122362. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostalemez sajtolására és az eljárás foganatosítására alkalmas szerszám

Megjelent 1939. évi december lió 1-én. MAGTAR KIRÁLYI WCSÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122362. SZÁM. XVI/D. OSZTÁLY. —• C. 3131. ALAPSZÁM. Eljárás rostalemez sajtolására és az eljárás foganatosítására alkalmas szerszám. Cservenyák Károly hivatalnok, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 25-ike. A találmány eljárás oly rostlemez saj to­lására, melynek rostnyílásai — a lemez síkjához képest - ferdén, részben a lemez egyik és részben a lemez másik oldalán 5 helyezkednek el és melynél a rostanyílá­sok egyik részéhez kúpalakú mélyedés, másik részéhez pedig kúpalakú kiemel­kedés csatlakozik és a kúpalakú kiemelke­dések vagy mélyedések köpenyfelületében 10 egy vagy több segédnyílás van kialakítva. Az ismert eljárásoknál az említett segéd­nyílásokat utólag, külön szerszámmai, kü­lön munkafolyamatban, vágatták a rosta­lemez kúpalakú kiemelkedéseinek köpeny -15 felületébe; ez a segédnyílások készítését hosszadalmassá tette és az egész rosta­lemez előállítását megdrágította. A taláíl­mány célj;a e hátrányok kiküszöbölése. A találmány szerinti eljárást az jellemzi, 20 hogy az említett segédnyílást a kúpalakú kiemelkedés vagy mélyedés kisajtolásával közös munkalöket segélyével vágjnk ki a lemezből. Ezzel az eddigi utólagos munka­műveletet illetve megmunkálást felesle-25 gessé tesszük. A találmány szerinti eljárást, kivált­képen előnyösen úgy foganatosítjuk, hogy az említett, közös munkaliökcttel előbb a segédnyílást vágjuk ki és a kupalakot csak 30 ezt követően sajtoljuk. Ezzel a kúpalak kisajtolását lényegesein megkönnyítjük és a kúpalak kisajtolásához szükséges energiát is csökkentjük. A találmány kiterjed az új eljárás foga-35 natosítására alkalmas szerszámra is. Ezt a szerszámot, a találmány szerint, az jel­lemzi, hogy kombinált metsző- és sajtoló­szerszámnak van kialakítva akként, hogy a felső szerszámfélnek az egyik kúpalak köpeuyfelületét kialakító, két sajtolófelü- -ín-Jele állal közrezárt térből az alsó, a tá­masztékot alkotó szerszámféJen levő ellen­sajlolófelületek felé melszőélekkei! kialakí­tott vágószerszám nyúl ki, az említett alsó szerszámfélben pedig a felső szerszámfél 45 vágószerszámán ak be fogadására alkalmas, átmenő üreg van. A találmányt, még részletesebben, a rajz kapcsán magyarázzuk meg. Az 1. ábra az ismert roslalemez felül- 50 nézete, a 2. ábra az I—I vonal mentén vett ke­resztmetszet, a 3. ábra a találmány szerinti rostalemez felülnézele, a 5E 4. ábra ennek III—111 vonala mentén veit keresztmetszete, az 5. ábra a találmány szerinti szerszám hosszmetszete szétszedett állapotában, a 6. ábra pedig a szerszám hosszmetszete QQ a sajtolást követő állapotnak megfelelően. Mint az 1. és 2. ábrán látható, a rosta­lemez (4) rostanyílásai — az (A) lemezhez képest — ferdén, még pedig részben az (A) lemez egyik és részben e lemez, másik 65 oldalán helyezkednek el. A (4) rostanyílá­sök egyik részéhez kúpalakú (2) mélyedés, másik részéhez pedig kúpalakú (1) ki­emelkedés csatlakozik. A találmány szerinti rostalemeznél, a 70 3. ábrán látható példa esetében, a kúp­alakú (1) kiemelkedés köpenyfelületében a (3) segédnyílást is kialakítottuk, mely az ábrázolt esetben a (4) rostanyílásba át-

Next

/
Thumbnails
Contents