124741. lajstromszámú szabadalom • Kocsiszekrény ágyazása a járműkereten

Megjelent lt)40. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134141. SZÁM. XX/a/2. OSZTÁLY. — A. 4390. ALAPSZÁM. A kocsiszekrény ágyazása a járműkereten. Akcióvá Spolecnost Pro Automobilovy Prumsyl cég Ml. Boleslav. A bejelentés napja 1936. évi november hó 9.* 'A rezgések csillapítására és egyidejű­leg hangcsillapítóként az utóbbi időben e célra alkalmas anyagul gumit használ­nak. Ismereteseik úgynevezett szilent-töiin-5 bök, melyeket lényegében üreges gumi­ház alkot, mely a hordozócsapok és a külső fémes ház közé úgy van beszorítva, hogy fém fémmel lejgyik ponton sem érintkezik, hanem az erőátvitel mindig a 10 gumimasszán át történik. Ismeretes a kocsiszekrénynek a jármű­kerettel való összekötésére gumihazak al­kalmazása is, amikor is az egyes házak a jármű hossztengelyével egyrészt párhu-15 zamoisan, másrészt arra merőlegesem van­nak ágyazva. Ezeknél az ismert kivitelek­nél az egyes házak elosztása azonban az egyes házak gumimasszájának nyíró­igénybevótelét nem zárta ki, azaz a ház 20 fémfoglalatának lecsúszása értelmében, úgyhogy viszonylag kemény gumimasszát kellett használni. A gumi előnyös tulaj­donságai így meni igen juthatnak telje­sen érvényre. Olyan esetekben nevezete-25 sen, ahol első sorban a hangcsillapítás fontos, mint pl. gépkocsik kocsiszekré­nyeinél vagy vasúti járművek felépítmé­nyeinél, a hangosillapítás elért foka egy­részt a gumíimassza mennyiségétől vagy 30 vastagságától, másrészt azonban az e masszán belüli fajlagos nyomástól is függ. Gumiháziaknak eddig ismert megol­dásai és elrendezései nem adják teihát a kívánt eredményeket. Jelen találmány tárgya a kocsiszekrény 35 a járműkereten való ágyazásának javított megoldása több olyan gumiház segélyé­vel, melyek magában véve ismert módon a jármű hossztengelyével egyrészt párhu­zamosan, másrészt arra mieröiegesen van- 40 inak elrendezve, azzal az új jellemzővel, hogy a jármű hossztengelyével párhuza­mosan fekvő házak a jármű mindkét ol­dalán a középső részen vannak elren­dezve, míg az e tengelyre merőlegesen 45 fekvő házak a jármű mellső és hátsó ré­szében helyezkednek el. A rajzon a kocsiszekrénynek a jármű hordoziókeretén való ágyazását célzó üre­ges gumiház foganatosítási példája van 50 szemléltetve. Az 1. ábra a gumiház foganatosítási példá­ját hosszmetszetben és a 2. ábra a jármű járművázának vázlatos alaprajzát a gumiház találmány szerinti, 55 jelzett elosztásával egyetemiben mutatja. Az 1. ábrán szemlélet et t gumiháziak a« elvi elrendezés tekintetében az efajta eddig ismert házaktól nem különböznek. A ház; lényegében üreges (1) gumihen- 60 gerből, külső (2) fémfoglalatból, mely pl. a jármű (3) keretrészére van forrasztva és egy belső (4) csőből van, mely az (5) orsó útján a (6) betétek, illetőleg részek közé van beszorítva, melyek a tulajdon- 65 képeni be nem rajzolt kocsiszekrénnyel vannak összekötve. A (3) keretről a (6) kocsiszekrényre való erőátvitel azután * Ez a flap az 5930/1939. M. E- sz. rendelet 2. §-a érteiméibein a volt cseh-szlo-vák szabadalmi hivatalnál annak ádején tett bejelentés napja. A Cseíi-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 63105.

Next

/
Thumbnails
Contents