127576. lajstromszámú szabadalom • Villamosvasúti önműködő térközbiztosító-berendezés

Megjelent 1941, évi augusztus hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 127576. szám. V/a/2. osztály. — B. 14821. alapszám. Villamosvasúti önműködő térközbiztosítóberendezés. Biró Ambrus Bhév. osztályfőnök, Budapest. A bejelenlés napja: 1940. évi április hó 13. A találmány szerinti villamosvasúti tér­közbiztosító-berendezés kettős vágányú fel­sővezetékes villamosvasúti pályán nyer al­kalmazást. Célja, hogy az egymást követő 5 vonatok forgalmát oly képen szabályozza, hogy egy térközben, egy vágányon, egy időben csak egy vonat lehessen és ezáltal megakadályozza azt, hogy a vonatok egy­mást utolérjék, illetve összeütközzenek. 10 A találmánnyal érintett területen több­féle önműködő berendezés ismeretes, me­lyek »szabad« és »megállj« jelzések adá­sával a fenti célt szolgálják. Nem nyújta­nak azonban az utolérés ellen kellő vé-15 dehnet az esetben, ha a vonatok több áramszedővel közlekednek. A jelen találmány feladata, hogy a több áramszedővel, pl. előfogattal, toló-moz­donnyal, távkapcsolású szerelvénnyel köz-20 lekedő vonatok forgalmát is fenti módon biztosítsa, s a vonatokat az utolérés ve­szélyétől megóvja. Ehhez szükséges, hogy a vasúti pálya lehetőleg egyenlő hosszúságú szakaszokra, 25 ú. n. »térköz«-ökre legyen osztva. Minden térköz kezdetén a vezetéktartó oszlopon (lehet külön oszlopon is) 3—4 méter ma­gassággal a menetiránnyal szemben, egy­más fölött egy zöld és egy vörps fényű 30 lámpát kell felszerelni. Ugyanezen oszlo­pon ember-magasságban egy kulccsal zár­ható szekrényke nyer elhelyezést, melyben a térközbiztosító-berendezés kapcsoló szer­kezete van. Menetirányban a térközjelző 35 után, a pályán közlekedő leghosszabb vo­nat hosszúságának megfelelő távolságban a »munkavezeték« mellett (azzal párhuza­mosan és vele egyforma magasságban) egy 3—4 méter hosszú »bekapcsoló sodrony« függesztendő fel, mely arra szolgál, hogy 40 az áramszedővel való érintkezéskor a mun­kavezetékből a berendezés kapcsoló szer­kezetét árammal lássa el. A bekapcsoló sodrony és a kapcsolószerkezet közti ve­zetékbe »ellenállás« van beiktatva. Továb- 45 bi 50—100 méter távolságban a vezetéktar­tó, vagy más oszlopon 3—4 méter magas­ságban a menetiránnyal szemben egy zöld fényű »e]lenőrzőlámpá«-t kell felszerelni, mely azt mutatja, hogy a vonat a térköz- 50 jelző »szabad« jelzését átváltotta-e maga mögött »megállj« jelzésre. A zöld és vörös fényű lámpák a »bekap­csoló sodrony« áramkörétől függetlenül, külön áramkörön ugyancsak a munkave- 55 zetékből kapják az áram ojt a vezetékbe ik­tatott »ellenállás«-on és »bekapcsoló«-n át. A zöld fényű lámpa vezetéke a lámpától a (10) csaphoz vezet, ott megszakad és a szemközt lévő (11) csaptól a minus veze- 60 tékhez folytatódik. A vörös fényű lámpa vezetéke a lámpától a (7) csaphoz vezet, ott megszakad és a (8) csaptól az ellen­őrző lámpán át a minus vezetékhez (sín­hez) fut. 65 A térközbiztosító-berendezés kapcsolását és kapcsolási szerkezetét a mellékelt váz­rajz mutatja. Visszavezetésre a sín szolgál. (A (—) vezeték a sín). A berendezés működésének lényege ál- 70

Next

/
Thumbnails
Contents