125035. lajstromszámú szabadalom • Sínérintkező

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI Í^SA SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125035. SZÁM. V/a/3. (VII/j.) OSZTÁLY. — F. 8463. ALAPSZÁM. Sínérintkező. Feltén és Guilleaunie kábel-, sodrony- és sodrony­kötélgyár részvénytársaság-, Budapest, mint a Feltén és Guilleaume Carlswerk Aetiengesellschaft köln­mülheimi cég" jogutódja. Pótszabadalom a 121689. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1938. évi július hó 23. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 23. önműködő vasúti jelzőberendezéseknél! villamos sínérintkezőket alkalmaznak, me­lyeket a vonat áthaladásaikor előidézett sínbehajlás működtet. Ismeretes olyan sín­f> érintkező, melynek egy vagy több légnemű közeggel töltött nyomókamrája van, me­lyek térfogatát a sín behajlása változtatja; A ínyomókamrákhoz higanyoszloppal ellá­tott U-alakú érintkezőcső csatlakozik, mely-10 liek higanyoszlop ára a kamrák légnemű közege a nyomást közvetlenül átadja. A nyomókamrák túlnyomású vagy csökken­tett nyomású kamrák lehetnek. A 121.689. számú törzsszabadalomban ajánlottuk már 15 az érintkezőcsőhöz vezető levegő hozzá­vezető csatornákba szelep beépítését, mely­nek segítségével az érintkezés időtartamá­nak sok esetben szükséges meghosszabbo­dását érhetjük el. 20 A találmány szerint a sínárintfcező U-alakú érintkezőicsövének a nyomókamra fe­lőli, illetve a szívókamrátol távolabb fekvő szárában furattal ellátott és a higanyosz­lopba merülő betét van, célszerűen ki­•lh cserélhetően, elrendezve, melynek furata legszűkebb helyén oly szűk, hogy a higany a betét furatába vagy egyáltalán nem, vagy legfeljebb csak kis mértékben tud behatolni, úgyhogy a betét a higannyal 30 együtt visszacsapószelepként működik. Az érintkezőcsőinek a betétet magában foglaló szárához légáramlási ellenállás csatlako­zik, mely az érintkezőcső ugyanazon szá­rához tartozó levegő hozzávezetőcsatorná-85 val vagy az érintkezőcső másik szárával állhat összeköttetésben. Amint vonatáthala­dáskor a sínérintkező kamráiban a nyomás megváltozik, a betét furatán keresztül le­vegő áramlik az érintkezőicső egyik szá­rába, és a higanyt az érintkezési hely- 40 zeihe mozdítja el. A sínnyomás megszűnte után a higanyoszlop a betét es az érint­kezőcső belső fala között bizonyos meny­nyiségű levegőt zár be, minek következ­tében a higany kezdeti helyzetébe csak ÍS akkor tud visszatérni, amikor a nyomás a levegőáramlási ellenálláson keresztül ki­egyenlítődött. A betét tehát úgy műkö­dik, mint valamely visszacsapó szelep álló része, míg á higany, mint annak mozgó 50 része. A találmány előnye, hogy hosszabb idő­tartamú érintkezést mozgó részek nélkül tesz lehetővé és hogy a betét egyébként könnyen kicserélhetővé tehető, miáltal a 55 sínérintkező szükség esetén betét nélkül, tehát az érintkezések meghosszabbodása nélkül is működhetik. A találmánynak a rajzban ábrázolt példaképem kiviteli alakjánál az (a) gin 60 alatt sínérintkező van elrendezve, mely Je­vegővel telt (b) nyoinőkamráhól és szintén levegővel! telt (c) szívókamrából áll, me­lyeket a (d) membrán választ el egymásn tói, és melyek az (e) és (f) levegő hozzá- 65 vezető csatornákon keresztül U-alakú, (g) higanyos zlopot tartalmazó, üvegből vagy műanyagból való, (h) érintkezőcsővel álla­nak kapcsolatban. A (h) éirintkezőcsőínek (i) és (k) érintkezői vannak, melyek az 70

Next

/
Thumbnails
Contents