127640. lajstromszámú szabadalom • Hajtóberendezés, különösen légcsavarokhoz

Megjelent 1941. évi augusztus hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127640. szám. V./h. osztály. — D. 5226. alapszám. Hajtóberendezés, különösen légcsavarokhoz. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart. Á bejelentés napja: 1939. évi október hő 18. — Németorsiági elsőbbsége: 1938. évi október hő 18. A találmány oly hajtóműre vonatkozik? amelynél több molor közös tengelyt hajt. A találmány különösen oly légcsavar-haj­tómű, amelynél a főtengely és minden 5 egyes forgattyú tengely között oly készülék van elrendezve, mely a hozzátartozó mo­tort önműködően lekapcsolja, amint an­nak fordulatszáma a többi motor fordulat­száma alá esik. 10 A találmány lényege abban van, hogy a lekapcsoló készülék különböző üzemi fokozatokra állítható be úgy, hogy a min­denkori beállításnak megfelelően, a leg­alsó beállítási fokozatban könnyebb üzem-15 zavarok, például a gyújtás kihagyása mi­atti teljesítménycsökkenés, az üzemanyag hozzávezetésében beálló zavarok vagy más kisebb jelentőségű meghibásodások kö­vetkeztében és a legfelső beállítási fokozat-20 ban súlyos üziemzavaroknál, például törés vagy berágódás esetén kapcsolódik le az a motor, amelyben ez a meghibásodás fel­lépett. A találmány szerinti berendezésben mint 25 tengelykapcsolókat, célszerűen karmos ten­gelykapcsolókat alkalmazunk, melyeknek a tengelykapcsolók üzeme közben beállítható feszültségű kapcsolórúgójuk van és ame­lyeknél a karmok oldalfalai önmagában is-30 mert módon akként vannak kiképezve, hogy a tengelykapcsolófelek szétválnak amint a hajtott tengelykapcsolófelek gyor­sabban forognak, mint a hajtó tengelykap­csolófelek. Az ilyen tengelykapcsolót az 35 alábbiakban szabadon futó tengelykapcso­lónak nevezzük. Célszerűen különböző hosszúságú és egymáshoz központosán el­rendezett csavarrugókat akként rendezünk el a tengelykapcsolókban, hogy azok a tengelykapcsolók beiktatásakor, illetőleg ki- 40 iktatásakor egymás után lépnek működés­be, illetőleg jutnak működésen kívüli ál­lapotba. A tengelykapcsolók állítóműveit az azokhoz tartozó be- és kiiktató készü­lékekkel kényszerűen akként kötjük össze, 45 hogy az állítóemellyűnek a beiktatás értel­mében való eltolásakor először megtörté­nik a kapcsolás és a tengelykapcsoló az­után előbb az alsó és azután a felső üzemi fokozatba jut, míg kiiktatáskor mindezek 50 a folyamatok fordított sorrendben játszód­nak le. Az egyes tengelykapcsolók vagy kézzel állíthatók be, vagy pedig, különösen az üzemi fokozatok beállítása, szabályozó ké- 55 szülék, rölé vagy más hasonló szerkezet közvetítésével a hajtómotorok vagy a haj­tott készülék valamely üzemi tényezőjé­nek függvényében történhet. így például az üzemi fokozatok beállítása elvégezhető 60 a légcsavartengelyről fordulatszámszabá­lyozó útján oly módon, hogy a légcsavar­tengely fordulatszámának előre meghatá­rozott érték alá való csökkenésekor vala­mennyi tengelykapcsoló az alsó üzemi fo- 65 kozatra áll be, úgyhogy annak a motornak a tengelykapcsolója, amelyben üzemzavar van, további intézkedés nélkül kiold. A találmány szerinti berendezés lehe­tővé teszi, hogy az üzemet ellenőrző sze- 70

Next

/
Thumbnails
Contents