122934. lajstromszámú szabadalom • Gáztöltésű ivlámpa

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI JK9J3JR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132934. SZÁM. VU/H. OSZTÁLY. I. S869. ALAPSZÁM. Gáztöltésű ívlámpa. Eg-yesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég» Újpest. A bejelentés napja 1937. évi december hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 2-ika. A találmány gáztöltésű ívlámpa, mely­nek szilárd elektródák közt égö íve atmosz­férikusnál jóval nagyobb nyomású gázzal töltött, légmentesen zárt burában ég, és 5 melynek fényét túlnyomórészt (azaz leg­alább 80o/o-ban) a kisülés adta fény, még pedig a pozitív oszllopfény, alkotja, azaz melynél a kisülés álltai kisugárzott fény az elektródák által kisugárzott fénynek több-10 szőröse. A találmány szerinti lámpa íve olyan gáztérben ég, melyben a gáznyomás szobahiSmérséklIeten (azaz 50 C° alatti hő­mérsékleten) legalább 2 atmoszféra, célsze­rűen azonban jóval! nagyobb, pl. 4, 8, 15, 15 25, 50 sióit több atmoszféra is liehet. Nagynyomású fémglőlzívlámpák, melyek szilárd elektródák közt égő íve fenti nagy­ságrendű üzemi nyomású térben ég, már ismeretesek és igen jó fényhátásfokuk 20 folytán számos célra használatosak is. E lámpáknak .azonban nagy hátránya, hogy fényük színe folytán általános világítási cé­lokra, pl. lakott helyiséglek világítására, vagy nem, vagy csak különleges rendszabályok se-25 gélyével alkalmazhatók, valamint az, hogy teljes fényerejüket csak bizonyos idői múlva begyulladásuk után (pl. a bekapcsolástól számított 5—30 perc után) adják. Ennek oka az, hogy teljes fényerőivel ezek alám-30 pák csak a telijes üzemi nyomás elérte után égnek. Minthogy e nyomásit túlnyomó­részt <a higany gőznyomása adja, mely szobahőmérsékleten csak 0.001 mm higany­oszlop nagyságrendű, a magas üzemi gfe-35 nyomás csak a lámpának üzemi hőmér­sékletre való felmelegedése után lép fel, melyre a lámpát a kisülésnek fel kell he­vítenie, mi bizonyos idiot vesz igénybe. A találmány szerinti nagynyomású gáz^ tölltésű ívlámpa a fémgözívlámpák fenti 40« hátrányainak kiküszöbölését célozza, a jó fényhatásfok megóvása mellett. Azt talál­tuk ugyanis, hogy nem csak golzatmosz­férában, hanem permanens gázatmoszférá­ban végbemenő) kisülések is igen jó fény- 45. hatásfokúak lehetnek, ha a szóbanförgő kisülés elég nagy nyomású térben megy végbe, és e fényhatásfokok azonos nagy­ságrendű nyomások esetén kb. azonos nagyságrendűek. Ha pedig a lámpa gáz- 50> töltése már szobahiőlmérsékleiteín is nagy­nyomású, akkor a lámpa egyrészt rögtön gyújtás után nagy fényerőivel) ég, másrészt pedig az elektródák anyagának a bura fe­ketedését okozó párolgása sem olyan nagy, 55-minit féimgözívlampáknál, melyekben be­kapcsolás után elég hosszú ideig még csak kis nyomás uralkodik, úgyhogy feke­tedésük mértéke nem csak az égési órák, hanem a bekapcsolások számától is függ, 60 mi a találmány szerinti lámpáknál gya­korlatilag szintén nem áll. Igen nagy elő­nye továbbá a találmány szerinti lámpák­nak, hogy a gáztöltés összetételének és nyomásának kelliö megválasztásával fényük 65. spektráliís összetételét eriőlsen változtathat­juk és általános világítási célokra alkal­massá tehetjük. A találmány szerinti lámpa gyújtása akár nagyfrekvenciás áramlökéssel, akár 70 az üzemen kívüli állapotban egymással érintkező elektródák széthúzásával, tehát elvileg a szénpalcás ívlámpáknál szokásos módon, történhet. Utóbbi esetben természe­tesen a lámpa legalább egyik elektródája 75» mozgatható kell hogy legyen, és célszerűen

Next

/
Thumbnails
Contents