121573. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású villamos kisütőlámpa

2 121573. olőtt tartásával a legkedvezőbb fényki­használást, vagy fénysűrűséget érjük el, vagy pedig úgy, hogy a fényívből, vagy a világítótestből eredő kevert fényű, sugár­fi zósnak a. mindenkori célnak legjobban megfelelő színképe legyen. Különösen kedvező kiviteli alakot ka­punk, ha a világítótest áramhozzáveze­tését adott esetben szabályozható, ellen-10 álláson át a. két izzóelektróda egyikével vezetőileg kötjük össze. Ebben a.z esetben a lámpa, üzemében a világítótest ós a má­sik izzóelektróda között fűtő hatású se­gédkisülés létesül, melynek áramerősségét 15 az említett ellenállással kényelmesen szabályozhatjuk, illetőleg állíthatjuk be úgy, hogy a fényívvel ki nem. elégítő mértékben felfűtött világtótest a segéd­kisülés fűtőhatása következtében a kívánt 20 üzemi hőmérsékletet eléri. Az ilymódon kapcsolt világítótestet, úgy mint bármi­lyen más ismert segédelektródát, a nagy­nyomású kisütőlámpa gyújtásának meg­könnyítésére, illetőleg ú j rágyújtására 25 használhatjuk. A rajzban » találmány szerinti nagy­nyomású higanygőzkisütőlámpa példa­kénti kiviteli alakját tüntettük fei. A kvarcüvegből vagy kvarchoz hasonló 30 tulajdonságú üvegből készült vastagfalú (1) lámpabura belsejében, annak tenge­lyében van a két, egymástól körülbelül 6 mm távolságban elrendezett (2, 3) elek­tróda, amelyeket a (4, 5) áramhozzáveze-35 tések hordanak. Ez utóbbiak a (6, 7) talp­érintkezőkkel vannak összekötve. A (8) lyukakkal ellátott tartányok alakjában kiképezett (2, 3) elektródák wolframból készültek és nagy elektrónemissziójíi 40 anyagokból álló készletet tartalmaznak. A jobb felfűtés céljából tükrözött bol­tozató (1) lámpatestben (9) felfogóernyőt rendeztünk el, melynek (10) nyílásain a lámpa üzemében felfelé áramló forró gő-45 zök átáramolva oldalt lefolyhatnak, mi­mellett a gőzáraniimal elragadott, az elek­tródákról por alakjában levált részecskék a (9) ernyőre rakódnak, úgyhogy a lámpa" burának a fényív magasságában fekvő, a 50 fénykisugárzás szempontjából számbajövő falrészein a fényt elnyelő lecsapódások nem keletkeznek. Az (1) lámpaburában ezenkívül kisnyomású gyújtó alapgáztöl­tés és higanyból AT aló (11) fenéktest vau, 55 amely a lámpa bekapcsolásakor, az üzemi hőmérsékletnek az edényben való elérése előtt teljes mértékbon elgőzölög és ezzel a kívánt üzemi nyomást létesíti. A két (2, 3) izzóelektróda között 'közé­pütt, azonban azok tengelyétől körülbelül 60 1 mm távolságra van a wolframból, vagy tantálkarbidból készült, golyóalakú (12) világítótest, amelyet a (14) talpériiitkező­vel összekötött (13) áramhozzáveaető hor­doz. A lámpaburának kifelé nyúló, ezek- 65 női a lámpáknál rendszerint tekintélyes hosszúságú beforrasztott lába a kerámiai anyagból készült, esőalakú (15) talp belse­jében, mechanikus sérülésekkel szemben védetten van elrendezve. 70 A lámpa bekapcsolásakor a (6) és (7) érintkezőket, a rajzban fel nem tüntetett áramkorlátozó ellenálláson át feszültségre kapcsoljuk, mire a (2, 3) elektródák között alae-sony nyomásai. gázkisülés létesül, 75 amely a lámpát mindjobban felhevíti, mi­mellett a higany elgőzölög és a bura bel­sejében a nyomás nő, míg végül az egész higany gőzala.kba megy át és körülbelül 30 at gőznyomású higany-fényív létesül. 80 Ez a hig'aniy-fényív a (12) világítótestet közel annak üzemi hőmérsékletére he­víti. Ha. már most a (14) csatlakozó érint­kezőt a (6) vagy (7) csatlakozó érintkező­vel egyenáramú üzemben célszerűen az 85 anócla csatlakozó érintkezőjével szabályoz­ható, a rajzba,n ugyancsak fel nem tünte­tett sogédo.lilenállás közbeiktatásával ösz­bzeícötjük, akkor a (12) világítótest és a (2), illetőleg (3) izzóelektróda, között segédki- 90 sütés létesül, melynek áramerőssége a szabályozó ellenállás segélyéve] kényel­mesen állítható be úgy, hogy a (12) vi­lágítótest a kívánt üzemi hőmérsékletű legyen. 95 Abban az esetben, ha a világítótest hő­mérsékletét üzem közben nem kell változ­tatni. a kész lámpával próbaüzemben megállapított méretű segédellenállást és a (12) világítótest és a (2) vagy (3) elek- 198 t-róda közötti villamos összeköttetést a (15) talp belsejében rendezhetjük el úgy­hogy ez esetben a (14) csatlakozó érint­kező elmarad. A lámpa töltése a. mindenkor kívánt su- ioá gárzási színképnek megfelelően gázokból, gőzökből vagy gázok ós gőzök keveréké­ből állhat. A világítótest a fényívben uralkodó áramerősség és a gőznyomás helyes mére- m> tezése esetén nem kell a fényívtöl oldalt elhelyezni, úgy mint azt a leírt kiviteli példa mutatja, ha-nem az egészben, vagy részben a fényív pályájában is elhelyez­hető. 115

Next

/
Thumbnails
Contents