121710. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagyfrekvenciás rezgések rezgésszámának szabályozására

2 ismo. kedése ama pont közelében, mely a két rezgőkör egyező önrezgésszámának felel meg. Az anódáram fenti frekvencia függő-5 :,égének elméleti magyarázatára itt nem térünk ki, csak annyit jegyzünk meg, hogy előidézése annak a szekundér tér­töltésnek tulajdonítható, mely a harma­dik és negyedik rács közötti, illetve a cső 10 második vezérlőrácsa előtti térben jön létre. Itt ugyanis az előző pozitív feszült­ségű rács által felgyorsított elektronok a negatív előfeszültségü vezérlőrács (ne­gyedik rács) taszító hatása folytán meg-15 torlódva, a szóbanforgó tértöltést léte­sítik. Megjegyzendő, hogy a pozitív elő­feszültségü védőrács (fenti példánál a katódától számított harmadik rács) rács-20 árama szintén frekvenciafüggő. Ennek az (ig3 ) rácsáramnak frekvencia függős égét a 3. ábra diagrammja mutatja, mélyből látható, hogy a rácsáramváltozás az anódáramváltozáshoz képest komplemen­ü5 tér befolyású. Nyilvánvaló tehát, hogy a találmány szerinti eljárásnál és berende­zéseknél, ha bármely okból kívánatos, az anódáram frekvencia függősége helyett vagy mellett a fent jelzett rács áram go frekvenciafüggőségét is hasznosíthatjuk. Megjegyezzük továbbá, hogy a 2. és 3. ábra az anódegyenáram, illetve rács­egyenáram változásait szemlélteti, és hogy jelen leírásban és igénypontokban 35 a csövek rácsait első, második, stb. rács­nak a szokásos módon mindig a katódától az anóda felé haladó sorrendben nevez­zük. A fenti jelenséget, azaz a ke verőcsöve k-40 ben fellépő anód- vagy rácsáram frek­venciafüggőségét, a találmány értelmé­ben rezgésszámok önműködően állandó értéken való tartására a következőképen ., hasznosítjuk: 45 Valamely keverőcső, pl. pentóda, hexóda, stb. első vezérlőrácsára (azaz a katódával szomszédos rácsára) azt a váltófeszültséget kapcsoljuk, melynek 1 rezgésszámát állandó értéken óhajtjuk 50 tartani, e cső mosódik vezérlőrácsára (azaz egy olyan rácsra, melyet — a katóda felől nézve állandó pozitív rács előz meg) viszont olyan rezgőkört kapcsolunk, mely­nek önrezgésszáma pontosan megegye-65 zik a fentemlített váltófeszültség állandó értéken tartandó rezgésszámával. E rez­gésszám bármely okból való megváltozá­sakor fentiek értelmében a cső (ia ) anód­árama, illetve (ig2 ) rácsárama megválto­zik, és ezeket az áramerősségváltozásokat 60 vagy velük előállított feszültségváltozá­sokat használjuk fel — adott esetben erősítésük után — olyan villamos és/vagy mechanikus berendezések vezérlésére, melyek a váltófeszültség megváltozott 65 rezgésszámát újból az eredeti értékre állítják vissza. A találmányt részletesebben alantiak­ban néhány példában a csatolt rajzok 4—8. ábráival kapcsolatban ismertetjük, 70 melyek közül a 4—6. ábrák pentódával dolgozó kap­csolások vázlatai, a 7. és 8. ábrák hexódával dolgozó kap­csolások vázlatai. . 7 & A 4. ábra szerint az állandóan tartandó rezgésszámú (HF) váltófeszültséget (kon­denzátoron át) a (P) pentóda első (8) vezrélőrácsára kapcsoljuk. A pentóda középső rácsa állandó pozitív feszültséget 80 kapván, védőrácsként dolgozik, az anó­dával szomszédos (9) rács pedig a (10) rezgőkörhöz van kapcsolva, melynek.ön­rezgésszáma megegyezik a (HF) feszült­ség állandóan tartandó rezgésszámával. 8=> Az 5. ábrán feltüntetett kapcsolás a 4. . ábra szerintitől csak abban különbözik, hogy a cső két vezérrácsköre egymással a (11) kondenzátor útján kapacitív csato­lásban van. A 6. ábrán látható kapcsolás- 90 nál viszont a két vezérlőrácskör egy­mással a (10) és (12) rezgőkörök csatoló­tekercseként kialakított önindukció­tekercsei útján induktív csatolásban van. A rácsköröknek egymáshoz való csatolási. 95 ugyanis — főleg kisebb rezgésszámok esetén — előnyösen befolyásolja a cső anód-, illetve rácsáramának frekvencia­függőségét, amennyiben a tértöltés ez­irányú hatását előmozdítja. A 4—6. 100 ábrákon, melyek elvi kapcsolási vázlatok, az áttekinthetőség megóvása céljábó: azokat a szerveket, melyek segélyével: cső anód- vagy rácsáramváltozásai a (HF) feszültség rezgésszámát befolyásolják, 105 nem tüntettük fel és ugyanezért nen> tüntettük fel (ugyanúgy mint a 7. és 8. ábráknál) a különböző feszültségforrá­sokat sem. A 7. ábrán vázolt kapcsolás szuper- no heterodyn-rendszerű rádióvevőkészülét oszcillátorfrekvenciáj ának befolyásolása útján a közbenső frekvenciának állandó értéken tartására való. E célból a talál-

Next

/
Thumbnails
Contents