122098. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás csöves gázhevítő készülékekhez, valamint csöves gázhevítőkészülék az eljárás foganatosítására

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI WEDÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122098. SZÁM il/li. (Il/c.) OSZTÁLY. — S. 174:5a. ALAPSZÁM. Üzemeljárás csöves gázhevító'készülékekhez, valamint csöves gázhevítőkészülék az eljárás foganatosítására. Aktiengesellschaft íttr Technische Studien cég-, Zürich. A bejelentés napja 1938. évi június hó 23-ika. Svájci elsőbbsége 1937. évi július hó 8 ika. Ha ipari gázok vagy levegő tűztér kö­rül elhelyezett csövekben, cseppfolyós vagy szilárd tüzelőanyag "füstgázaival:, né­hány száz G°-ú hőmérsékletre hevíten-5 dők, akkor nagy nehézségekbe ütközünk, mert a csövek belsői oldalán fennforgó rossz hőátadási tényezők folytán a cső­falhőmérsékletek sok esetben megenged­hetetlenül magasak. Ez annál inkább kö-10 vetkezik be, mennél nagyobb a tűztér hőmérséklete, melynek a csövek alá van­nak vetve. Ha ilyen gázhevítőkészüléket* illetve ennek lángzóját ezeínkívül még nagymértékben előmelegített égési levegő-15 vei tápláljuk, akkor a tűztérben ezen előmelegítés folytán rendkívül magas hő­mériséklet áll; be, ami a hevítőesöveket természetesen még sokkal inkább veszé­lyezteti.. 20 Javasoltak már oly berendezést, mely szerint a fáradt füstgázok egy részét az, égési térbe, visszavezették és a friss, forró; égési gázokkal keverték. Ekkor kitűnt, hogy hatékony összekeverés elérésére a 25 tűztérhez és a lángjzóhoz igazodó külön­leges intézkedések foganatosítandók. Ez; különösen oly égési folyamaitoknál vált szükségessé, melyek aránylag magas, pl:, néhány száz, C°-ú hőmérsékletre^ elő-30 melegített égési levegővel; dolgoznak. Avégből ugyanis, hogy ilyen esetekben a. tűzteret körülvevői csövekre közvetlen hő­sugárzás útján végbemenői hőátvitel ne váljék túlnagy mértékűvé, a lánghőmér-35 séklet nyomban a láng keletkezése utam hatásosan csökkentendői. A találmány csöves gázhevítőkészülékek üzemeljárásainak ama csoportjába tarto­zik, melynél a csöveken a hevítendő gá­zok átáramlanak és a tüzelőanyag elégé- 40 tésére előmelegített friss levegőt alkalma-, zunk, továbbá a füstgázok egy résizét a tűztérbe kényszer mozgásúan visszavezet­jük. A találmány továbbá az üzemeljá­rást foganatosító csöves gázhevítőkészű- 45 lék. A találmány célja, hogy a fent em­lített felismerési kihasználásával oly el­járást létesítsünk, mely lehetővé teszi,, hogy az ilyen csöves: gázhevítőkészülékek tűzterében a hőmérsékletet hatásosan 50 csökkenthessük, úgyhogy a hevítő csöve-, ket a tűz téren átáramló fűtőgázok sugárzói hője többé nem hevíti fel meg nem en­gedett mértékben. Evégből a találmány szerint a visszavezetett füstgázokat legn 55 alábbis két áramban vezetjük a hevítőn készülék tűzterébe, mégpedig úgy, hogy az egyik áram a hevítőcsövekniek a tulaja dónképeni tűzteret határoló, az utóbbin átáramló íűtőgázok sugárzó hőjének alá-; go vetett része mentén áramlik, a másíiki áram pedig közvetlenül és minden ol­dalról a hevítőláng fölött áramlik be., Ezenkívül az égési gázokkal keveredői,; visszavezetett füstgázmennyiséget oly 65 nagyra szabjuk, hogy a; fűtőgázok hőmér­séklete a hevítendő: csövekkel határolt térbe való beáramlásnál; már oly ala;-i csony, hogy a visszavezetett füstgázokkal megcsapott csöveket a tűztérben lévői 70 fűtőgázok sugárzó hője már nem képes: megengedhetetlen mértékben felhevíteni. Az ezt az eljárást foganatosító, találmány­heti csövesgázhevíiőkészülék az égési

Next

/
Thumbnails
Contents