125815. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egyenesláncú poliamidek előállítására

Megjelent 1941. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125815. SZÁM. IV/H/Í. OSZTÁLY. JP. 8900. ALAPSZÁM. Eljárás egyenesláncú-poliamidek előállítására. I. (*. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/Main. A bejelentés napja 1939. évi december hó 7. Németországi elsőbbsége 1938. évi december hó 7. A 'találmány eljárás egyenesláncú poli­amidek előállítására, amelynél dinitri­lökbői, aimidekből vagy nitrilokarbon­savafcból a. w -diaminekkcl kondenzálunk , 5 vagy pedig y.<u -aminoiiitrilekből, vagy pedig az előbb említett' anyagpároiknak »minonitrilekkel való kombinációiból in­dulunk ki. Ezekben a vegyületekben a végcsoportok között fekvő lánctagok lci-10 zárólag szénatomokból állhatnak, vagy pedig heteroatomofckal, mint oxigénnel, nitrogénnel • vagy kénnel lehetnek meg­szakítva. Az utóbbi esetekben á vég­csoportokat a hcteroatomoktól legalább J5 két, de inkább három vagy több szén­atomnak kell elválasztani. Ezenkívül hevítéskor önmíagukban poliamidképző anyagok vag-v^anyag^árok lehetnek je­len, például legalább hat -szénatomos 20 láncú .«tó -aiminokarbonsavak, legalább öt szénatomos láncú oxikarbonsavak és dia­min és a fearboxilcsoportoik között leg­alább négy lánctagot tartalmazó dikar­bonsav és a karboxilcsoportók között 25 legalább négy atomot tartalmazó» bőví­téskor anhidridet nem képező dikarbon­-sävak közelítőleg ekvimolekuláris meny­nyiségeinek keverékei vagy sói. . Az eljárást az jellemzi, hogy olyan 80 keverékeket, amelyek nitrileket vagy •amideket és aminocsoportekat tartalmaz­nak, víznek vagy oly vízképző anyagok­, nak jelenlétében, amelyek víz kilépése • mellett polikondenzáilásra önmagukban Sft.is képesek, mint a fentemlített amino­karbonsavak, oxikarbonsavak és di«mi­nekből és dikarbonsavakból álló keveré­kek, legalább 180 O7 hőmérsékletre heví­tünk, célszerűen oly anyagok jelenlété­ben, amelyek a nitriicsoportokra labilis 40 alakban ágyazódhatnak. Ilyen anyagok például a halogénhidrogéiisavas sók, például az adagolandó aminők halogén­hidrogénsói, cinkklorid és különösen kén­hidrogén, illetőleg & kénhidrogén ammo- 45 nium- és aminsói. A kénhidrogént ós a kénhidrogénvegyü­leteket a halogénhidrogénsókkal együtt is alkalmazhatjuk. A halogénhidrogén­sókat célszerűen csak aránylag csekély 50 mennyiségbein adagoljuk, mert azok a reakciós keverékből az átalakítás befeje­zése előtt nem távolíthatók el. és ezért a polimerizálás végső fokára befolyást is gyakorolnak. Kénhidrogén viszont a -kí-^ 55 vaut esetben lényeges' feleslegben is le­het ielen. Kénhidrogén, illetőleg képző­dött ammoniumszulfid a reakció vógefelé gőzalakban kiűzhetők, adott esetben csökkentett nyomáson. @Q Az adagolandó víz mennyisége meg­lehetősén tág határok között ingadozhat, azonban legalább egy nitrilcsoportrá egy -molekula víznek kell jelén.' lennie. Víz mellett más oldó- és higítószereket, külö- 65 nősen olyanokat adagolhatunk, amelyek hidroxilcsopor tokát és szulfhidrilcsopor­tokat tartalmaznak mint fenol, alkoho­lok, merkaptánok. Alkalmas vizetszállító anyagok, amelyek maguk nem mennék 70 át a reakciós termékbe, például könnyen dehidratálhaitó harmadlagos, alkoholok, laktondk• vagy laktidképzŐ öxisavak, pél­dául y-oxivajsav. A reakció a nitril-

Next

/
Thumbnails
Contents