127286. lajstromszámú szabadalom • Önműködő klozetöblítő berendezés

Megjelent 1941. éví július hó 1. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127286. szám. XXI/b. osztály. — F. 7957. alapszám. önműködő klozelöhlüő berendezés. Farkas István műszerész, Szombathely. A bejelenlés napja: 1937. évi március hó 11. A találmány célja egyrészt olyan klozet­öblítő berendezés létesítése, mely az öb­lítő tartány t az üJődeszkára való ráülés'­kor megtölti, az ülődeszkáról való felke-5 léskor pedig kiüríti és ezáltal öblít, más­részt a berendezésnek oly módon való kialakítása, ami annak a jelenlegi öblítő­berendezésekkel ellátott klozetberendezé­sekre való alkalmazását is lehetővé teszi. 10 A találmány szerinti öblítő berendezésnek az az előnye az eddigiekkel szemben, hogy az öblítést a klozet használatkor önműkö­dően végzi, ami által megakadályozza az öblítésnek hanyagság folytán való elmu-15 lasztását, másrészt mivel használatkor kéz­zel érintendő alkatrésze nincs, nyilvános illemhelyeken, kórházakban, iskolákban az érintés által terjedő fertőzést gátolja, mi­vel pedig az öblítőberendezés tartányában csak a használat ideje alatt van víz, a tartány befagyását gátolja. A mellékelt rajzon az 1. ábra az öblítő berendezés elvi elren­dezését mutatja, a 2. ábra az öblítőberendezés szelepei és úszóberendezései egyik kiviteli alakjának felülnézetét, míg a 3. ábra ugyanennek metszetét ábrázolja. Az —1— ülésdeszka ráüléskor lefelé mozdul. Ez az elmozdulás a —2—...—6— csuklós rudazat vagy egyéb mechanikai közlőmű közvetítésével a —7— szelepet kinyitja, mely a nyilak irányában vizet juttat a —'8— nyomóvezetékből a —9— 35 iartányba, ugyanekkor a —J0— öblílősze-20 25 30 lépet elzárja. Az emelkedő vízoszlop fel­emeli a —11— úszót, amely a beszabályo­zott vízszínig emelkedve elzárja a —12— szelep segítségével az összeköttetést a nyo­móvezetékkel. A vezeték és szelepek úgy 40 vannak méretezve, hogy fenti folyamat rö­vid idő alatt befejeződik és nyugalmi álla­pot áll be. A —13— túlfolyó a szelepek elromlása esetén meggátolja a tartány túl­ságos megtelését. Az ülésdeszkáról való fel- 45 álláskor a —14— rúgó a rudazatot ere­deti helyzetébe nyomja vissza, a —7— sze­lep ai karok elmozdulása folytán lezárul és a —10— öblítőszelep kinyílik. A tar­tányból a víz a —15— öblítőcsövön le­folyik és a csészét kiöblíti. A tartány ki­ürül és mindaddig üresen marad, míg az ülésdeszkát újból le nem nyomjuk, ami­kor is a folyamat fenti módon megismét­lődik. Mint a 2. és a 3. ábrán ábrázolt ki­viteli alaknál látható, a —7— szelep függő tányérszelep, melyet nyugalmi helyzetében rúgó szorít a szelepülésre. A rúgó a sze­lepszár felső részén levő —5— állító csa- 60 varnak támaszkodik. Az —5— csavar érint­kezik a —4—...—6— rudazattal (1. ábra). A —12— szelep e kiviteli alaknál golyós rendszerű. Nyugalmi helyzetében a —16— pecek felemelve tartja a golyót a szelep- 65 ülés felett. A —11— úszó felemelkedésé­vel a —17— tengely körül elforduló két­karú emelő a —16— pecket a szelep ve­zetékéből kihúzza és a —12— golyóssze­lep súlyánál fogva ráül a szelepülésre. 70 50 55

Next

/
Thumbnails
Contents