122801. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású villamos kisütőlámpa

Megjelent 1940. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiOSAG SZABADALMI LEIRAS 122801. SZÁM. J £ *•• V: 0^ Vll/h. OSZTÁLY. — T. 6226. ALAPSZÁM. Nagynyomású villamos kisütőlámpa. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1938. évi július hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 28-ika. Amióta Küch és Retschinsky 1905-ben megállapították, hogy higanygőzben a ki­sülési ív fénykihaszmálá&a növekvői gőznyo­mással körülbelül egytized higany mi liímé-5 ter üzemi gőznyomásnál jelentkező maxi­mum túllépése után kezdetiben ugyan, csök­ken, végül azonban a nagy nyomások kör­zetének elérésével újból emelkedik éspe­dig rendkívül nagy értékeikre, a törekvés 10 az volt, hagy a gyakorlat számára hasznain ható. egyszerűen kiképezett és könnyen üzemben tartható, inagynyOjmásúú gázban történő! kisüléssel dolgozó fényforrásokat fejlesszenek ki. 15 Az újabb ideiben inagy sikerrel piacra hozott izzóéjektródás nagynyomású higany­gGlzkisütiőlámpák fénykih.asználása külö­nösen egy atmoszférától száz atmoszféráig terjediő és e;Zt meghaladói gőznyom.ások al-20 kaim ázása esetében sokszorosain nagyobb a legjobb villamos izzólámpák fénykihaiaz­náillájsánál, szükséges azonban, hogy áram­határoló előtétellenállásuk legyein, amely a lámpák üzemét jelentékenyen megnelie1 -25 zíti és a nagyobb befektetési költségek miatt lényegesein megdrágítja. Áromhatá­roló euSüétellenállást nagynyomású kisütő­lámpák esetében még ma is mindenütt azért alkalmaznak, mert évtizedes tapaszh 30 tálatok alapján az a szilárd meggyőződés uralkodott, hogy a íényívfeszültség, tehát a nagynyomású kisülés gradiense, az ív­hosszúság centiméter énként állandó' érté­ken tartott nyomás melleit növekvő áraim-35 erőlsséggel csökken, sőt, e jelenségben, kü­lönösen nagy nyomások: esetében, a fényív jellegzetes ismérvét látták. Kmellett íigye­'iiembe kell vennünk, hogy oly kisüliői lám­pák esetében, melyeknek égési feszültsége állandó nyomás mellett növekvő áraim- vo erősséggel csökken, a például hálózati fe­szüiütiségingadozások okozta árameriősségnö­vekedés a másodperc törtrészei alatt la­vinaszerűen megy végbe és esetileg meglévői, például, higanyból való faneklest elgőzölög- 45 tetését e rövid idői alatt nem lehet oly mér­tékben fokozni, hogy ilymódon esetleg az áramerősséggel növekvő töltési nyomást és ezzieiil égési feszültségnövekedést és áraan­eírűsségiStabilizációt érjjünk el. Az áram- 50 erőlsség inkább oly hirtelenül növekszik, hogy a töltési nyomás emellett gyakorla­tilag nem. változik, még iákkor sem, ha a további elgőizölögtetéshez szükséges higany­fenéktest rendelkezésre áll. 55 Hogy az állandói töltési nyomás mellett süllyedői gradiens ellenére az. ív égésekor fellépői feszültségkarakteriszitika emelkedő jellegű legyen és ezzel a különösen hát­rányosnak minősített előtételienállás egész- 60 ben vagy részben feleslegessé váljék, a ki­sülés útját növekvői áramerősség mellett megfelelőien meg akarták hosszabbítani, például a kisülési áram átjárta mágnes se­gélyével', azonban, mint ismeretes, kevés 65 eredménnyel. Ezért arra törekedtek, hogy az egyébként hátrányos ejőtétellenállást hasznos módom aknázzák ki, azt például fűtői- vagy izzótestként képezzék ki és az abban felhasznált villamos teljesítménnyel 70 meleget fejlesszenek, illetőleg azt a sugár­zás keltéséhez ugyancsák felhasználják. A találmány azon a kísérletekkel igazolt meglepő felismerésen alapszik, hogy nagy-

Next

/
Thumbnails
Contents