121835. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű, többhengerű motor, különösen repülőmotor

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BlItÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131835. SZÁM. V/d/2, OSZTÁLY. — R. 7378. ALAPSZÁM. Kétütemű, többhengerű motor, különösen repülőmotor. Ring-hoífer-Tatra-Werke A. G. cég", Prag-Smichov. A. bejelentés napja 1938. évi október hó 20-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1938. évijanuár hó 17-ike. Kétütemű motoroknak, különösen ha röpülőmotoroiknak használjuk őket, az a kellemetlen tulajdonsága, hogy gyújtá­suk, üresjárásnál, gyakran kihagy és 5 visszaugranak. Ez azonban a röpülősebes­sóg hirtelen csökkenéséivel jár, ami a rö­pülőgépet veszélyezteti. A találmány ezt a hátrány azzal küszö­böli ki, hogy az- üresjáráshoz a motor va-10 lamennyi hengerét, egynek kivételével, működésen kívül helyezzük, azaz lekap­csoljuk. A találmánynak kéthengerű mo­torral kapcsolatos alkalmazásánál tehát az üresjárat alatt csak a hengerek egyike 15 működik, még pedig megfelelően nagyobb töltéssel. A nagyobb töltés jobb üresjá­rást biztosít. A lekapcsolandó hengerek frissgáz-csa­tornáiba célszerűéin egy-egy elzárószer-20 vet, a hengereikbe pedig egy-egy kifúvó­szelepet (dekompresszort) helyezünk, mely szelep az elzárószervek zárásakor nyílik. A találmány célszerű kiviteli alakjánál a. motor fojtócsappantyúja az, elzárószer-25 veket elzáró és a kifúvóslzelepeket nyitó berendezésekkel van összekötve, üresjá­xásnál a megfelelő henger vagy henge­rek lekapcsolása céljából. A motor fojtócsappaintyúja és a lekap-30 csolandó hengernek betápláló csatorná­jában elrendezett segédcsappantyú mű­ködtetőszerve és az illető henger kifúvó­szelep© között kényszerkapcsolat áll fenn. A rajz egyetlen ábrája, példaképpen, 35 kéthengeres repülőimotoirral kapcsolatban szemlélteti a találmányt. A két .(10) dugattyú közös i(ll) íorgattyú­tofcon elhelyezett, egymással szemben­fekvő, léghűtéses hengerben fut és a (13) hajtórudafc közvetítésével, a közös (14) 40 forgattyúteingelynek egymáshoz képest 180"-kal eltolt csapjaira hatnak. A (11) forgattyútokhoz, a (15) szívóvezeték út­ján, a rajzon fel nem tüntetett elgázosító csatlakozik. A keverék, a (10) dugattyúk 45 sűrítőlöfcete alatt, a (11) forgattyútokba szívatik be és az. expanziós löket után, a (16) frissgáz-csiaitornálkon át a hengerekbe fuvatik, mihelyt a (10) dugattyúk a (17) beömlőcsiatornákat feltárták. A keverék 50 azután, az égéstermékeket a (18) toldato­kon át kifújja. A levehető hengerfejeik mindegyikében elrendezett (3) kiifiivóslzelepet a (19) sze­leprugó rendesen zárva tartja. Üresjárás- 55 nál a szelepet az illető henger lekapcso­lása céljából, nyitjuk. A nyitással egyide­jűleg az illető henger (16) ftissgaz-csa­tornájában elhelyezett (2) fojitóesappan­tyúkéint kialakított elzárószerv záródik. 60 E célból a motornak az (5) szívócsator­nában elrendezett (1) főfojtócsappantyújá­nak tengelye, (6) vonószerv útján, kétkarú (5) emelővel van összekötve, amelyet az elcsúsziathatóan vezetett (4) rúd hord. Az 65 (5) emelő másik karjához, két (7, 8) vonó­szerv csatlakozik. A (7 vonószerv, a (20) görgő körül, a (2) fojtócsappantyú tenge­lyén megerősített karhoz vezet, melyet a rajzban nem szemléltetett rugó nyitva- 70 tartani igyekszik. A (8) vonószerv, (21) görgők körül, a hengerfejen ágyazott (22) szögemelő hosszabb karjához vezet, mely

Next

/
Thumbnails
Contents