122098. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás csöves gázhevítő készülékekhez, valamint csöves gázhevítőkészülék az eljárás foganatosítására

2 122098. kamrát határoló, oly testet foglal magá­ban, melynek közvetlenül a bevítiőlángí fölé visszavezetendő füstgázokat átbocsátó nyílásai vannak, aholis oly szerkezetről, 5 gondoskodunk, mely ezen átbocsátó nyilasi szabad átbocsátókereszitmetszetének vál­toztatását teszi lehetővé. > Ä rajz a jellemzett eljárást foganatosítói csöves gázhevítőkészülék megoldási pel-, 10 da ját egyszerűsített ábrázolásban szem-' telteti. Äz 1. ábra a hevífőkészülék hosszirányú) középmetszete. A 2. ábra metszel az 1. ábrának II—II.. 15 vonala szerint. A szemléltetett csöves gázhevítőkészü­léknek mindenekelőtt központos (1) tűz­és fáradtgáz-tere van, melybe az égési gázok vezet'őszerkezetét alkotó, hengeres. 20 (2, 3) lemeztesíteket az (1) tér középten-i gjelyével koaxiálisán építjük be. A tűztér alsó részében (4) hasítékokat tartalmazói (5) testet helyezünk el, mely a tulajdon­képpeni (6) égési teret határolja, melybe 25 a (7) lángzók nyúlnak. Élőm elegítetti friss, levegőnek az (1) tűztér hossztenge­lyével koaxiális (6) égési térbe valói be­vezetését ennek a térnék tengely irányá­ban, a (8) csövön át foganatosítjuk. Az äO (1) tűz- és fáradtgáz-térben az utóbbi tengelye körül számos, (9) hevítőesöveít helyezünk el, melyek mindegyike cső­kígyóból áll. Ezeknek a csőkígyóknak ten­gelyei függélyes síkokban vannak. Mind-; 35 ezeknek a (9) csöveknek legbelső ágai együttesen a tulajdonképpeni tűzteret ha­tárolják. A különböző, (9) csövek' alul egy közös, gyűrűalakú, a felhevítendő gázt elosztó (10) vezetékhez, felül pedig ugyan-, 40 csak közös, gyűrűalakú, a már felhevített! gázt gyűjtő (11) vezetékhez csatlakoznak, A füstgázok az (1) lűiz- és fáradtgáíz-, téren az (A) nyilak irányában áiramlai nák át; a füstgázok egy része a (121) csö-45 vön át áramlik ki, többi részét pedig ai fúvógép alakjában szerkesztett (12) szál­lítókészülék a beépített (14) szabályozó csappantyút magában foglaló (13) vezeté­ken át beszívja és a (15) vezetékein át la:z. 50 (1) tűztérbe vezeti vissza. Ez a vissjza­vezetés két áramban megy végbe, méhnek közül az egyik előbb az (5) testet körül­vevő, gyűrűalakú (16) térbe jut és azután a (9) hevítőcsöveknek az (1) tűztérben fel-55 szálló fűtőgázoktól eredő sugáírzó hő ha­tása alaltt álló része mentén, azaz ezek­nek a (9) csöveknek legbelső, ágai men­tén halad, úgyhogy ezek előtt a: csövek előtt hidegebb gázokból álló, ezeket a csöveket a fűtőgázok közvetlen behatása- 60 tói megvédő fátyol létesül. Ennek a füst­gázáramnak ai gyűrűalakú (16) térben al­kalmazott (17) Yezetőlajpátokkal bizonyos csavarodó mozgást adunk. A visszaveze­tett gázok második áirama alz (5) test (4) 65 hasítékain át ai hengeralakú (6) égési térbe tódul. A (4) hasítékokat úgy alakítjuk és he­lyezzük el, hogy ez a második áram ate égési tér tengelyéhez szimmetrikusan] 70 áramlik a (6) térbe, mégpedig közvetlenül a hevítő láng fölött, mely ebben a tér­ben létesült. A visszavezetett füstgázok szempontjából tekintetbe jövő különböző' átbocsátó nyílásokat célszerűen úgy mé- 75 retezzük, hogy a visszavezetett füstgá­zoknak a gyűrűaüakú (16) téren át át-: áramló mennyisége kb. negyedrésze le­gyen annak, mely ai (4) hasítékokon át a (6) égési térbe jut. Az (5) testet körül- 80 vevő, beállítható (18) köriolattyú, mely­nek (19) hasítékai vajnnak (2. ábra), le­hetőivé leszi a (6) égési térbe jutó füst­gázmennyiség szabályozását. A (18) to­lattyú beállításait az, (1) tűztérbe beépített 85 (20) termosztát vezérli, mely a (21) motor járását befolyásolja. Ez a motor a (18) to­lattyúval (22) rudajzal közvetítésével áll működési kapcsolatba^. A leírt csöves gázhevítőkészüléknéla (6) 90 égési térbe jutó füstgázok az ebben a tér­ben létesült egész fűtőláng fölött hide­gebb rétegeit alkotnak, melyen ai forró égési gázok áthaladni kénytelenek és ke­veredés folytán nyomban lehűlnek. A (6) 95 égési térben a visszavezetett füstgázok gyorsan és alaposan keverednek a forró égési gázokkal és így ennek a fűtőgázokatl alkotó keveréknek a hőmérséklete az (1) tűztérbe való beáramlásnál, egyenletesen, 100 már oly mértékre, pl. 1000—1200 C°-ra csökkent, hogy a (9) csöveket, melyeknek legbelső, ágát ezenkívül a gyűrűalaikú (16) térből jövő, pl. 500—700 CJ hőmérsékletű füstgázok súrolják, az (1) térbe felszálló 105 fűtőgázok sugárzó hője már nem képes annyira felhevíteni, hogy ezek a, csövek ves zélvcztetve voInának. Magától értetődik, hogy a visszaveze­tett füstgázmennyiségek, valamint ai meg- 110 engedh e tő hőm érséIdetek nagy m ér t ékben függnek a hőálló gázhevítőcsövekhez al­kalmazott szerkezeti ajnyagpk tulajdonsá­gaitól és megengedhető hőigénybevételei­től. " 115 (23) egy további, termosztát, mely a (4) hasítékokon vagy ai gyűrűalakú (16) té­ren átáramló füstgáizmennyiségnek vagy

Next

/
Thumbnails
Contents