125486. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ásványolajban oldható ricinusolaj előállítására

Megjelent 1940. évi december ho 2-án. MA G YAK KIRÁLYÍW^HA SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135486. SZÁM. Xl/b. (IV/h 1). OSZTÁLY. — J. 3949. ALAPSZÁM. Eljárás ásványolajban oldható ricinusolaj előállítására. Jaki Miklós, vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1938. évi június hó 27. Az ásványolajokban oldható ricinus­olajnak a következő feltételekéit kell ki­elégíteni: a ricinusolajnak mindennemű ásványolajban és azok termékeiben tetsző-5 leges arányban és minden hőfokon tökéle­tesen kell oldódnia és a kapott oldatoknak állandóaknák kell lenniök, azaz huzamos állás után sem szabad az összekevert al­katrészeknek elkülönülniök. A száradóké-10 pességnek, melynek mértéke a jódszám, az eredeti ricinusolajhoz képest nem szabad lényegesen növekednie;, azaz mintegy 90— 100 jódszám között kell maradnia. A visz­' kozitás az eredeti ricinusolajhoz viszonyítva 15 szintén ne mutasson nagy emelkedést, 50°-on mérve mintegy 20—25 Eogler-foik legyen. A ricinusolajnak ásványi olajokban való oldhatóvá tételére vonatkozó eljárások so-20 rán, a ricinusolajat vízlehasító katalizáto­rok jelenlétében a levegő kizárása mellett, célszerűen vákuumban hevítik, amikoris polimerizációs jelenségek közben a rici­nusolaj kémiai és fizikai változáson megy 25 át és ásványolajokban részben vagy egész­ben oldhatóvá válik. A katalizátorok meg­választása és a polimerizálást befolyásoló egyéb körülmények, mint az alkalmazott hőfok, a reakciói időtartama, az egyes eljá-30 rások szerint különbözők; ennek megfe­lelően olyan olajokat kapunk, melyek ás­ványolajokban külőnbözőképen oldódnak, Bizonyos eljárások során olyan ricinus­olajok adódnák, melyek csak román ás-35 ványolajokkal keverednek, sőt ott is csak a kisebb viszkOíZiitásúakkal és vannak olya­nok, amelyek már az, egészen híg pein­szilvániai olajjal is csak korlátolt mennyin ségben keverednek. Olyan polimerizált ricinusolaj, mely a megkövetelt kémiai és 40« fizikai állandók mellett mindennemű ás­ványolajban, minden arányban és minden hőfokon kifogástalanul oldódik, az eddig ismeretes eljárásokkal csak igen nehezen és körülményesen állítható elő. 45-A megfelelőéin polimerizált ricinusolaj előállítását megnehezíti az a körülmény, hogy a kezelés során a savszámnak 'lehető­leg nem szabad emelkednie;, mert a poli­merizált ricinusolajat utólag csak igen ne- 50\ hezen és költségesen lehet savtalanítani, A polimerizáició időtartamát sem célszerű túlhosszúra nyújtani, mert a jódszám, — mely a száradóiképesség mértéke, — erő­sen megnövekszik, ami á legtöbb esetben 55-nem kívánatos jelenség. Ügy találtuk, hogy alacsony savszámú, alacsony jódszámú, azaz gyengén száradó' és mérsékelt viszkozitású és mindennemű ásványolajban és ásványolajtermékben 60 minden arányban és mindéin hőfokon tö­kéletesen keveredő polimerizált ricinusola­jat tudunk előállítani, ha a tailálimány ér­telmében a ricinusolaj polimerizálását vas­oxidkatalizátor jelenlétében végezzük. 65-Ügy találtuk, hogy igen előnyös, ha a reakciós keverékben vasoxid - mellett még alkálisók is vannak jelen. Ügy találtuk to­vábbá, hogy a reakciós massza gyengén lúgos, amit pl. nátrium- vagy káliumkarbo- 70 nát vagy hidrokarbonát adalékokkal érünk el, akkor a kapott polimerizált ricinusolaj viszkozitása emelkedik, azonban csökken, a száradóiképessége az olyan olajéhoz ké­pest, melyet vasoxidkatalizátorral semleges 75-, közegben kezeltünk.

Next

/
Thumbnails
Contents