121657. lajstromszámú szabadalom • Hangszórótelep

Megjelent 1939. évi október hó 2-án. MAGYAE KIRÁLYI W^HÄ SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121651. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — L. 7453. ALAPSZÁM. Hangszórótelep. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég", Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1937. évi december hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 22-ike. Bizonyos esetben hangszóróknak távbe­kapcsolása kívánatos, hogy a hangszórók­nál kezelő személyzetre szükség ne legyen^ Ez pl. akkor szükséges, ha a hangszórókati 5 csak meghatározott időkben kell üzembe! hozni és a bekapcsolásnak a legrövidebbj idő alatt kell megtörténni. i A találmány szerint hangszóróteleppé összeállított hangadóberendezést távoli adó-10 hely, meghatározott jelzések révén, kap­csolja be és az átviendő! hírek vagy egyéb, jelzések átvivőfrekvencia révén jutnak a berendezésbe. A találmány további jellem-i zője szerint a haingiadóberendezés kimen 15 netienergiájának egy része visszajelentésrei van felhasználva és így ellenőrzés lehet­séges. Ennél előnyös, hogy ugyanazon ve­zeték használható a telep táplálására és üzemének állandó ellenőrzésére. 20 Mellékelt rajz a találmány példaképeni1 kiviteli alakjának kapcsolási vázlatát tün­teti fel, j (1) jelöli a haíngadóberepdezést, mely­nek működtetése és ellenőrzése távoli (12) 25 helyről történik. A berendezésnek (2) erő­sítője és egyenirányítója,, (3) kimenetierő­sftője és (4) hangszórója vagy több hang­szórója, (5) nagyfrekvenciájú szűrője és (6) kisfrekvenciájú szűrője van. A (12) 30 hely az adóhely, melynek (7) nagyfrekven_i ciájú készüléke!, (8) nagyfrekvenciájú szű-, rőjq, (9) kisfrekvenciájú szűrője és (10), ellenőrzőkészüléke van. Az (1) és (2) he-t lyet tetszés szerinti hosszúságú (11) ve-35 zeték köti össze egymással. i Működési módja a következő: ( Ha hírátvitelt kell végezni, akkor első­sorban az (1) berendezést kell üzemképest állapotba hozni pl, úgy, hogy valamely meg­határozott jelzést, kb. 50 Hz. kisfrekven- 40 ciát, az adóhelyről a (11) vezetékbe bon csatunk. E kisfrekvencia hatása az, hogy pl. hangolt relégerjesztése révén a nagy­frekvenciásvevő vagy a (2) egyenirányító üzemképes állapotba jut. Ha most az (l)i 15 hangadóberendezést működtetni kell, aki kor abba a (7) készülékből a (8, 5) szűrő-i kön át modulált átvivőfrekvenciát veze­tünk. E frekvencia az (1) berendezésbein,i pl. a hangerősítő utolsó fokozatát vagy ma-i 50 gát a hangszórőt kapcsolja be. Ezután kez-i dődik a hírátvitel a (7) készülékben nun dulált átvivőfrekvencia közvetítésével,, mely] ismert módon az (5) nagyfrekvenciájú szíLj rőn át a (2) vevőkészülékbe vezetődik, a) 55 (3) készülékben felerősödik és (4) hangi szóróban kisugároztatik. A hangfrekven­cia egy része a hangszóró előtt levelietä és a (6) kisfrekvenciájú szűrőn át a (ll)i vezetékben visszavezetődik. A (12) helyem' 60 a hangfrekvencia a (11) vezetékből a (9) szűrőn át a (10) akusztikai vagy optikaáJ ellenőrzőkészülékbe jut. ,; Az átvivőfrekveinciának a hangadóberen-l dezés táplálásaira való felhasználása azoni 65 nagy előnnyel jár, hogy a (11) vezetékein! a beszéd eltorzítása be nem következikj A hangfrekvenciával; való visszajelentés ré­vén az az előny adódik, hogy a hangszóróni uralkodó hangfrekvencia amplitúdója a 70 (12) adóhelyen közvetlenül mérhető le»* mert a csillapulás, melyet a kisfrekvenciaí a (11) vezetéken szenved, a nagyfrekvencia csillapulásához képest kicsi. Abban azi esetben, ha a nagyfrekvencia a vezetékein 75 erősen csillapítva van vagy ha a hangj

Next

/
Thumbnails
Contents