122362. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostalemez sajtolására és az eljárás foganatosítására alkalmas szerszám

2 122362. megy, illetve ennek mintegy folytait ásat al­kotja. A találmány szerint a (3) segednyílást a kúpalakú (1) kiemelkedés kisaj tolásával 5 közös munkalöket segélyével vágjuk ki az (A) lemezből. Emellett előnyösen úgy járunk el, hogy az említett kö/os munka­lökettel előbb a (3) segédnyílást vágjuk ki és a kúpalakot csak ez után sajtoljuk, 10 ami a sajtolási műveletet lényegesen meg­könnyíti, mert ekkor, amint ez a 3. ábrán megállapítható, csupán a kúpalak köpeny­fel ületének két megmaradt (f) szárnyait kell domborítani. 15 A találmány szerinti szerszám az 5. és 0. ábra szerint, a támasztékot alkotó, alsó (13, 14) szerszámfélből és a felső (7, 8) szerszámfélből áll. , Mindkét szerszámfél gyakorlati, szerelési okokból — célszerűen 20 — kélrészű, amint ezt az 5. ábrán, na­gyobb világosság kedvéért, a szerszám szétszedett állapotában jeleztük. A (2) mé­lyedés kisajílolására a felső (8) szerszám­í'él alsó munkafelületén a kiemelkedő, kúp-95 alakú (10) dudort, az alsó (14) szerszám­fél felső munkafelületén pedig az ugyan­csak kúpalakú (16) mélyedést alakítjuk ki. A 2. ábrán látható, kúpalakú (1') szár­nyak kisajtolására a felső (7) szerszámfél 30 alsó munkafelületének mindegyik oldalán egy-egy (9) mélyedés, az alsó (13) szer­számiéi munkafelülete pedig e két (9) mé­lyedésnek megfelelő két (15) kiemelkedés van. A két (9) mélyedés által közrezárt 35 térben helyezkedik el a találmány szerinti (6) vágószerszám, melynek (1:1) metsző­élei, lefelé, a két (9) mélyedés áltat közre­zárt térből kinyúlnak az alsó (13, 14) szcr­számfél felé. A (6) vágószerszám befoga-40 dására az alsó szerszám!'élben átmenő (17) üreg van. A szerszám, a (6) vágószerszámon kívül (5) vágószerszámot is tartalmaz, mely a rostalemezben levő, az 1—4. ábrákon lát-45 ható (4) rostanyílások legalább egy részé­nele kivágására való és melynek (12) met­szőéle a felső szerszámíélbol leícllé ugyan­csak kinyúlik akként, hogy a (4) rosta­nyílás kivágása szintén a rostalemez kúp-50 alakú (2) mélyedésének kisajtol ásat meg­előzően megy végbe. Az alsó (14) szer­számfélben, az (5) vágószerszám befoga­dására (18) üreg van. A (17, 18) üregen keresztül a kivágás révén adódó anyag­hulladék távozhat. 55 A találmány az ábrázolt és ismertetett foganatosítást példától eltérően is meg­valósítható, így pl, egyetlen (3) segéd­nyílás helyett a kúpalak köpenyfelületé­ben több ilyen nyílást is alkalmazhatunk 60 és ezek zárt, tehát a (4) rostanyílásoktól elkülönített nyílások is lehetnek. Segéd­nyílást vagy segédmyílásokat alkalmazha­tunk a kúpalakú (2) mélyedésen is vagy pedig ilyen segédnyílást csupán a (2) mé- 65 lyedésen alkalmazhatunk, mely esetben, a kúpalakú (1) kiemelkedés köpenyfelülete teljes maradhat. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás oly rostalemez sajtolására, 70 melynek rostanyílásai — a lemez síkjá­hoz képesít — ferdén, részben a lemez egyik és részben a lemez má­sik oldalán helyezkednek el és mely­nél e rostanyílások egyik részéhez kúp- 75 alakú mélyedés, másik részéhez pedig kúpalakú kiemelkedés csatlakozik és a kúpalakú kiemelkedések vagy mélyedé­sek köpenyfelületében egy vagy több segédnyílás van kialakítva, azzal jel- 80 lemezve. hogy e (3) segédnyílásl vagy segédnyílásokat a kúpalakú kiemelkedés vagy mélyedés, kisaj tolásával közös munka-löket segélyével vágjuk ki a le­mezből, még pedig előnyösein akként, 85 hogy e közös munkalökettel ellőbb a siegédnyílást vagy segédinyíl ásókat vág­juk ki és a kúpalakot csak ezt követően sajtoljuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga- 90 natosítására alkalmas szerszám, azzal jellemezve, hogy a szerszám kombinált metsző- és sajtolószerszámnak van ki­alakítva akként, hogy a felső (7, 8) szerszámfélnek az, egyik kúpalak kö- gg penyfelületét kialakító, két (9) sajtoló­felülete által közrezárt térből, az alt só, a támasztékot alkotó (13, 14) szerszám­félben levő (15) ellensajtolófellülelek felé, (11) metszőélekkel kialakított (6) n vágószerszám nyúlik ki, az említett, alsó szerszámfélben pedig a felső szer­számfél (6) vágószerszámiának befoga­dására alkalmas, átmenő (17) üreg van. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó:-dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents