122464. lajstromszámú szabadalom • Hegesztőfej

2 1224(>4. szerkezetei vannak, amelyek lehetővé te­szik, hogy a munkás a készüléket bármely kívánt helyzetben szabályozhatóan vezesse a munkadarabhoz. 5 A rajz példaképerii kiviteli alakot isimer­tet. Az ". 1. ábra a találmány szeriinti hegesztő­fej oldalnézete, részben metszetben. A 2. ábra az 1. ábra szerinti szerkezjet 10 bal végének kisebb léptékű homlokinézieitei. A rajz a hegeszliőipálcát betápláló szer­kezetet hordozható kézi szerszámként tün­teti fel, melynek méretei és súlya könnyű és biztos működést tesznek lehetővé. A be-15 tápláló szerkezet azonban gépi úton meg­hajtott begesztőfejeknél is alkalmazható. A találmány főleg villamosan szabályoz­ható szerkezetre vonatkozik és célja, kü­lönösen aránylag nagy áramsűrűségekkel 20 foganatosított hegesztéseknél és vastag he­gesztőpálcáknál a pálcáknak egyirányban, az elhasználás mértékében történő betáp­lálása. A rajzon szemléltetett kivileli alak a 25 hegeszllőpálcát előretoló (F) szerkezetből áll (1. ábra), amely az (R) hegesztöp álcát a (W) munkadarab vagy hegesztő>varrat felé mozgatja. A előretolószerkezeten szige­telt (G) fogantyú és a (J) köntaktuskarom-30 pár van megerősítve. Az (F) szerkezetet a (H) nyél hordja, amelyen önműködő (A) vezérüőszierkezet és egy másik, szigetelt (G) fogantyú, továbbá az (S) kapcsolót vivő (C) kapocs van megerősítve. A szabolyozó-35 szerkezet a szqlenoiddal vezérelt (T) fojtó­szelepbal, továbbá (B) ellenállásból és az (M) főkapcsolóbót áll, amelyet az (S) kap­csoló mágnesesein vezérel. Az (F) e'Őretolószerkezet hengeres (10) 40 tokjának egyik, felsői (12) vége nyitott; megvastagított (14) fenekében kialakított, központos, hengeres (16) furatának alsó, (18) vége (lefelé szűkül, A furat a (20) nyílásban végződik, amely valamivel na-45 gvobb az (R) hegesztőpáica átmérőjénél. A (10) tok (14) fenekében, a (16) furat felső végének szomszédságában., aránylag nagy átmérőjű szelepfészek foglal helyet. A (16) furat hengeres részének felső végén 50 a (26) karmantyús (24) hüvely van meg­erősítve, amely a (22) rugófészken fek­szik fel. A (24) hüvelyben a (28) ből­vület rugófészket alakít ki. A (10) tok felső, nyitott (12) végét elzáró (30) fedőt 55 (32) csavaranya rögzíti helyzetében. A (30) fedő központos (34) áttörésében (36) he­gesztőpálcá-vezeték foglal helyet, melynek alsó vége a (24) hüvelyben elrendezett (40) vezietőcsőben csúszik. A (36) vezeték középső részében kúpke- 60 resztmetszetű (42) karmantyú van, amely a (44) tengelykapcsoló egyik része. A (36) vezetéket sugárirányú (46) nyílások sora töri át, mely nyílások előtt a külső (50) kúppal együtt a (44) tengelykapcsoló má- 6f sík részét alkotó (48) golyók fekszenek. A külső (50) kúp alsó vége nyitott, felső végét a serlegalakú (54) részt felöleflő (52) karmantyú alkotja, melynek külső átmé­rője alig kisebb a (10) tok felső nyitott 7C végének belső átmérőjénél és melynek belső (56) fala a (36) vezetéken csúszó, gyűrű­alakú hüvelyt alkot. A (24) hüvely (28) kivágásában (58) rugó fekszik, mely a (42) karmantyúra hat. Egy másik, a serleg- 75 alakú (54) szerv és a (22) rugó között fekvő (59) rugó a külső (50) kúpot és az (52) karmantyút veszi körül. A serlegalakú (54) szervben gyűrűalakú, rugalmas (60) cső foglal helyet, melynek so felső felülete a (30) fedőn fekszik fel. A fedőre csavarolt (62) csőtoldat a fedőn keresztül összeköttetést létesít a rugalmas (60) csővel. A (10) tok alsó vége (64)-nél oldalt le 85 van lapítva; ez a lelapított rész a szigetelt (G) fogantyú egy részét alkotó (66) ka­pocs megerősítésére szolgál. A (66) ka­pocs (68) csavarorsókkal van a lapos (64) részen megerősítve (2. ábra), úgyhogy a 90 szigetelt (G) fogantyú, a szükséghez ké­pest bal- vagy jobboldalt erősíthető meg. A (10) toknak fenekén, a (20) nyílás kö­zelében, két párhuzamos (70) borda valn. E bordákat (72) nyílások törik át, mely 95 nyílásokon a (74) orsó van átdugva. Ezen az orsón, forgathatóan, a (76) hasíték út­ján, (J) kointaktuSikarom van megerősítve. Az (L) árambevezetők (78) csavarorsók útján vannak a (J) kontaktuskarmokhoz 100 erősítve. Minden egyes (J) kontaktuskarom belső oldalán (1. ábra) félkerek (80)hossz­horon}^ van kialakítva az (R) hegesztői­pálca felvételéire. E hornyok felsői (82) része, bővebb, hogy az (R) hegesztőpál- 105 cát a (80) horonyba akadálytalanul be­vezethessük. Mindkét (J) kontaktusicarom külső oldalán (84) kivágások vannak (2. ábra), a kontaktusikarmokat az (R) he­gesztőpálcához szorító (86) spirálrugók fel- H0 vételére, A (10) tok (14) fenekének jobb­oldalán (88) furat van, amelyben a (H) n}r él egyik vége van megerősítve. A (H) nyél hosszirányban meg van fúrva; ez a furat a nyomóközeg (90) vezetéke. A (H) 115 nyél külsői oldalát, a (G') fogantyú és az (A) szabályozószerkezet elrendezési helye között, a munkásnak az áramvezető-részek-

Next

/
Thumbnails
Contents