121573. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású villamos kisütőlámpa

Megjelent 1939. évi szeptember h ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÁP SZABADALMI LEÍRÁS 131573. SZÁM. VH/b. OSZTÁLY. — T. 6230. ALAPSZÁM. Nagynyomású villamos kisötőlámpa. Patent-Treutiand Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi augusztus hó 5-ike. A találmány tárgya nagynyomású vil­lamos kisütölámpa, amelynek kisütő teré­ben magas olvadáspontú világítótest van, amelyet a fényív fűt fel és melynek ren-5 deltetése, hogy fénysugárzása a fényív színképét kitöltse, mely rendszerint csak kevés vonalból áll, illetőleg amelynek su­gárzása lényegileg csak kevés vonalat tartalmaz és így sugárzása sokféle célra 10 nem alkalmas, sőt színezése miatt sok esetben hasznavehetetlen. Az eddig ismertté vált, kevert fényt sugárzó kisütőlámpáknál, melyeknek já­rulékosan sugárzó, a fényívvel fűtött vi-15 lágítótesteik vannak és amelyek ala­csony, egy atmoszférát rendszerint meg nem haladó üzemi nyomásokkal dolgoz­nak, a világítótestet vagy egyidejűleg mint izzóelektródát használják, vagy pe-20 dig a kisütési pályában, vagy oldalt amel­lett, áramhozzávezetések nélkül, szigetel­ten rendezik el. Beható kísérletekből kitűnt, hogy a vi­lágótesteknek a kisülési ív pályájában, 25 vagy e kisülési pálya közelében való ön­magában kedvező elrendezése lényeges nehézségekkel jár akkor, ha oly üzeimi nyomásokra térünk át, melyek nagyob­bak, mint egy atmoszféra és értékük tíz, 30 sőt száz és ennél több atmoszféra. Ezeknél a nyomásoknál tudvalevően rendkívül kedvező fénykihasználás és fénysűrűség érhető el. Azonban a világítótestnek fent említett elrendezése mellett a lámpa leg-35 gondosabb szerelésével és minden méret, valamint köz, illetőleg távolság pontos be­tartásával sem énhető el a kellő pontos­sággal az, hogy a lámpa üzemében a fény­ívvel felhevített világítótest a kívánt hő­mérsékletű legyen. A fény ívnek az itt szó- 40 ban levő nagy üzemi nyomások mellett fellépő rendkívül nagy hőmérsékleténél a világítótest, ha például a fényívtől való távolsága a milliméter törtrészeivel eltér az előírt mérettől, vagy túlságosan fel- 45 hevül és korán elgőzölög, vagy helyente megolvad, vagy nem fűlik fel kellően, úgyhogy fénykihasználása, rossz és fény­sűrűsége kicsiny. A találmány szerinti nagynyomású ki- 50 sütőlámpánál ezt a hátrányt szabályozz ható vagy beállítható járulékos fűtés al­kalmazásával kiküszöböljük. E járulékos fűtéssel a világítótest üzemi hőmérsék­lete beszabályozható, illetőleg beállítható. 55 Evégből az új, szilárd izzóelektródiákat tartalmazó nagynyomású kisütőlámpánál a kisülési pályában vagy amellett elren­dezett, célszerűen tantálkarbidból vagy wolframból való világítótestet egy vagy ^Q több áraanhozzávezetéssel látjuk á és a lámpa üzemében átbocsátott árammal, vagy segédkisüléssel fűtjük. A világítótesten átfolyó segédfűtőáraim, szabályozása, illetőleg beállítása végett a <35 világítótest áramhozzávezetésébe kézael működtethető vagy önműködően dolgozó szabályozó ellenállást iktatunk, úgyhogy a lámpa üzeme közben a világítótest hő­mérsékletét tág határok között tetszés 70 szerint beállíthatjuk, például úgy, hogy a lámpa kívánatos élettartamának szem

Next

/
Thumbnails
Contents