126249. lajstromszámú szabadalom • Transzformátor

Megjelent 1941. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126249. szám. Vll/g. oszlály. -- K. 15191. alapszám. Transzformátor. Koch &'• Sterzel Aktiengesellschaft, Dresden. A bejelentés napja: 1940. évi május hó 6. Németországi elsőbbsége: 1939. évi május hó 11. Nagyfeszültségű transzformátorok, különösen oly feszültségmérő transz­formátorok szerkezeti magasságának csökkentése végeit, amelyeknek nagy-5 feszültségű tekercselése egyrészű, vagy fonálgombolyag alakjában kiképezett, vagy keresztmetszetében U-alakú, szi­getelőanyagú cséveszekrényben van el­rendezve és akként van kapcsolva, hogy 10 a nagyfeszültségű tekercselés egyik vé­ge a vasmag potenciálján van/míg a tekercs másik vége a cséveszekrény ka­rimáján ki van vezetve, a nagyfeszült­ségű tekercset és a vasmagot tartalma-15 zó cséveszekrényt szigetelőanyagú edényben rendezték el, mimellett a csé­veszekrénnyel egy darabot alkotó; a nagyfeszültségű tekercs megfelelő végé­• nek kivezetésére való, szigetelőanyagú 20 csövet a szigetelőanyagú edénynek e csőnek megfelelő alakú nyílással el­látott fenekével öntéssel, ragasztással yagy dielektromos tömítést biztosító más kötéssel kötötték össze. 25 A találmány értelmében egyrészű edényalakú, oly harántirányú csator­nával ellátott szigetelőanyagú testtel felszerelt transzformátorok szerkezeti magassága, mely szigetelőteslnek az 30 egyik tekerccsel körülvett harántirá­nyú csatornája az egyablakos vagy kő­penyalakú vasmagnak a másik tekercs­csel ellátott szárát befogadja, csökkent­hető, Jia a harántirányú fúrattál ellá-35 tott szigetelőtestet a két tekerccsel és a vasmaggal együtt szigetelőanyagból készült edényben rendezzük el, mimel­lett a harántirányú csatornával ellátott szigetelőtesttel egy darabot alkotó, a harántirányú csatorna köré fektetett 40 tekercs mindkét végének.kivezetése vé­gett alkalmazott szigetelő anyagú csőda­rab a szigetelő anyagú edény e csőda­rabnak megfelelő nyílással ellátott fe­nekével kiöntéssel, ragasztással vagy 45 más módon dielektromosan tömítő kö­tés útján van összekötve. Az ilyen áramtranszformátor csak olyan ma­gas, mint amilyen, egyébként azonos üzemi feszültség mellett, az ismert ha- 50 rántirányú csatornával ellátott szige­telőtest kivezető szigetelője egyma­gában. Emellett a találmány sze­rinti harántirányú csatornával ellá­tott transzformátor átmérőben csak 55 kevéssé nagyobb, mint az ismert harántirányú csatornával ellátott edé­nyes transzformátor. Harántirányú fú­rattál ellátott, ismert edényes transz­formátor kivezető szigetelőjét a talál- 60 mány értelmében mintegy kibővítettük és azután az áramtranszformátor tulaj­donképpeni aktív alkatrészeit tartal­mazó harántirányú csatornával ellátott testre húztuk. Csekély magassága és 65 tömör, oszlopalakú kiképzése következ­tében a találmány szerinti áramtransz­formátor különösen alkalmas kaszká­dos áramtranszformátorok felépítésére. Emellett dacára az új transzformátor 70

Next

/
Thumbnails
Contents