124271. lajstromszámú szabadalom • Elsötétítő berendezés

2 124371. viteli példáját az 5. ábra mutatja; az ab­lakszárny (11) felső részében a (12) horony van, mely az alsó oldalán levő, keskeny (13) hasíték kivételével le van fedve. A S redőnynek, fent, a vékony (14) szárra erő­sített (15) gombja vagy hasonló szerve van. Ily szerkezet van pl. minden máso­dik (8) lapra szerelve; a (14) szár elég vé­kony ahhoz, hogy a (13) hasitokban elmo-10 zoghasson, a (15) gomb pedig oly széles, hogy a (13) hasítékon nem mehet át. Ha­sonló szerkezet van az ablakszárny alsó részében. A működtetéshez, célszerűen (fel nem 15 tüntetett) drótot használunk, mely a (15) gombokhoz van erősítve, fent és lent a redőny mellső szélével van összekötve, a (12) horonyba van helyezve és — magá­ban véve ismeretes módon — úgy van el-20 rendezve, hogy a drót egy részének behú­zásával a redőny mellső széle elmozgatta­tik, de függőleges helyzetét megtartja. Ha a drót a redőny mellső szélén levő (8) lap (15) gombjaihoz van erősítve, akkor e 25 drót, előnyösen, a többi gombban levő lyu­kakon megy át a tok oldalrészéhez, amely­ben a működtetőeszközök, vannak. A találmány keretén belül, természete­sen, számos módosítás eszközölhető. Szabadalmi igénypontok: 30 Elsötétítő berendezés ablakokhoz és ha­sonlókhoz, mely zsalu léceinek alakjá­hoz hasonló alakú, több hosszúkás lap­ból áll, azzal jellemezve, hogy a lapok a hosszszéleiken csuklósan vannak egy- 35 máshoz kötve úgy, hogy együttesen összehajtható redőnyt alkotnak. Az 1. igénypontban meghatározott el­sötétítő berendezés kiviteli alakja, az­zal jellemezve, hogy kapcsolt szárnyak- 40 kai bíró ablakban az üvegtáblák között van elhelyezve. Az 1. vagy 2. igénypontban meghatáro­zott elsötétítő berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a lapok, mind- 45 két végükön, vezetőszerkezetekkel van­nak ellátva. Az 1—3. igénypontok bármelyikébe. 1. meghatározott elsötétítő berendezés ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy 50 ugyanabban az ablakban kél, egymástól független elsötétítő berendezés van el­rendezve, mtely berendezések egyike át­tetsző, másika pedig átlátszatlan és mindkettő, ha ki van nyitva, elég szé- 55 les ahhoz, hogy az egész ablakot el­fedje. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab, bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents