124323. lajstromszámú szabadalom • Elektronsokszorozással dolgozó erősítő

Megjelent Í940. évi augusztus hó lfí-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124323. SZÁM. VII/d. (VII/j.) OSZTÁLY. — JF. 8633. ALAPSZÁM. Elektronsokszorozással dolgozó erősítő. Fides Gesellschaft íttr die Verwaltung und Verwertung" von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens-Halske Aktien­g-esellschaft, herlin-siemensstadti cég jogutóda. A bejelentés napja 1939. évi február hó 1. Németországi elsőbbsége 1938. évi február hó 22. Szekunderemisszió útján való elektron­sökszorozás elvén alapuló és elektro­sztatikus és elektromágneses mezőkkel megszabott elektronpiályájú erősítőikön 5 végzett vizsgálatokból kitűnt, hogy a sok­szorozási tényező nagy mértékben függ az elektródákra kapcsolt feszültségektől és a mágneses mező erősségétől. Ha V a sokszorozási tényező és P az elektródákra 10 kapcsolt feszültség, akkor a kettő össze­függését általában az 1. ábrában látható 1 görbe mutatja. Az üzemi feszültséget úgy választjuk meg, hogy normális érté­kek esetén a sokszorozás maximális legyen. 15 Az 1. ábrából látható, jhogy a sokszoro­zási tényező mar csekély feszültséginga­dozások esetén is jelentékenyen csökben. Ezért az elektródákra kapcsolt feszültsé­geknek és a mágneses mezőnek állandó 20 értélken való tartása végett különleges eszközöket kell alkalmazni. A találmány célja a feszültségváltozással szemben való érzékenység oly mérvű csökkentése, hogy a feszültség például energiaelosztóháló-25 zatban gyakorlatilag alig elkerülhető változásainak körzetében, az erősítő erő­sítési tényezője ne változzék zavaró mér­tékben. A találmány értelmében az elek­tródák felületeinek a (beeső elektronáram 30 keresztmetszetével képezett hányadosait, vagyis az ellektróidafelüM — bieeső elektron­áram keresztmetszete — hányadost az egy­ségtől eltérő értékűre választjuk. Elek­tródafelületen minden egyes elektródának az elektron-áramnak kitett és szekunder 35 elektronokat emittáló felülete értendő. A beeső elektronáram keresztmetszete alatt, amely a találmány szempontjából lényeges, az elektronsugárnak azt a ke­resztmetszetét értjük, amely az elektróda 40 síkjában fekszik, Azt a feltételt, hogy az elektródafelület — beeső elektronáram keresztmetszete — hányados az egységtől különböző legyen, kétféleképen elégíthetjük ki. Méretezhet- 45 jük az elektródákat oly nagyra, hoigy felületüknek csak egy törtrészét éri az azokra irányuló elektronáram. Lehet azonban az elektródákat oly kicsinyre is készíteni, hogy azok az elektronáramnak 50 csak egy részét fogják fel. Ez az elgondo­lás mindazokra az elektródákra vonatko­zik, melyeket szekunder-emissziió útján való elektronsokszorozáshoz veszünk igényibe; nem érvényes tehát a sokszorozó 55 első elektródájára, amelyen elektronokat például termioiieiiiisszióval, vagy foto­elektromos hatással váltunk ki. A találmány szerinti erősítőnek a fe­szültség változásaival szemben való érzé- 60 ketlensége a következőképen jön létre. Az először említett megoldás esetén minden sokszorozó elektróda felületének csak egy résziét érik elektronok. Ha az elektróda­feszültség, vagy a mágneses mező erőssége 65 például 4^5%-nál nem tágabb határok között változik valamilyen értelemben,

Next

/
Thumbnails
Contents