124480. lajstromszámú szabadalom • Eljárás részben vagy egészben gumiláncfonalakkal átszőtt egysíkú láncfonalas kötöttáru előállítására

Megjelent 1940. évi szeptember hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALír BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134480. SZÁM. l/h. OSZTÁLY. — Sch. 3799. ALAPSZÁM­Eljárás részben vagy egészen gumiláncfonalakkal átszőtt egysíkú láncfonalas kötöttárú előállítására. Schönfeld Paul gyáros, Chemnitz. A bejelentés napja 1939. évi július hó 20. Ismeretes rendszabály, hogy két fektető­géppel működő egytűsoros lánckötőgépen bordázott, még pedig harántirányban; bor­dázott láncfonalas kötöttárut állítanak elő. 5 Az alsó fektetőgép ekkor egyszerűen alap­szövetet köt, míg a felső fektetőgép telje­sen vagy lényegében a fonalrendszer alá köt és emellett váltakozóan egyszer azo­nos irányban, mint az alsó fektetőgép és 10 máskor ezzel ellentétes irányban eltolódik. Az alsó fektetőgép által alkotott alapá/ut a felső fektetőgép fonalai fektetik bor­dákba, mimellett a bordák akként létesül­nek, hogy a felső fektetőgép mozgási irá-15 nya as alapanyagot létesítő fektetőgéphez viszonyítva folyton változik. Avégett, hogy az effajta egysíkú harántbordázott láncfonalas kötöttárut legegyszerűbb mó­don gumirugalmassá tegyék, régehben ja-2o vasolták már, hogy a felső fektetőgépbe résziben vagy egészen gumifonalakat fűz­zenek be textilfonalak helyett. E gumi­fonalakat azonos módon, kötik a fonalrend­szer alá, mint eddig a 'bordaképző textil-25 fonalakat és a gumifonalaknak egyrészt az általuk helyettesített textilfonalak fel­adatát is át kell venniök, vagyis azi alap­árut bordázni kell. Kitűnt, hogy a felső fektetőgép textilfonalainak gumifonalak-30 kai való pótlásával azokon a helyeken, melyeknél a gumilántífonalakat az alapáru fonalaihoz kötik, nem csupán új, hanem egészen különleges hatás érhető el. Ezeken a helyeken ugyanis a gumiláncfonalak ru-35 gálmassága az áru harántirányában érvé­nyesül, aminek az a következménye,, hogy az áru szélességében is meglehetősen össze­húzódik. Oly áruknál, melyeknek mind hosszirányban, mind pedig harántirány­ban rugalmasaknak kell lenniök, ez nem je- 40 lent hátrányt. Hátrányos ez azonban ak­kor, ha az árunak csupán hosszirányú ru­galmasságát használják ki, mert ekkor az áru szélességének csökkenése felesleges veszteséget jelent. Effajta gumirugalmas 45 harántbordázott láncfonalas kötött árunál továbbá hosszanti éleitől kiindulóan be­sodródni törekszik. Ez a körülméify is a gumiláncfonalaknak az ellenlekötésére ve­zethető vissza, valamint az á hátrány is, 50 hogy az effajta árunál a bordák nem egye­nes irányban, hanem kissé hajlítottan ha­ladnak, amely hátrányok kiváltképpen az áru további feldolgozását nehezítik meg. A találmány célja teljesen vagy részben fo- 55 nal alá kötött gumiláncfonalakkal átszőtt harántbordázatú láncfonalas kötött áru­nak egy tűsoros lánckötőgépen való elő­állítása, az említett hátrányok kiküszöbö­lése mellett. Miként a fenti megismerések- 60 bői kitűnik, e célt a gumiláncfonalakat kötő fektetőgép által létesített ellenleköté­sek kiküszöbölésével érjük el. E feladatot a találmány értelmében akként oldjuk meg, hogy az alapárut kötő fektetőgép leg- 65 alább alul két tű alatt, pl. alul kettő és fe­lül egy tű alá és vissza köt, mimellett a gumilándfonalakat kötő fektetőgép meg­határozott távolságokban ismétlődő elto­lásmentes sorokon kívül, az alapárut kötő 70 fektetőgép nagyobb vagy kisebb mérték­ben a fonalrendszer alá köt és emellett

Next

/
Thumbnails
Contents