124271. lajstromszámú szabadalom • Elsötétítő berendezés

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGIAK KIRÁLYI #H|SK SZABADALMI BIEÓSifl SZABADALMI LEÍRÁS 124271, SZÁM. VlII/f. OSZTÁLY. — P. 9647. ALAPSZÁM. Elsötétítő berendezés. Eric Sigfrid Persson vállalkozó, Malmö. A bejelentés napja 1939. évi május hó 27. Svédországi elsőbbsége 1938. évi május hó 27. Különös tekintettel bizonyos ablakfaj­tákra, pl. olyanokra, melyeknek a szár­nyak magassága közepén levő, vízszintes tengely körül forgathatóan szerelt, kap-5 esolt szárnyaik vannak, határozott szük­séglet mutatkozott oly elsötétítő berende­zés iránt, melynek az eddigelé használt árnyékoló berendezésektől részben eltérő tulajdonságai vannak. A találmány célja 10 e szükségletet kielégíteni és az oly elsöté­títő berendezésre vonatkozik, mely a fent­eniÄett ablakfajtához különösen alkal­mas, bár más célokra is előnyösen hasz­nálható. 15 A rajz a találmány két példaképpeni kiviteli alakját mutatja; az 1. ábra az első kiviteli alakkal ellátott ablak oldalnéznete, kívülről nézve; a 2. ábra az 1. ábra A—A vonala szerinti 20 vízszintes metszet; a 3. ábra a berendezés egy részét nagyobb léptékben mutató, távlati nézet; a 4. ábra a második kiviteli alak vízszin­tes metszete; végül az 25 5. ábra a berendezés hordozószerkezetót mutatja. A rajzon feltüntetett kiviteli példáknál a találmány ablakra való alkalmazásában van feltüntetve; az ablak az (1) tokból ós 30 a két (2, 3) szárnyból áll, melyek mind­egyikének a (4), ill. (5) ablaktáblája van. A szárnyaik a (6)-nál és (7)-nél elhelyezett., vízszintes csapokon vagy hasonlókon együttesen forgathatók. 35 A (4, 5) üvegtáblák között van az elsö­tétítő berendezés elhelyezve; e berende­zés két I és II redőnyből áll; mindegyik redőny zsalu léceinek alakjához hasonló, függőlegesen lógó, több hosszúkás (8) lap­ból! áll, melyek a hosszéleik mentén, no csuklósan egymáshoz vannak kötve. A (8) lapok közötti kötés vagy kapcso­lat több különböző módon létesíthető; hogy az egyes különleges esetekben melyik mód a legalkalmasabb, az — többek kö- 45 zött — attól az anyagtól is függ, amely­ből a (8) lapok vannak. A 3. ábrán fel­tüntetett kiviteli alaknál ezt a kötést vagy kapcsolatot a (9) esuklószerkezet alkotja, mely hasonló a zongorafedeleknél általa- 50 nosan használatos csuklószerkezethez. A 4. ábra szerinti kiviteli alaknál e csukló­szerkezet vékony és viszonylag keskeny (10) szövetcsíkokból áll, melyek a (8) lapok széleihez vannak erősítve. Szövetcsíkok 55 helyett más alkalmas anyagból való, ha­sonló csíkok is alkalmazhatók. E kötés, ill, kapcsolat létesítésére, természetesen, számos más mód is van. A két redőnyös feltüntetett kiviteli alak- QQ nál előnyös az egyik redőnyt valamely, a fényt tompító, áttetsző anyagból, a mási­kat pedig valamely átlátszatlan anyagból készíteni; ebben az esetben a két redőnyt úgy kell készíteni és elhelyezni, hogy mind- 65 egyik redőny elég széles legyen ahhoz, hogy elfedje a teljes ablaknyílást, továbbá úgy kell azokat elrendezni, hogy egymás­tól függetlenül lehessen őket kezelni, illetve működtetni. 70 Az elsötétítő berendezés hordozó- és mű­ködtetőszerkezeteit vagy eszközeit illető­leg is számos különféle lehetőség van. Előnyös hordozó-, ill. vezetőszerkezet ki-

Next

/
Thumbnails
Contents