125035. lajstromszámú szabadalom • Sínérintkező

2 125035. (1) távjelzőkábel ereivel állának összeköt­tetésben. A (h) érintkezőcső két szára (in) levegőáramlási ellenálláson keresztül egy­mással össze, van kötve. A '(h) érintkező-5 cső bal szárában, tehát a (b) (nyomókamra felőli és a (c) szívókamrától messzebb eső szárában (n) szűk furattal ellátott (o) tölcséralakú betét van (p) és ,'(q) tömítő­tárcsák közbeiktatásával kicserélhetően, de 10 tömítettem elrendezve. Az (o) hetét alsó hegyes végével a (g) higanyoszlopba me­rül bele. Az (o) betét (n) furata oly szűk, hogy a (g) higany, mint az az 1. ábrában látható, ,az (n) furatba nem hatol! bele, 15 hanem csupán .az (o) betét és a (h) érint­kezőcső belső fala között foglal helyet. Ha tehát vonatáthaladáskor a (b) nyomó­kamra és a (e) szívókamra között lévő (d) membrán kis mértékben lefelé haj-2o lik, akkor a (b) nyomókamrában túlnyo­más, a (e) szívókamrában pedig nyomás­csökkenés áll elő, melyek hatására a (g) higanyoszlop .a 2. ábrában látható az érint­kezést záró helyzetbe kerül és ebben az (i) 25 és (k) érintkezőket egymással összeköti. Amint a (d) membránra, haló nyomás megszűnik, a (g) higanyoszlop eredeti nyu­galmi helyzetébe igyekszik visszatérni. Ek­kor azonban, a (g) higanyoszlop az (o) betét :-50 alsó végéhez ütközik és a közte és a (h) ériulkezőeső belső fala közölt bizonyos mennyiségű levegőt zár be, úgyhogy a (g) higanyoszlop ideiglenesen az érintkezést záró helyzetben marad, addig, amíg az 35 (m) légáramlási ellenálláson keresztül lassú nyomáskiegyenlílődés létre nem jön. A betétet egyetlen nyílás helyett több 45 50 szűk nyílással is készíthetjük. Lehet a betét nyílását csapocskákkal vagy hasonló ré­szekkel körgyűrű keresztmetszetűre is ösz- íO szeszűkíteni. Szabadalmi igénypontok: 1. Sínérintkeiző egy vagy több légnemű nyomásátvivő közeggel, .töltött nyomó­kamrával, valamint ahhoz csatlakozó, higanyoszloppal! ellátót U-alakú érint­kezőcsővet, amelyben a nyomást átvivő közeg közvetlenül a higanyoszlopra hat, és melynél az érintkezőcsőhöz ve­zető levegőhozzávezető csatornákba a 121689. számú törzisszabadalom szerint szelep van beépítve, azzal! jellemezve, , hogy a (h) érintkezőcső szárai egyiké­bein, melyhez (m) légáramlási ellen­állás csatlakozik, (n) nyílással ellátott és a (g) higanyoszlopba merülő '(o) betét van elrendezve, melynek (n) nyí­lása legszűkebb helyén oly szűk, hogy ,a (g) higany a betét Furatának legszű­kebb helyén üzemi viszonyok között nem tud áthatolni, úgyhogy az (o) betét lés a ? (g) higany együttesen, mint vala­mely visiszacsapószelep műkőidnek és az érintkezés zárási idejét meghosszab­bítják. iiü 2. Az 1. igénypontban védeti síiiériutkező kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az (o) betétnek több (n.) nyílása van. 3. Az 1. igénypontban védőit sínérlntkező kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy 70 az (o) bietet (m) nyílásai csapocskákkal vagy hasonló, részekkel körgyűrű ke­res ztmel sze ' ű re van n ak öss zesizű k í l ve. CO 1 rajzlap melléklettől. Felelős kiadó: di\ ladomévi Szmcrtnik István m. szab. bíró Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents