127731. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izo-tiokarbamidéter származékok előállítására

Megjelent' 1941. évi augusztus hő 16. MAGYAE KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓ8Á8 SZABADALMI LEI RAS 127731. szám. IV/h/2. osztály. — C. 5287. alapszám. Eljárás izo-liokarbamid-í'tcr származékok előállítására. Chínoín gyógyszer és vegyészeti termékek gyára rt, (Dr. Kereszty & Dr. Wolf) cég Újpesten. A bejelenlés napja: 1939. évi október hó 3. Ezideig ismeretlenek voltak az izo-tio­karbamid-éterek olyan acil vegyületei, amelyekben az acil-csoport aromás vagy heterociklusos szulfosavnak gyöke. Ugyan-5 csak ismeretlenek voltak iazon származé­kok, amelyek az ariigyökben vagy a hete­rociklusos gyökben amino vagy helyette­sített amino vagy ilyenekké átalakítható csoportot hordoznak. 10 Jelen találmányunk szerint értékes izo­liokarbamid-éter származékok nyerhe­tők olyképen, hogy izo-tiokarbamid­étereket aromás vagy 'heterociklusos, szulfosavgyök bevitelére alkalmas aci-15 láló szerek behatásának vetünk alá, Ilyen aciláló szerek, pl. arilszulfo-balogenir dek, különösképen olyanok, amelyek iaz aril-csoporton amino, helyettesített amino, illetve acilezett amino, helyettesített amino 20 csoportot, vagy ilyenekké átalakítható cso­portot, mint pl. nitro, azo csoportot tartal­maznak. Ilyenek, pl. az acilamino-benzol­szulfo-halogenidek, mint, pl. a p-aoetil­amino-benzolszulío-klorid. Heterociklusos 25 szulfonsav gyök bevitelére célszerűen al­kalmazhatók a piridin-szulfonsav-halogeni­dek, különösképen olyanok, amelyek a pi­ridin gyűrűben még acilamino csopo(rtot tartalmaznak. Ilyen, pl. a 2-aeetamino-piri-30 din-5-szulfonsav-bromid. (Ez utóbbi előál­lítását lásd a 124.130. számú magyar szaba­dalmunkban). Izo-tiokarbamid-éter gyanánt használha­tunk, pl. izo-tiokarbamid-etilétert, izo-35 tiokarbamid-benzil-étert avagy célszerűen az izo-tiokarbamidnak a-alkoxi-alkil éterét. Ilyen utóbbi éter, pl. az cnetoxinetil étere az izo-tiokarbamidnak, amelyet, pl. a-klór­etil-éter és tiokarbamid behatásával nyer­hetünk. Igen előnyös kiindulási anyagok 40 az izo-karbamidnak alkoxi-metil éterei, mint, pl. a metoxi-metil- vagy etoxi-metil­izo-tiokarbamid-éter-klórhidrát. Az izo-tio-karbamid-éter akár só formá­jában, mint, pl. klórhidrát, akár szabad 45 bázis formájában kerülhet felhasználásra. A szabad bázis nem minden izo-tiokarba­.mid-éternél ismeretes. A benzil-tiokarba­mid szabad bázisa jól definiált kristályos test, míg, pl. az etil-izo-tiokarhamid bá- 50 zisa bomlékony, nem elkülöníthető vegyü­lel. Ha az izo-tiokarbamid-éter sója, mint pl. klórhidrátja kerül alkalmazásra, akkor isavlekötő,szert célszerű alkalmazni, Ilyen pl. a piridin, továbbá szervessaviaksója,mint 55 pl. nátriumaoetát. Ha az izo-tiokarbamid­éter bázisa elkülönített állapotában nem tartós, úgy eljárhatunk úgy is, hogy az, izo-tio-karbamid-éter sóját, mint pl. klór­hidrátját abs. alkoholos közegben, célsze- 60 rűen abs. metilalkoholos közegben ,siav, mint pl. sósav lekötéséhez szükséges meny­nyiségű alkoholáttal, pl. nátriumialkoholát­tal célszerűen alacsony hőfokon elbontjuk és a nyert alkoholos oldathoz az acUálás­hoz felhasználni kívánt szulfo-halogenidet 65 adagoljuk. De más kísérleti körülmények is alkalmazhatók. Az eljárás további részleteit a példák mutatják: . _.

Next

/
Thumbnails
Contents