125053. lajstromszámú szabadalom • Szállítóberendezés szalagoknak, különösen papírszalagoknak lapvágó- és hajtógatógépeken való lépésenkénti előtolására

Mogijtiliiut. 1 í»40. évi október lió 15-én. MAGTAR KIRÍLTI SZABADALMI RIRÓSÁ9 SZABADALMI LEIRAS \250o3. SZÁM X f LI /il. OSZT.-VI.Y. • Hl. llUHd. Ai.Al'SZÁSI. Szállítóberendezés szalagoknak, különösen papírszalagoknak lapvágó-és hajtogatógépeken való lépésenkénti előtolására. Mascliineiifabrik» Mechanische Werkstätte Inj»-. F. JLerner, Wien. A bejelentés napja 1939. évi november hó 29. Németországi elsőbbsége 1939. évi január hó 27. Lapocskákat vágó és hajtogató gépeknél ismeretesek olyan szállítóberendezések, melyek a papirosszalagot lépésenként to­vábbítják, amelyeknél a papírszalagot ve-5 zérelt rögzítőszerkezet és állandóan kör­benfutó szállítóhenger, például szívással dolgozó szállítóhenger együttműködésévé], szakaszonként meghatározott hosszal tol­ják előre. Ezeknél az ismert szállítóberen­tO élezéseknél a. rögzítőszerkezet szorítópofa a lakjában van kiképezve, amely szabályos időközökben alátétlemezen futó papíros­szalagra sülyed és így azt szakaszonként íogvatartja, míg a lefogások között eltelő 15 időben a papirosszalagiot a szállítólien­gerre szakaszosan előretolja. Az isimert rögzítőszerkezetnél nehézségek merülnek fel és üzemzavarok keletkeznek, ha a pa­pirosi3zalag vastagsága neímj mindenütt 20 egyenlő, hanem arra például harántirá­nyú csíkok vannlak ragasztva, mjint pél­dául azoknál a papírosszalagoknál, ame­lyeket a szopóka helyén megvastagított részű cigarettapapíros-lapocskák előállítá-25 sára használnak fel. A papírosszalag vé­konyabb ós vastagabb, részeinek egyenlőt­len ^ rögzítés következtében a lapocskákat az ismert rögzítőkészülék egyenetlenül tolja előre, úgy hogy a vágott lapocskák 30 hossza ingadozik. A találmány célja az ismlert rögzítőké­szülék' e hátrányainak kiküszöbölése és lényege abban van. hogy a papirosszala­got rögzítő készülék helytállóan elrende-35 zeitt szívóiszerv alakjában van kiképezve, melynek szívóhatását időszakosan vezérel­jük. A találmány szerint kiképezett rög­zítőszerkezet, mely célszerűen nagyobb számú szívószájjal ellátott laposfelületű oly iiyomószervet alkot, melynek szélessége 40 megegyezik a szállítandó szalag szélessé­gével, a szállítókészülék rendkívül szaba­tos ós gyors működését teszi lehetővé és különösen oly kombinációkban válik be, amíelyefcriek szívással dolgozó szállíitóhen- 45 gerük van, miniellett a rögzítőkészülék és a szállítóhenger a szívóvezetékhez: közös vezérlőszerkezet útján csatlakozhatnak. |A rajzban a találmány szerinti készü­lék példakénti kiviteli alakját tüntettük 50 fel. Az 1. ábra a szállítóberendezés vázlatos el­rendezését mutatja, amelyben a szállító­henger a rögzítőszervet és a szívó-vezeték vezérőkészüléikét keresztmetszetben tünteti 55 fel; a 2. ábra a szállítóhengeren, a rögzítőszer­ven ós a szívóvezeték vezérlőkészülékén át fektetett hosszmetszet; a 3. ;'rbna a vezérlőhenger síkbafejtett pa- 60 öásját tünteti fel. Az 1 papirosszalag, amelyet a 2 ós 2' görgők szállítanak, először a 3 szívóköl­elöfchöz, majd az előitt elhaladva, a 4 szál­lííóhengerhez jut, amelyről az 5 asztalo- 65 kon át a 6 vágókéshez vezetjük. A 3 szívó­köld öfcnefc sík, 7 szívószájakkal ellátott fe­lülete van, amjeilyre az aw előtt elhaladó. 1 szalag fekszik. A 3 szívóköldök 8 veze-

Next

/
Thumbnails
Contents