expandáló gőz önmagában a fényívre az ionizálást -m-egszüritetően hat. Más magyarázat sze­rint a gőznek eléggé hirtelen expandál ása­kor a gőz la fényív útjában lebegő iono­kon és elektronokon kondenzálódik, ami azoknak további mozgását megakadályoz­za. Ha váltakozó áram esetén, ez a kon- 70 50 55 60 65 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A csehszlovák szabadalom száma 64844

Next

/
Thumbnails
Contents