122916. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisülési készülék és hozzávaló katód

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. KAGYÁR KIRÁLYI »9% SZABADALMI BTRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 122916. SZÁM. Yll/d. (VII/j.) OSZTÁLY. — 8. 17434. ALAPSZÁM. Villamos kisülési készülék és hozzávaló katód. International Standard Electric Corporation delawarei cég, üzleti székhely New-York mint a Le Materiel Téléphonique, Socíété Anonyme párisi cég-, jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi június hó 14-ike. Franciaországi elsőbbsége 1937. évi június hó 23-ika. A találmány elekíronkisülési készülék, amely különösen villamos változások erősítésére használható. A találmányt különös előnyökkel oly esetekben hasz-5 nálhatjuk, amikor az erősítésre kerülő feszültség frekvenciája rendkívül nagy, vagy olyan összetevői vannak, amelyek széles frekvenciasáv terjedelmében fek­szenek, illet ve az erősítésre kerülő f esz ült -10 ség frekvenciája rendkívül nagy és olyan összetevői vannak, amelyek széles frek­venciasáv terjedelmében fekszenek. A találmány szerinti elektronkisülési készülékkel oly feszültségek is ercsít-15 hetők, amelyek amplitúdója nagyon ki­csiny. E feszültségek frekvenciája rend­szerint nagyon nagy. A találmány szerinti erősítésnél a katód vagy katódok sugárzási tulajdonságai és 20 sugárzási viszonyai különös használati viszonyok mellett a kisülési készülék lehetséges legjobb működését eredménye­zik, különösen nagyon nagy frekvencia, yagy nagyon széles frekvenciasáv erősí-25 tésénél. Nagyon nagy frekvenciájú vagy széles frekvenciasávú kicsiny feszültségek, illet­ve nagyon nagy frekvenciájú és széles frekvenciasávú kicsiny feszültségek erő-30 sítése az ezideig ismeretes eszközökkel többelektródos csövek segélyével oly nehézségekkel jár, amelyek onnan ered­nek, hogy az erősítő-eszközök között különböző impedancia-fokozatok szüksé­. 35 gesek és ezek létesítése nehézséget okoz, ha kellő erősítést kívánunk Vagy ha az erősítésre kerülő frekvenciák egész terje­delmében kicsiny torzítást akarunk fenn­tartani. Ismeretesek oly erősitőberendezések is, 40 amelyek szekunder-elektron-sugárzáson alapszanak és amelyek az előzőkben emlí­tett hátránytól mentesek, minthogy azok­nál az előzőkben említett impedanciák nem szükségesek. 45 Megállapításaink szerint olyan erősítő berendezéseknél, amelyeknél a nagyfrek­venciájú kicsiny feszültségek erősítéséhez szekunder-sugárzást használnak, a katód abszolút működési hőmérsékletével kap- 50 csolatban jelentkeznek nehézségek. Eze­ket a nehézségeket a találmány szerint azzal szüntetjük meg, hogy a katód hő­mérsékletét lehetőség szerint csökkent­j ük, ennek ellenére azonban kellő elektron- 55-sugárzást tartunk fenn. Ezt az eredményt a találmány szerinti kálóddal érjük el, amely alacsony hőmérsékleten kellő­elektronsugárzással működik. A találmányt a következőkben a mellé- fio kelt rajz kapcsán részletesen ismertetjük. Az 1. ábra elektron kisülési készüléknél az anódáram változásának görbéje a vezérlő elektród feszültségének függvényében. A 65 2. ábra a logaritmikus-meredekség el­nevezés alatt ismeretes mennyiség válto­zásánakgörbéje a vezérlő elekt'ród feszült-' ségének föggvényében. A

Next

/
Thumbnails
Contents