125551. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az aromás és heterociklusos sorozat szulfoxidjainak előállítására

-V" Megjelent 15)10. évi december hó tcj-án. • MAGIAK KIRÁLYI #S| SZ.ABAD.4Un BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 ^ŐÖÖi. ÄZAM. 1 V/h/l. (IV/h/2.) OSZTÁLY. — AWi. 0.9/4. ALAPSZÁM. Eljárás az aromás és heterociklusos sorozat szulfoxidjainak előállítására. Schering- A. G. cég, Berlin (Németország). A bejelentés napja 1940. évi január hó 17. Németországi elsőbbsége 1939. évi január hó 18. Szulfoxidok tudvalevőleg igen neheze,i hu'.ofiiinliidi'ogénsnYas sói jelenlétében JO állíthatók elő. Azt találtuk már mo.4, kondenzáljuk. Kincllett valószínűleg elő­hogy az; aromás és heterociklusos soroz.ai- szőr ammónialcliasadás közben ;i nifgV.:­iiak gyógyászatilaig értékes szulfoxidjai- lelő helyettesített szullinnmidok keletke/-5 hoz könnyen juthatunk, ha az aromás és nek, melyek azután aininoszulfoxidokká heterociklusos sorozat szulnnamidjait az alakulnak át. A reakciót a p-acetilamino- 15 arcmás és -heterociklusos sorozat amino- bonzolszulíinamid és anilin példája kap­vegyületeivel célszerűen halogénhidi'o- cs.'ni az alábbi képletekkel magyaráz­gcnsav vagy az illető aminú-vegyiilelek zuk: 1. CH,. C0-. NH- </ S>— SO. XH, 4- HSN ( \ c }—su. A n., -+- n3 A ^ \ / ' \_ p-acetilaminobenzolszulfinamid -j- aniiii CtL.CO.N í H—/ \ - s o . x H - / y + x H, p-acetij.aminobenzolszulímmiiiid II. CH,. CO. NH- / y — SO . X H— / \ >• • >- CH,. CO. NH -/ \— SO -/ S- X Ha 25 p-acetilamino-p'-aminodifenilszolíoxid A p-acetiIaminobenzolsz,ulfmamid he- zisai is használhatók, amennyiben olyan lyett az aromás és heterociklusos sorozat amino- vagy ezzé átalakítható csoportot íriás szulfmamidjai is használhalók; a lar.almaznak, mely a szulíinainidmaradék gyógyászatban alkalmas különösen érté- nnimoniacsoportjávai ammóniát adni kő- to SO kes vegyületeket kaphatunk, ha olyan pes. A reakciót az alábbi példákkal köze­benzolszulfinamidokból indulunk ki, im<- iebbröl mag-yarázzuk a.néikü'i azonban, lyek a szulfmamidcsoporthoz képest p- hogy azt ezekre korlátoznók. helyzetben aiminocsoportot vagy őzzé ál- Ahelyett, hogy bzulfinanilidet cs ha­alakítható csoportot tartalmaznak. Roak- sonló \;>gyületeket tigy állítanánk elő, 45 85 ciókomponeínsekül anilin helyett az avo- hegy aniliunel. és niá-efféle l)ázisokkal más és heterociklusos sorozatnak inas há- sziilfinamidokat hozunk beluUásra, úgy

Next

/
Thumbnails
Contents