124364. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a sör tartósságának fokozására

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI #^Hfi SZABADALMI BIRÓSÁS SZABADALMI LEÍRÁS 124364. SZÁM. IV/e. OSZTÁLY. — R. 7663. ALAPSZÁM. Eljárás a sör tartósságának fokozására. Dr. Romwalter Alfréd egyetemi tanár, Dr. Király Sándor felsőkereskedelmi iskolai tanár, mindketten Sopron-ban. A bejelentés napja 1939. évi március hó 8. A sör tartósságának fokozására már sok kísértet történt, de a követelményeknek •általában csak a paszteurizáM palacksör fellel meg. A szalicilsav, bórsav és egyéb 5 efféle védőanyagok használata szembenálÜ az egészségtan követelményeivel, mert al­kalmazott mennyiségük nem lehet elég kicsi ahhoz, hogy a fogyasztók egészsége szempontjából közömbösnek számíthatna. 10 A sörből aligha fogyasztunk egy pohárnál kisebb mennyiséget, de még illyen csekély adagban is ártalmasí lehet e védőanyagok ama legkisebb töménysége, amely a tartós­ságot biztosltja. 15 A paszteurizálás csakis palackban lehet­séges és legjobban a szokásos 7/10 literes palackban sikerül, mert nagyobb edények­ben — az egyedüli megengedhető, enyhe, külső fűtés melllett—, az 50—60 C° hőmér-30 »ékletre csak igen lassan hevül fel a sör. A palackozás, a paszteurizálás művelete, a sört terhelő nagy üvegsúly, a palackok törésbiztos csomagolása, a csomagolás sú­lyának szállítása és a rossz térfogatkihaszr J5 nálás a palacksört nagyon megdrágítják. Másrészt egyenetlen fogyasztás mellett még a vendéglősök sem mérhetnek hordóból sört, mert a megkezdett hordó paszteuri­zállatlan söre nem állékony és lassú fo-10 gyasztás melllett gyorsan romlik. Ezért a palacksör egyre terjed a vendéglőkben, a sör versenyképessége mindjobban csökke­nik és ezért nagy szükség van az igényeket kielégítő sörkonzerváló eljárásra. 5 A találmány a sör tartósságának foko­zására alkalmas olyan eljárás, amellyel az előbbiekben jelzett hátrányokat elhárít­hatjuk. A találmány szerinti eljárást az jellemzi, hogy a fogyasztásra megérett sörbe hipoklloritiont juttatunk és ezzel a 4° sört, gombaflórájának és baktériumainak elpusztítása révén, sterilizáljuk. Az ekként kezelt sör tartósságának biztosítására 0.125 ezreilék, vagyis egy nyolcad ezrelék aktív Mórnak megfelelő hipokloritnál mindig ke- 45 vesiebb hipoklöritmennyiség elegendő. Ha ezt a megfelelő hipoklöritadagot a sörhöz akár hordóban, akár palackban vagy tet­szőleges egyéb edényben keverjük, annak egész baktériumtartálma és jombaflórája 50 elpusztul, a sör sterillé válik, 25 C°-nyi nyári "hőmérsékleten hetek múlva sem romlik meg, hanem újra lehűtve a friss, ellváltozatlan ízt mutatja. Az íz változatlanságának oka, hogy acse- 55 kély hipokloritfölösleg, amely a sör élő­lényeinek elpusztítása után fennmarad, az oldott anyagok elenyésző csekély részleté­nek lebontása közben kloriddá változik. Ha tehát például nátriumhipokloritot adagol- 60 tunk, a sörben a sterilizálás nyomában végül észrevehetetlenül csekély konyliasó­memnyiség marad. A sterilizálásit a sör teljes megérése után, abban a pillanatban végezhetjük el, ami- 65 kor fogyasztásra a legalkalmasabbnak mi­nősítjük, vagyis íze és zamatja teljesen ki­fejlődött. Nem változtat az eredményen az, hogy milyen edényben, tehát pl. tar­tányban, hordóban, A'agy palackban hajt- 70 juk végre a sterilizálást és nincsen aka­dálya annak sem, hogy valamely nagy edényben, pl. hordóban elvégzett sterilizá­lás után következzék a palackolás. Ez eset-

Next

/
Thumbnails
Contents