126413. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa, alfa'-dialkil-p,p'-dioxi-difenil-etánok és származékaik előállítására

Megjelent 1941. évi március hó i-én. MAGYAR KIRÁLYI JHjfí SZABADALMI BÍRÓSÁG -SZABADALMI LEÍRÁS 126413. szám. I.V/h/2. osztály. — C. 5173. alapszám. Eljárás a, a '-diaIkií-p,p'-dioxi-difeiiiI-etánok és származékaik előállítására. Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. (Dr. Kereszty & dr. Wolf) cég, Újpesten. A bejelentés napja: 1939. évi január hó 3. Pótszabadatom a Í23945. lajstromszámú szabadalomhoz. Azt találtuk, hogy a 123945. számú ma­gyar szabadalmunk 1. igénypontjában vé­dett eljárás előnyösen módosítható, ha a hivatkozott 1. igénypontban javasolt de-5 hidráló behatás helyett a hidrogénezett terméket, célszerűen csökkentett nyomás mellett, hevítjük. A dehidráló szerek mellő­zésével jobb termelési hányadok érhetők el és a képződött ösztrogén hatású anya-10 gok frakcionálással és kristályosítással a reakció egyéb termékeitől elkülöníthetők. A 123945. számú magyar szabadalmunk­ban még nem volt tisztázva az, hogy az ott .tárgyalt ösztrogén hatású anyagok a di-15 fenil-etán vagy a difenil-etilén sorozatba tartoznak-e? Az időközben végzett kísér­leteink azt mutatták, hogy a hivatkozott magyar szabadalmunkban említett, jól kris­tályosodó anyagok a difenil-etán sorozat-20 hoz tartoznak. így a példában ismertetett 185 — 187°-on olvadó kristályok összetétele a di-(p-oxi-fenil)-«, a '-dietil-etánnak felel meg. Jelen bejelentésünkben ismertelett el­járás is ugyancsak a difenil-etán isoro-25 zatba tartozó termékeket eredményez. Je­len eljárásunknál is célszerűen a XO — <^' y~ CO. alkil általános képletű ketonok azinjai szolgál-30 nak kiindulási anyagul. A fentebb megadott általános képletben az X hidrogént, vagy valamely szénhidro­gén helyettesítői, vagy acilgyököt jelent. A szénhidrogéngyök lehet alkilgyök, mint metil, etil, propil, stb., de lehet célszerűen 35 aralkil is, mint amilyen pl. a benzilgyök, amely gyökök a fiziológiai hatásosság el­érésére, illetve fokozása céljából utólago­san eltávolíthatók. A metilgyök alkoholos kálilúggal bombacsőben való hevítéssel tá­volítható el, míg a benzilgyök enyhébb hidrolizáló savakkal is, pl. sósavas hidro­lízissel is, avagy pedig katalitikus hidrá­lással is eltávolítható. Ha p-metoxi-propiofenon ketazinját hid- -rogénezzük, pl. palládium-katalizátor je­lenlétében alkoholos oldatban, úgy a hid­rogén felvétel kb. 4 atom hidrogénnél megáll. A katalizátorról leszűrt alkoholos oldat bepárlása után színtelen, vagy alig színes maradék marad vissza, melyből ki­vett kis próba hfg sósavban csak részben oldódik. A maradék kristályosodási hajla­mot mutat és éterből kristályosítva cse­kély mennyiségben 215° körül bomló Te- ,g hér kristályok, majd az éteres anyalúgból 76° körül olvadó fehér kristályok nyerhe­tők. E kristályok alkoholból jól álkristá­lyosíthatók. Utóbbi krislályok kémiai szer­kezete még nincs felderítve. Nitrogént tartalmaznak, lakmuszra nem lúgos kém­hatásúak, vízben és sósavban nem oldód­nak, híg sósavval forralva kémiai elvál­tozást szenvednek. A krislályok hevítéssel bomlanak. Azonban nem szükséges e kris- 65 tályokat a hidrálási lermékből elkülöní­tenünk, hanem a nyers hidrálási termé­ket vetjük alá a további műveletnek. Ilyen további művelet pl. az, hogy a higanygőz-

Next

/
Thumbnails
Contents