124480. lajstromszámú szabadalom • Eljárás részben vagy egészben gumiláncfonalakkal átszőtt egysíkú láncfonalas kötöttáru előállítására

124480. mindig azonos irányban tolódik el, mint az alapárut kötő fektetőgép. A gumilánc­fonalak alákötésének jellemzett mértéké­vel az alapfonalrendszerhez viszonyítva, a 5 gumiláncfonalaknak az alapszövetbe való bekötését biztosítjuk, mimellett az utóbbi azáltal, hogy fonalai legalább két tű alá vannak kötve, aránylag sűrű és ellenálló. A harántbordákat akként érjük el, hogy a 10 gumiláncfonalak két-két fonalrendszer alatti kötés között nem tolódnak el. E he­lyeken ugyanis a gumiláncfonalak az áru egyik oldalán szabadon vannak, úgyhogy az árut e helyeken összehúzzák. 15 Ekként egyoldalúan bordázott áru kelet­kezik. Ha kétoldalúan bordázott árut aka­runk előállítani, ekkor a gumifomalakiat kötő fektetőgépnek csupán helyenként kell járulékusan a fonalrendszer alá kötnie 20 azonos mértékben, mint az alapárut fek­tető fonalvezetőszerv' fonal alatti kötése. A gumifonalak az azonos nagyságú aláköté­sek helyein ugyanis a kész áruból az ellen­tétes oldalon kilépnek és szintén bordákat 25 alkotnak, de már most a másik oldalon. Két fonalvezető szerves egysíkú láncfo­nalas kötött áru előállításánál az alsó fek­tetőgépen alapárut alkotni, a felső fektető­gépen pedig a fonalrendszer alatt kötni és 30 a felső ifektetőgópen mindig az alapanya­got kötő fektetőgéppel azonos irányban eltolni, nem új. Ezekben az ismert esetek­ben a felső fektetőgép szintén kisebb yagy nagyobb mértékben köt a fonalrendszer 35 alá, mint az alapanyagot kötő fektetőgép. Eme ismert eljárásoknál azonban az alap­áru nincs legalább két tű alá kötve, úgy­szintén a felső fonalrendszer nem gumi­láncfonalakból, hanem textilfonalakból áll. 40 Végül pedig, és ez a legfontosabb, eme is­mert eljárásoknál a felső fektetőgépet az együtt kötött fonalalákötésekkel helyen­ként egyáltalán nem tolják el oldalt, sem pedig azonos nagyságban, min,t az alap-45 anyagot kötő fonalvezető szervet, amivel az elérni kívánt harántbordázatot ellenkö­tések elkerülése mellett tulajdonképpen elérjük. • • A rajz a találmányt kiviteli példák alak-50 jában szemlélteti. Az 1. ábra egyoldalúan bordázott áru hur­kolási képét — fektetését — szemlélteti, a 2. ábra kétoldalt bordázott áru burkolási képét mutatja, a 55 8. ábra az 1. ábra szemképét, a 4. ábra pedig a 2. ábráihoz tartozó szem­képet mutatja, mimellett a 3. ábránál a gumifonal nincs megfeszítve. Az (1) alapfonalak ismert módon az alsó lektetőgópbe vannak befűzve, amely 60 legalább két tű alatt a fonalrendszer alá köt. A rajz értelmében eme alsó fektető­gép úgynevezett láncszövetet köt. Az (1) fonalakat tehát alul kettő és felül egy tű alá és vissza kötjük. A (2) gumifonalak a 65 felső fektetőgépibe vannak böfűzve, amely a fonalrendszer alá köt, még pedig na­gyobb vagy kisebb kötéseket, mint amek­korákat az alapárut kötő fektetőgép léte­sít. A gumiláncfonalakat kötő fektetőgép 70 eltolása eme fonalrendszer alá való kötés­nél mindig azonos irányban történik, mint az alapanyagot kötő fektetőgépé, sohasem azzal ellentétes irányban. Az 1. és 3. ábrák szerint a felső fektetőgép (2) gumiláncfo- 75, nalaival egy tű alá köt. Az elrendezés emellett olyan, hogy a gumiláncfonalakat kötő fektetőgép két effajta alákötés távol­ságában oldalt nincs eltolva, amiáltal a kívánt harántbordázatú áru létrejön. Az 80 effajta áru tehát azokon a helyeken ha­rántbordázott, amelyeknél a gumilánc­fonalafoat kötő fektetőgép nem tolódik el oldalt. E helyeken ugyanis a gumilánc­fonalak az áru egyik oldalán szabadon ha- 85 Iádnak, e fölött és ez alatt azonban lekö­töttek, aminek az a következménye, hogy a gumiláncfonalaknak szabadon fekvő ré­szei az árut hosszirányban összehúzzák. A 3. ábrán azok a helyek, amelyeknél a (2) 90 gumifonalak az áruban feküsznek E-vel vannak jelölve. E helyek között a (2) gumi­fonalak az áru másik oldalán feküsznek szabadon. Emellett a i(2) gumifonalak, mi­vel azokat megfeszítetten dolgozzák be, a 95 kész árúban teljesen nyújtott helyzetet foglalnak el, amit a 3. ábrán azért nem szemléltettünk, hogy a gumifonalak bekö­tési helyeit jobban kiemeljük. Mivel a (2) gumifonalak az 1. és 3. ábra szerinti kötés- 100 nól mindig az áru azonos oldalán lépnek ki, utóbbi csupán az egyik oldalán bordá­zott. Minden további nélkül lehetséges, hogy ily módon kétoldalt bordázott árut állítsunk elő. Ez a 2. és 4. ábra szerinti 105 kötéssel válik lehetővé. A gumilánofonala­kat kötő fektetőgép emellett szintén a fo­nalrendszer alá köt és eme alákötésekor az alapárut kötő fektetőgéppel azonos irániban eltolódik. Az 1. ábra szerinti no példa értelmében az alákötósek közötti tá­vokban a (2) gumiláncfonalak itt sincse­nek eltolva. Ezenkívül a (2) gumifonalakat kötő felső fektetőgép helyenként a fonal alá köt, amely kötések pontosan ugyan- 115 akkorák, mint az alapfonalakat kötő fek-

Next

/
Thumbnails
Contents