122464. lajstromszámú szabadalom • Hegesztőfej

>lefí.jeleiit liK-59. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓBA« SZABADALMI LEIRAS 1224ÍÍ4. SZÁM. Vll/i. OSZTÁLY — X. 7S(!(f. ALAPSZÁM. Hegesztó'fej. The Linde Air Products Company, New York, mint Kennedy Harry E. Berkeley-1 lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1938. évi május hó 11-ike. A. E. Á-beli elsőbbsége 1937. évi május hó 14-ike. A találmány villamos hegesztőiféjre vo­natkozik, különösen szerkezetre villamos hegesztéshez, melynél a hegesztőink! előre­tolása önműködően szabälyozodik a rúd 5 elhasználódásainak megfelelőien, úgyhogy a hegeszt'őirúd vége és a munkadarab közötti távolság mindig egyforma. A találmány különösen oly villamos he­gesztési eljárásoknál találhat alkalmazást, K) melyeknél nagy erősségű villamos áramot folyatunk a hegesztőpálcától a munkai­darabhoz, porított vagy finoman elosztóit, nagy villamos ellenállású hegeszlőporon át, amely gyakorlatilag ment káros gá-15 zokat fejlesztői alkatrészektől. A hegeszltiö­szert a hegesztővarrat felett oly .magas­ságban halmozzuk fel, hogy a hegesztési folyamat a hegesztőpor-takaró alatt megy végbe. 20 Ennek a munkaeljárásnak kivitelénél fontos, hogy a hegesztőirúd és a munka­darab közötti feszültség, a hegesztőrúd­nak a munkadarab felé mozgása alialt, előre meghatározott fix értéken tartassék. 2Í} Ehhez képest az eljárást eddigelé általában akkor alkalmazták, amikor a hegesztőrúd motorral haj toll, hornyolt kerekek útján, önműködőién mozgott a munkadarab felé. A közönséges kézi-hegesztésinél a mun­au kás az ívhosszt állandóan megfigyelheti és így kézzel .'szabályozhatja. Ennek kö­vetkeztében nem nehéz a munkadarab és a rúd közölt a helyes feszültség meg­tartása. Ha azonban a hegesztés a he-35 gesztőpor-takaró alatt megy végbe, akkor •az elektróda vége és a munkadarab kö­zötti távolságot nem lehet közvetlenül meg­figyelni és így a kézzel való hegesztés nehézségekkel jár. Minthogy szervetlen hegesztőpor al- w kalmazása áramhordozóként és a hőfej­lődes helyeként igen nagy áramerősséger ket tesz szükségessé, aránylag vastag he­gesztőpáleákat és megfelelő méretű kon­taktuskarmokalt kell alkalmazni. Mivel to- 40 vábbá az áramhozzávezietések és a he­gesztiőpálcak között jó kontaktusra van szükség, a kontaktusikarmokat nyomással kell a hegesztőpálcához szorítani, miáltal a hegegjsztőpálca mozgásánál fellépő ellen- 50 állás növekszik. Ennek következtéiben a hegeszitiőipálcát előretoló szerkezetnek, cse­kély súly mellett, nagy munkateljesít­ményt kell leadnia, ha á hegesztőkészülék kézikészüléknek van berendezve. v> A találmány könnyű, kisméretű, önmű­ködői kézi hegesztőkészülék, melynél a he­geszliőpálca előretolását gázalakú vagy fo­lyékony nyomóközeg működteti és a nyomóközeg a hegeisztőipálca és a munka- ii,o darab között fellépő feszültségtől függő-" ségben, villamosan vezér éltetik. A he­geszitiőikészüléknek érzékeny szabályozása van, nagy áramerősségeket vehet fel és súlyához képest nagy a teljesítménye. He- 65 gesztiőárami-szabályozó berendezései van­nak és lehetővé teszi, hogy a munkás, a hiegiesztiű'készüléknek a munkadarabhoz ké­pest elfoglalt bármely helyzetében, a he­gesztést ellenőrizze. Az új hegesztőkészü- 70 lék könnyen szétszedhető avégből, hogy egyes részeit megtekinthessük. Nagy áram­erősségek felvételére alkalmas, a hegesztő­pálca eltolását szabályozó, továbbá oly

Next

/
Thumbnails
Contents