121450. lajstromszámú szabadalom • Előkamra Diesel-gépekhez

2 131450. A két átvezető csatorna torkolatainak elkülönítése következtében az égési, anya­got indításkor akadálytalanul fecskendez­hetjük a fő égési térbe. 5 A találmány szerint továbbá a mag­darabot, illetve meghosszabbítását az ezt övező gyűrűcsatornához képest tengely­irányban eltölhatóvá tesszük, úgyhogy a torkolatok átáramlási keresztmetszetének 10 és kölcsönös helyzetének változtatása, va­lamint esetleg egyrészt a középső csator­nából, másrészt a gyürűesatornából kilépő égési anyag-mennyiségek kölcsönös beállí­tása válik lehetővé. 15 A mellékelt rajz 1—4. ábrái a találmány szerinti előkamra négy foganatosítási alakját példaképpen, hosszmetszetben tün­tetik fel. Az 1. ábra szerinti elrendezésnél (a) a fő égési 20 tér, (b) az előkamra, (c) a hűtővízköpeny, (d) a befecskendező fúvóka, (f) pedig egy­vagy többrészű betétdarab, (g) magdarab­bal, melyet az égési anyagsugár tengelye körül nagyjából köralakban elrendezett 25 (h) csatornák létesítenek és amelynek a fő égési tér felé (gl) toldata van. A mag­darabon és ennek (gl) toldatán a befecs­kendező fuvókához képest tengelyirány­ban elrendezett, központi (i) csatorna ha-30 lad át, mely a fő égési tér felé kúposán bővül. A középső kúpos átvezető csatorna torkolatának bősége célszerűen az elő­kamra oldalon 1—2 mm, a fő égési tér felé eső oldalon pedig 4—6 mm. A magdarab 85 külső fala az alulról becsavart (k) süveggel az (m) gyűrűteret alkotja, ahol is a süveg és a magdarabnak (gl) toldata vagy meg­hosszabbítása között gyűrűalakú, szűk (n) rés van, melyen át a (h) csatornákba ju-40 t-ott égési anyag a fő égési térbe áramlik. A 2. ábra szerinti elrendezés telj escii i líi -sonló az előbb ismertetthez, csakhogy itt a középső (i) átvezető csatorna, torkolata a 45 (gl) toldat megfelelő mehosszabbítása folytán még' messzebb nyúlik be a fő égési térbe. A. 3. ábra szerinti elrendezésnél az oldalsó csatornák nem haladnak párhuzamosan 50 az előkamra. főtengelyével, miként az 1. ábrán, hanem tört vonalakban (o, p). A 4. ábra szerinti elrendezésnél az elő­kamrabetét (g) magdarabja, utóbbinak külső részéhez viszonyítva, tengelyirány­ban eltolható. Evégből a (g) magdarabnak 55 (r) csavarmenetei vannak, melyeknek a külső magdarabrész ellenmenetei felelnek meg. A 4. ábra jobboldali és baloldali fele két különböző megoldást szemléltet, még­pedig a baloldali kialakítás olyan, hogy 60 a (g) magdarabrész lefelé tolódásakor a gyűrű alakú s keresztmetszet nagyobbodik, míg a 4. ábra jobboldalán látható kiala­kításnál. a (g) magdarab lefelé tolódása az (s) keresztmetszetet csökkenti. 65 A külső átvezető csatornákban vagy jés/ a középső átvezető csatornában esetleg csavarvonalas hornyok lehetnek, melyek az átáramló levegőnek vagy gázoknak csavarmozgást adnak. 70 Szabadalmi igények: 1. Előkamra Diesel-gépekhez, magdarab­bal és ezt övező, az előkamra tartalmát a fő égési térbe vezető nyílásokkal, melyre jellemző a magdarabnak az 75 égési anyag-sugár irányában elrende­zett, az előkamrétól a fő égési tér felé kúposán bővülő középső átvezető csa­tornája. 2. Az 1. alatt igényelt előkamra foganato- 80 sítási alakja, melyre jellemző, hogy a középső kúpos átvezető csatorna torko­latának bősége az előkamraoldalon csak 1—2 mm, a fő égési tér felé eső oldalon pedig 4—6 mm. 85 3. Az 1. va^iv 2. alatt igényelt előkamra foganatosítási alakja, melynél a mag­darabot övező nyílások a fő égési térbe torkoló gyűrűcsatornával egyesülnek, melyre jellemző, hogy a magdarab a 90 gyűrűcsatorna torkolati nyílásán át a ío égési térig van meghosszabbítva, úgyhogy a magdarab meghosszabbítá­sán áthaladó középső átvezető csatorna a gyűrűcsatorna gyűrűalakú torkolati 95 nyílásától függetlenül torkollik a fő égési térbe. 4. Az 1—3. alatt igényelt előkamra foga­natosítási alakja, melyre jellemző, hogy a magdarab, illetve meghosszabbítása 100 a gyűrűcsatornához képest tengely­irányban eltolható. 1 rajzlap melléklettől. Pallas nyomd.i, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents