124144. lajstromszámú szabadalom • Eljárás molibdénsav és alkáliföldfémek vegyületeinek darabos alakban való előállítására

Megjelent 1940. évi július hó 15-ón. AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTRÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 124144. SZÁM. Xll/d. (Xll/e.) OSZTÁLY. — C. 3247. ALAPSZÁM. Eljárás molibdénsav és alkáliföldfémek vegyületeinek darabos alakban való előállítására. Norddeutsche Chemische Fabrik in Harburg- cég-, Hamburg-Harburg-. A bejelentés napja 1939. évi június hó 22. Németországi elsőbbsége 1938. évi július hó 14. Molibdéntartalmú speciális vasak és speciális acélok előállításánál a ferro­molibdén helyett növekedő mértékben alkalmazzák a molibdénsavnak más fé-5 mekkel való vegyületeit, ínég pedig ki­váltképen előnyösen a molibdénsavnak az alkaliföldfémcsoport féméivel, pl. kal­ciummal való vegyületeit. E hiolibdén­vegyületek molibdéntartalmát a folyé-10 kony vas fémes molibdénné redukálja, amelyet a vas vesz fel. Az említett vegyületek alkalmazása a ferromolibdénnel szemben nagy előnyök­kel jár. E vegyületek lényegesen tisztább 15 alakban, különösen széntől mentesen állíthatók elő, továbbá előállítási költ­ségük is jelentékenyen kisebb, mint a ferromolibdéné. Hátrányos volt eddig azonban az, hogy a molibdénsavnak 20 alkalifölufémekkel való vegyületeit csakis finom por alakjában tudták előállítani, nem pedig nagyobb, szilárd darabok alakjában. A finom pornak a forró vas- vagy acél-25 fürdőre való adagolásakor erős porképző­dés mutatkozik, ami a drága molibdén­vegyületek tekintetében jelentékeny vesz­teségeket eredményez. Ez a ferroötvöze­tekkel szemben adódó gazdasági előnyö-30 ket legnagyobbrészt ismét felemésztette. Javasolták ugyan már molibdénsav és szénsavas kalcium keverékének megned­vesítését, a pép sajtolását, az ekként kapott darabok szárítását és e darabok-35 nak a vas- vagy acélfürdőkbe való ada­golását. E keverékből a kemence hőjében kalciummolibdát keletkezik. Mivel azon­ban a molibdénsav a melegben illékony, ebből egy rész veszendőbe megy. Ezen­kívül a darabok szilárd struktúráját a 40 szénsav elillanása megszünteti. A darabok szétesnek, úgyhogy az eredmény lényegé­ben nem jobb annál, amelyet elérnek, ha már kezdettől fogva poralakú kalcium­molibdátot adagolnak be. 45 Ezzel szemben a találmány abban van, hogy a vas- vagy acélfürdőhöz adalékul a molibdénsavnak alkaliföldfémekkel da­rabos alakban készen képezett vegyüle­teit alkalmazzuk, amelyek a melegben 50 nem illékonyak és melyeknél a kemence hőjében való szétesés veszélye nem fe­nyeget. Azt találtuk, hogy a molibdénnek al­kaliföldémekkel való ilyen vegyületeit 55 szilárd darabok, illetve préselvények alak­jában az alábbiakban leírandó módon állíthatjuk elő. Alkalmazásuk nagy előnye abban van, hogy mind a hiolibdénsavas vegyületek előállítása, mind azoknak a 60 vas- vagy acélfürdőhöz való adagolása értékes fémben való veszteség nélkül megy végbe. A molibdént tartalmazó nyersanyag­ból ismert módon állítunk elő oly molib- 65 dénsavat, mely a vasra vagy acélra káros hatást kifejtő alkatrészeket legfeljebb a megengedhető határok között tartalmaz. A molibdénsavat valamelyik alkaliföld­fém, pl. kalcium, hidroxidjével, ströchio- 70

Next

/
Thumbnails
Contents