121710. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagyfrekvenciás rezgések rezgésszámának szabályozására

Megjelent 1939. évi október hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121710. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — I. 3935. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés nagyfrekvenciás rezgések rezgésszámának szabályozására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági r.-t. cég, Újpest. A bejelentés napja 1938. évi május hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi május hó 15-ike. A találmány eljárás és berendezés nagy­frekvenciás váltófeszültségek rezgésszá­mának szabályozására, főleg annak bizo­nyos megszabott •— adott esetben változ-5 tatható, illetve beállítható — állandó értéken való tartására. „Nagyfrekven­ciás" váltófeszültségen, illetve rezgésen a jelen leírásban és igénypontokban 1000 Hertz fölötti, rendszerint rádiófrekven-10 ciás, rezgésszámú feszültségeket, illetve rezgéseket kívánunk érteni. A nagyfrekvenciás rezgésekkel dolgozó berendezéseknél tudvalevőleg fontos és gyakran előforduló feladat e rezgések 15 rezgésszámának állandó értéken való tartása, azaz esetleges véletlen vagy szándékolatlaíi rezgésszámú változások meggátlása, mi főleg drótnélküli adó­berendezéseknél és szuperheterodyn-20 rendszerű vevőkészülékeknél fontos,miért is e feladat megoldásának már több módja ismeretes. A találmány szerinti üzemeljárás és berendezés célja, hogy fenti feladat eddig 2f> ismeretes megoldásainak bizonyos hátrá­nyait, főleg bonyolultságát, kiküszöbölje. A találmány azon a jelenségen alapszik, mely az úgynevezett keverőcsövekné], azaz legalább háromrácsos, rendszerint 30 sokrácsos, elektroncsöveknél, pl. ötrácsos csöveknél, hexódáknál és októdáknál figyelhető meg és ,,az anódáram frek-1 venciafüggősége" megjelöléssel ismeretes. E jelenséget röviden alantiakban a csatolt ,% rajzoM—3, ábráival kapcsolatban ismer­tetjük, melyek közül az 1. ábra októda ismeretes vevőkapcso­lási vázlata, a 2. ábra és 3. ábra pedig a rezgésszám függvényébeni anód-, illetve rácsáram- 40 diagramm. Ha valamely keverőcsövet, pl. az 1. ábrán (0) jelzésű októdát, az ismeretes vevőkapcsolásban használunk, azaz két első (1) és (2) rácsát oszcillátor (1) vezérlő- •*& rácsa és (2) anódája gyanánt használva, az ezekhez kapcsolt (5) és (7) vissza­csatolótekercsek segélyével visszacsato­lásos kapcsolásban a csőnek e részével rezgéseket keltünk, a cső negyedik (3) 50 rácsát a cső modulátorrészének vezérlő­rácsaként használjuk, az egymással ösz­szekapcsolt harmadik és ötödik rácsot közös (4) hozzávezetésük útján állandó pozitív potenciálon tartva, védőrácsként, 55 illetve árnyékolórácsként, a hatodik rá­csot pedig a katódához kapcsolva fogó­rácsként dolgoztatjuk, akkor a cső (ia ) anódáramának változását észlelhetjük az esetben, ha a cső két vezérlőrácsához (az 60 (1) és (3) rácsokhoz) kapcsolt, egy-egy parallel-kapcsolt önindukció és kapacitás alkotta, (5), illetve (6) rezgőkörök ön­rezgésszámait változtatjuk. Ha az egy­szerűség kedvéért az (5) oszcillátorkor 65 önrezgésszámát állandóan tartva, a (6); vezérrácskör (f0 ) önrezgésszámát, pl. kondenzátorának kapacitás változtatásá­val, változtatjuk, akkor az (ia ) anódáram frekvenciafüggőségét a 2. ábra dia- 70 grammja szemlélteti, melynél különösen \ figyelemreméltó a görbe meredek emel-

Next

/
Thumbnails
Contents