124947. lajstromszámú szabadalom • Keskeny nyomtávolságú vasúti jármű

3leg.jeleiit 1SJ40. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1*54947. SZÁM. V/b. OSZTÁLY. — L. 7432. ALAPSZÁM. Keskeny nyomtávolságú vasúti jármű. Lticsny Árpád íiyiig-. MÁV. műszaki tanácsos és Szesztay László műegyetemi r. k. tanár, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi december hó 11. A találmány keskeny nyomtávú vasúti jármű, mely nagy sebességgel való közle­kedésre alkalmas. A keskeny nyomtávú vasutaknál, ahol a sínfejek egymástóli tá-i volsága rendszerint 1 m, vagy annál kisebb, nem szokásos, de rendszerint nem is lehet­séges 40 km-nél nagyobb, óránkénti sebes­séggel közlekedni, mert ellenkező esetben az ismert szerkezetű járművek az utasokra 10 kellemetlen hosszanti és keresztirányú in­gásokat végeznek. Ennek az az oka, hogy a jármű súlypontja magasan fekszik és-az is, hogy a járműveknek az alvázon levő alátámasztási pontjai egymáshoz rendsze­\5 rint közel esnek. Az ismert keskenyvágá­nyú vasúti járműveknél ugyanis a kocsi­szekrényt a kerékpárok tengelyének végén elhelyezett csapágyakon támasztják alá, mégpedig úgy, hogy a kocsiszekrény padló-20 szintje és a sínfejek közötti legkisebb tá­volság nagyobb, mint a kerékátmérő. A találmány tárgya oly keskenyvágányú, vasúti jármű, melynek felépítése a ma szo­kásos sebességeknél lényegesem nagyobb .25 sebességekkel való közlekedést tesz lehet­ségessé, anélkül, hogy a fent említett kelle­metlen jelenség észlelhető volna. Evégből a találmány értelmében a kocsi­szekrény alátámasztási pontjait a kerekek 30 forgóvázán rendezzük el, mégpedig úgy, hogy azoknak a jármű hossztengelyére ke­resztirányban mért egymástóli távolsága nagyobb, mint az eddig szokásos külső csapágyas kerékpár tengelyéinek hossza és 35 a jármű padlószintjének a sínfejek fölötti magassága kisebb, mint a kerékátmérő. Ily módon elérjük azt, hogy a kocsiszekrény szélességének számottevően nagyobb része esik az alátámasztási pontok közé, mint az eddig szokásos kiviteleknél, mimellett a iQ jármű súlypontja mélyebbre kerül, mint az ; ismert megoldásoknál. E megoldás az ol­dalingások lényeges csökkenését eredmé- . myezi és így a sebesség fokozását teszi lehe­tővé. A megoldás további lényeges előnye, 45 hogy az alátámasztási pontok magassága független a kerékátmérőtől, úgyhogy a ko­csi padlószintje nehézség nélkül süllyeszt­hető lényegesen mélyebbre, mint az az ismert kiviteleknél lehetséges. A sínfej és 50 a padlószint közötti távolság a találmány szerinti járműnél az eddig szokásos méret­nek fele lehet. Ennek folytán a kerekek felső részié a kocsiszekrény padlószintje fölé kerül, úgy- 55 hogy a padlóban áttöréseket kell készíteni. A szekrény belsejébe nyúló kerékrészeiket célszerűen lefedjük. Hogy e burkolatok a jármű belsejében a közlekedést, mely az ismert keskenynyomtávú személyszállító g0 járművekben az ülések között középütt van, ne gátolják, az F közlekedő folyosót, a jármű egyik oldalán rendezzük el. így ugyanis a folyosó a kerékpárok egyik ol­dalára, a kerekeken kívül esik és a kére- 65 kek fentemlített burkolatai a kocsi hossz­tengelyére célszerűen keresztirányban el­rendezett ülések alatt helyezhetők el. Hogy a jármű súlyelosztása ennek dacára ked­vező legyen, a kocsiszekrényt a futóművöm 70 , úgy is elrendezhetjük, hogy a szekrény ; hosszanti középtengelye a futómű hosszanti középvonalán, a közlekedő folyosó oldalán,, kívül esik.

Next

/
Thumbnails
Contents