121450. lajstromszámú szabadalom • Előkamra Diesel-gépekhez

!\Tegi)elent 1939. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121450. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — JD. 4872. ALAPSZÁM. Előkamra Dieselgépekhez. Daimler-Benz Aktiengesellscliaft cég, Stuttgart-Untertürkheim. A bejelentés napja 1937. évi február hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi február hó 13-ika. A találmány befecskendezéses motorok előkamrája, ennek tartalmát a fő égési térbe átvezető nyílásoktól övezett mag­darabbal. A -találmány szerint a m*agda-5 rabban az égési anyag-sugár irányában e csatornákon kívül még egy középső átve­zető csatornát alkalmazunk, miely az elő­kamrától a fő égési tér felé kúposán bő­vül. 10 A találmány lehetővé teszi a gép gyors és biztos indítását igen alacsony külső hő­mérséklet mellett is, anélkül, hogy e célra izzó-gyertyákat vagy egyéb kisegítő in­dítóeszközöket kellene használni. Egyszer-15 smind azonban megmaradnak azok a ked­vező eredmények is, melyeket középső át­vezető csatorna nélküli magdarabbal fel­szerelt előkamrákkal már elértek, neveze­tesen mindenek előtt a gép rugalmas és 20 füstmentes működése igen nagy fordulat­szám-körzeten belül minden fordulatszám­nál, ami főként járművek gépeinél jön te­kintetbe. A találmány szerinti előkamra ilyen 25 működési módját főleg az teszi lehetővé, hogy a középső csatorna kúpos kialakítása folytán — jóllehet a csatornatorkolat bő­sége az előkamra felé csak csekély — égési anyag lecsapódását a középső osator-30 nában gyakorlatilag teljesen kizártuk. Mihelyt ugyanis az égési anyag-cseppek a középső csatorna felső szűk nyílásán át — melynél a sűrítő löketben szembeáramló levegőnek a l&gnagyobb áramlási sebes-85 sége van — a középső csatornába hatol­tak, a cseppek további útján a szembe,­áramló levegő sebessége és ezzel ellen­állása gyorsan csökken, míg ugyanakkor a csatorna bővülésének megfelelően a cseppek a csatorna falától állandóan tá- 40 volodnak. Az égési anyag-cseppek ekkiént a fő égési tér forró magjáig hatolhat­nak és így a gép indításakor a gyújtást biztosítják. A középső csatornának az előkamrába nyíló szűk torkolata továbbá 45 nagy fordulatszámoknál a középső csa­tornán át az előkamrába áramló levegő nagy sebességét okozza, úgyhogy ezeknél a fordulatszámoknál az égési anyag át­áramlá sa £t fő égési térbe nagyobb ellen- 50 állásba ütközik, míg indításkor az égési anyag észrevehető elenállás nélkül juthat a fő égési térbe. A kúpos középső csatorna előkamrafelöli torkolatának szűk kereszt­metszete megakadályozza továbbá, hogy 55 az előkamra kifuvó energiája észrevehe­tően csökkenjen. A mlagdarabot övező átvezető nyílások vonulata főleg olyan, hogy a beléjük ke­rülő égési anyag csak irányváltozás és 60 esetleg fojtás után juthat a fő égési térbe. A találmány szerint továbbá a mag­darabot annak gyűrűalakú csatornának torkolati nyílásán át, amely a magdarabot övező átvezető nyílásokat egyesíti, a fő 65 égési térig meghosszabbítjuk, minek foly­tán a magdarab meghosszabításán átha­ladó középső átvezető csatorna a gyűrű­csatorna gyűrűalakú torkolati nyílásától függetlenül torkollik a fő égési térbe. 70

Next

/
Thumbnails
Contents