122801. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású villamos kisütőlámpa

122801. nyomású higany gőizldsülőlámpák gradiense állandó nyomás melleit meghatározott elő­feltételek esetéten, nevezetesen valamely fényívhalárlieltjeisíilniéiny: túllépésekor az e:i-5 digi feltevésekkel szemlén növekvő áram­erősséggé! nein csökken, hanem nő és. hogy más .fémgőzök, illetőleg gáz-gőz keverékek állkalniazásaesetén hasenlé) viszonyok adód­nak. Nagy nyomás állati e leírásban 4 al­io moiszieránáil nagyobb nyomási ériünk., E váratlan jelenség magyarázatát a kö­vetkező elmélet adja, amely egyúttal le­hetővé teszi, hogy következteléseket von­junk le más töltési anyagok viselkedésére 15 is, A'lilandó nyomása villamos kisülés gra­diense uralkodó felfogás szerint' növekvő áíámié'rífeséggel!: azért süllyed, mert a beve­zetett villamos többleljesílmény; nemcsak 20 sugárzássá, hanem részbem meleggé is ala­kul, a kelétkezelt melegtöbblct jelentőísem megnöveli a kisülési ív hőim érsek letét és ezzel kedvezőbb ionizáiási feltételeket lé­tesít, vagy más szavaikkal, a kisülési ív 've-25 .zetiaképességét növeli, illetőleg annak villa­mos ellenállását csökkenti. A kisülési ív kis teljesítményfelvétele íz­nek körzetében, tehát ott. ahol tudvalévőén a fénykihasználás értékei viszonylag: kicsi -30 nyék, az áramerősség növekedése oly me-Icgtöbbletei okoz, hogy a tényívhőmérsék­let eras növekedése következtében a ki­sülési pálya villamos ellenállása gyorsaib­ban csökken, mint ahogyan az áramerősség 35 növekszik és így az áramerősség és az el­lenállás szorzata, tehát a gradiens, nagyobb áramerősségek esetében, kisebb. A nagy nyomások körzőiében a kontra­hált lény ív fény kihasználás a tudvalévőién 40 mind az áramerősség, mind a gőznyomás növekedésévei], tehát a fényív teljesítmény­iéivé telének függvényében, rendkívül nagy mértékben nagyobbodik, mimielüiett termé­szetszerűleg a keletkezett meleghány aid 45 mindig kisebb és kisebb lesz. így elkép­zelhet ti hogy nagy féuyívtel jesttményék esetéhen az áramerősség növekedési; a cse­kély löbbletnielegképziőldés miatt a fényív­hőimérséklelnek csaik csekély emelkedésél 50 és eszerint a kisülési pálya, ellenállásának csak csekély csökkenését okozza, hogy te­hát a gradiens a fényív teljesítményfelvé­telének növekedésiévé!: mind laposabbá vá­lik, majd eléri legmélyebb pontját és. vé-55 gül még emelkedik is. Számos kísérletből! kitűnt, hogy a gradiens karakterisztika ez irányváltozása nagynyomású higainygó'lzkii­sütiőilámpa esetében az ívhosszúság minden. centiméterére esői körülbélül 30 Wall tel­jesítmény felvételekor következik be. Füg- (.0 •gellenül attól hogy az előadott elméleti •magyarázat helyes vagy nem, a gradiens­karakterisztika vázolt alakja a Fényív tiel­jiesíliményfelvé te lének növekedésévé] min­denesetre kétséjgteijenül megállapíthat;') volt. m Ez új: felismerés alapján a találmány értelmében nagynyomású villamos, kisütfji­lámpa. fényivel az ívhosszúság centiméte­reként 30 Wattnál nagyobb leljesítmény­leilvélcl mellett előltélellenállás nélkül, il- 70 'előleg, kiesi, az üzemi áramerősség esetén legfeljebb a kapocsfeszültség 10%-ál fel­vevői ellenállás beiktatásával tápláljuk az áramforrásból, tehát az. áranierlíSNég, illető­leg az üzemi gőznyomás oly nagyra vannak 75 beállítva, hogy az ív égési feszültsége a ka­j)ocsleszüttséggel egyen lő, vagy' aliliiál- leg­feljebb, 10%-ka! kisebb. Közvetlenül az ár.a:nForrásra kapcsolandó nagynyomású kisülűlámpák esetében, aime- 80 Iveket lehal, mini. a villamos izzói ampákat, például hálózati foglalatokba kell helyezni, a láinpafogtalat melegelvezetési viszony ail, illetőleg az üzemien teljesen elgőzölgő fém mennyiségét, valamint az elektródák tá- 85 volságát a találmány értelmében úgy mé­retezzük, hogy a fényív meggyújtása és a íámpaedény felbcvílésc után. az elektró­dáknak az al jzalérintkezőkke! való közvet­len összeköttetése mellett, adoll cselben ki- 90 csíny, üzemben legfeljebb a kapocsfeszült­ség 10%-ál felvevői és így a 'lámpában, illetőleg annak aljzatában, könnyen elhe­lyezhető ellenállás beiktatásával oly üzend áramerősség és oly üzemi gőznyomás Jé- l»5 tesü 1, amelyek mellett a fényív teljes íl<­mény felvélele az ívhosszúság minden cen­timé Lerere számítva 30 Wattnál nagyobb, iiliymódon kiképezett, clőiléleltemállás nél­küli, vagy csak kicsiny, a lámjKÍval egye- 500 sítelt előtélellenállásos nagynyomású hi­ganygőzkisütőlámpa fény ki használás a az ismert, a kisülési áram határolása végett viszonylag' nagy eiőtéleltenállásos nagynyo­mású kisütőlánipákéná 1 természetszerűleg 105 lényegesem nagyobb és alkalmazása, éj) oly egyszerű, mint a villamos izzólámpáké. Amint a villamos izzólámpa állandó feszültségre kapcsolt világítótestének tel­jesítményfelvétele annak hosszától és ke- ílO-resztmelszctétől függ. úgy a találmány sze­rinti nagynyomású kisüiő'!ámj)a fényívének teljesítményfelvételéi a kisülési jrálya hosz­sza és a kisülési pálya vezetőké jiességére jellemző üzemi gőznyomás nagysága szabja 115 meg. A találmány szerinti lámpák előnye az izzólámpákhoz képes', az. hogy7 az áram­vezető vezetőképessége és ezzel a lámpa

Next

/
Thumbnails
Contents