125686. lajstromszámú szabadalom • Villamos lámpa lapos tokkal és a tok széles oldalán elrendezett fénykilépő nyílással

Megjelent 1940. évi 'december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI WHMJJK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 12ő(>86. SZÁM. VH/h. OSZTÁLY. — Sch. 5888. ALAPSZÁM. Villamos lámpa lapos tokkal és a tok széles oldalán elrendezett fénykilépő nyílással. Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G. m. h. II. Bodenbach. A bejelentés napja 1932. évi december hó 28.* A találmány villamos lámpa lapos tok­kal- és a tok széles oldalán elrendezett fénykilépő nyílással. A találmány javítóit érinííkezőszer'kezel el'faj1a lámpákhoz, me­r> Iveknél az izzólámpa áram köréhen a lámpa alsó sarka és a tok egyik falán lévő érinl­keződarab közötti hézagot a tok zárására való .fedélen elrendezett érinlkezőszerkelzet. hidalja át. A találmány szerinti érintkező-10 szerkezet 'különösen, oly lámpák számára jön. tekintetbe, melyeknél az izzólámpát monocellákból. kívánjuk árammal elláfni és a fénykilépőnyílás a tok széles oldaláraik közepében van, elrendezve, úgyhogy az 15 egyes cellák a tokban a lámpától kétoldalit helyezhetők el. A találmány lényege, hogy a tok csapó­fedelén elrendezett érinlkezőberendezx'snek a fedél falától elálló érintkezőnyúlvánva 20 van, mely a í'edél zárásakor a tok üregébe beiéi) és eközben a tokinak az érintkező­iiyúlv.ánn.yal szomszédos falán ülő ériut­kezőrésszel, — mely előnyösen rugósan el­rendezel! érintkezőlemez — csúszó érint-25 kezesbe kerül. A fedélen, lévő érintkezőibei­rendezés nyú Ivány ána k érint kezőrésze emellett előnyösen görgőalakú, úgyhogy a két érintkezőrész egymáson, könnyen el­csúszhat. A fedél ériidkezőnvúlványa akár 30 a fedél belső oldalán, akár annale külső oldalán, lehet elrendezve. 'Ezzel ke:z.ünM)rj|ii van, hogy az érintkezőnyúlváaiyok elren­dezésével az egyes cellák kapcsolását az egyik vagy a másik, helyen is változlalhas­suk. 35 A. csapófedélen lévő a lámpa alsó sar­is á v a I egy ü l imű köd ő é r int ke zős.ze r k eze t ru­gós .érintkezőrésze, célszerűen, rugózó gomb­ként van. kialakítva. A rajz a találmány példaképeni kiviteli 40 alakját eltolható izzó lámpájú fényszóró lámpával kapcsolatban mutatja. Az 1. ábra. alaprajz, a 2. ábra keresztmetszet nyitóit csapófe­déllel. 45 A lámpa fedelét (l)-el. míg a hozzálar­lozó fedelet (2)-ve! jelöltük. A (3) fény­szóró nyakrészén. (1) gyíírííaliakú, fenék­részén központos nyílással ellátott hüvelyt hord, melybe (5) menefesfárcsa van. be- 50 helyezve, melv a (1) gyíírííaliakú hüvely fenéknyílásának lányéraliakú záródarabján. ül. (ö)-al jelöltük a tokba a reflektor­tól kétoldalt behelyezett elemeket. (7) a tok belsejében elrendezett, az elemeiket: ösz- 55 szekötő érintkeZfí'Jirészek, (8) kapcsoló érint­kezöireszek és (9) oly érintkezőrugó, mely a fedél (10) érintkezőhídján ülő (11) érint­kezőgörgó'vel való) egy üti működésre van szánva. Ennek a (10) érintkezőn ídnak ben- 60 genes (12) vezetéke van, mezben a (13) érintkeziőgomb a (1.1) rugó hatásával szem­ben elmozdulhat. A (10) érintkezőhidat a fedéllel szemben (15) érintkeizőréteg szige­teli és a fedélen (16) nyúlványok tartják,- 65 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. ^-a értelmiében a volt cseh-szlováik szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A Csch-Szloivák Köztársaságban magadott szabadalom száma: 4.70(50.

Next

/
Thumbnails
Contents