121575. lajstromszámú szabadalom • Készülék fémcsöveknek forró állapotban folyékony, bitumenes védőmasszákkal folytonos munkamenetben való bevonására

Megjelent 1939. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121575. SZÁM. Xll/e. OSZTÁLY. — T. 6261. ALAPSZÁM. Készülék fémcsöveknek forró állapotban folyékony, bitumenes védőmasszákkal folytonos munkamenetben való bevonására. Traut Ttudolf, üzemigazgató, Mftlheim/íUihr, Németország1 . A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi november hó 24-ike Ismeretes, hogy csöveket és különösen acélcsöveket rozsdásedással szemben való védelem céljából oly, forró állapotban fo­lyékony, fürdőkbe merítik, amelyek szoba-5 hőmérsékleten szilárd állapotú, felmelegí­tett állapotban folyékony állapotú anya­gokból, mint például kőszénkáitrányszurok­ból, földolajbitumienből vannak. Ez a be­merítés eddig daruval, kötegenként tör­li i tént, mintán a csöveket előzőleg kemen­cében oly hőfokra hevítették, amely álta­lában valamivel a folyékony mierítő masz­sza hőfoka alatt volt. Ismeretes olyan el­járás is, amelynél a csöveket egyenként lő menesztő tárcsáknak a merítő fürdőben forgó rendszerével folytonos munkame­netbén merítik és ugyancsak megszakítás; nélkül működő átgörgető kemencében me­legítik. 20 Kitűnt azonban, hogy, nevezetesen hosz­szú csövek esetén, e kemence méretei na­gyok és annak üzenne a kemence nagy fe­lületének következtében hőtehnikai szem­pontból kedvezőtlen, minthogy a felhasz-25 nált meleg legnagyobb része sugárzás út­ján elvész. A melegszükséglet csöveknek kemencében való felmelegítésekor, mint ismeretes, azért is különösen nagy, mert a kemencegázok vagy hősugarak csak a 30 csövek külső felületeit érik, míg azok bel­sejét levegő — tehát igen rossz hővezető közeg — tölti meg. Ennek következtében a csövek viszonylag csekély — körülbelül 150°-os — felmelegítése viszonylag nagy íó melegfogyasztással jár és így a csöveknek kemencében való előmelegítése nem gaz­daságos. Végül melegítő kemencének a kérdéses cél szempontjából hátránya még, hogy a rozsdásodás ellen védő bevonatot létesítő berendezés átmeneti üzemzavarai 40 esetén a csövek tul sokáig időznek a mele­gítő kemencében és oly hőfokúak lesznek, amelynél a felviendő bitumenmassza el­krakkolódik és a rozsdásodás elleni véde­lem szempontjából hatástalanná válik. 45 E hátrányok kiküszöbölése végett a ta­lálmiány értelmében a merítést két közvet­lenül egymásmögött elhelyezett medencé­ben két menesztő tárcsa rendszerrel esz­közöljük. A két rendszer azonos sebesség- 50 gel forog és egymáshoz képest helyzetük olyan, hogy az egyik rendszerből kiguruló csövek csúszdán la másik rendszer fog­hézagaiba gurulnak. A találmány értel­mében továbbá az első menesztő rendszer 55 előtt oly adagoló készüléket rendezünk el, amely lényegében a menesztő rendszerek tengelyeivel ugyancsak azonos ütembein forgó, karokkal felszerelt tengely. E ka­rokkal felszerelt tengely rendeltetése, hogy 60 a kezelendő csöveket tárolóról egyenként levegye és csúszdán az első menesztő rend­szerbe vezesse. A találmány értelmében a merítőfürdőket hőkisugárzással szemben borító fedéllel védhetjük. 65 A rajzon a találmány szerinti készülék egyik példákén ti kiviteli alakjának met­szetét tüntettük fel. Az (a) előmerítőkád és a (b) k észre­merítőkád egymás mögött vannak elren- 70 dezve. A merítőkádaikon (c) és (d) tenge­lyek vannak ágyazva, amelyek több fo-

Next

/
Thumbnails
Contents