121421. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színes fényképek előállítására

!\Tegi)elent 1939. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 121421. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. G. 8000. ALAPSZÁM. Eljárás színes fényképek előállítására. Gevaert Photo-Producten N. V. Antwerpen-ben. Oude God, A bejelentés napja 1938. évi február hó 23-ika. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi március hó 30-ika. A találmány színes fényképezés javí­tását célozza és oly eljárás, amely-színező előhívással többrétegű fényképészeti anyag minden egyes külön emulzió-réte-5 gében különböző színű kép előállítását teszi lehetővé. Már többféle eljárást ajánlottak külön­böző színű képeknek színező előhívással többrétegű fényképészeti anyag külön-10 böző emulzió-rétegeiben való előállítá­sára. Ezen ismert eljárások egyike abban áll, hogy minden egyes emulzió-réteghez más festékanyag-komponenst tesznek, 15 amely minden egyes individuális rétegnek, egy és ugyanazon előhívó oxidációs ter­mékeivel a kívánt színt adja. Ennek az eljárásnak egyrészt az az előnye, hogy egyetlen előhívással az összes emulziós 20 rétegekben különböző színes képeket állítanak elő, másrészt azonban nagyon nagyok a hátrányai, nevezetesen a festék­anyagok megválasztása azzal van nagyon korlátozva, hogy a különböző színeket 25 egy és ugyanazon előhívóoxidációs ter­mékeivel kell előállítani. Az emulzióhoz adott festékanyag-komponensek az emul­ziók tartósságára hátrányos befolyást gyakorolnak. Végül nehezen megoldható 30 feladat a festékanyag-komponenseknek a különböző emulziórétegekben olymódon való fixálása, hogy azok az egyik réteg­ből ne hatoljanak át a másik rétegbe. Másik ismert eljárás abban áll, hogy 85 minden egyes réteget megfelelő előhívó­val, amelyhez alkalmas festékkomponenst adagolnak, külön hívják elő. Megvaló­sítás céljából a fürdőknek az egymáson fekvő emulziós rétegekbe való úgyneve­zett vezérelt behatolását alkalmazzák. A fürdőknek megfelelően, amelyeknek behatolását vezérelni akarják, meghatá­rozott vegyszereket adagolnak, amelyek a fürdőknek az emulziós rétegeken való keresztülhatolását lényegesen késleltetik. 41-Mihelyt a fürdő a kezelendő réteg alapjáig hatolt, a fürdő behatását megszüntetik, úgyhogy ilymedon lehetséges minden egyes réteg elkülönített megmunkálása. A fürdők vezérelt behatolásának gyakor- 60> lati alkalmazása azonban nagyon bonyo­lult és különösen éles és emellett nehéz ellenőrzést igényel. Filmnek ezen eljárás­sal való feldolgoz 3 ci zonldvül sok időt igénye], mivel minden egyes megmunká- 55-lás előtt, amelyben a fürdő behatolását vezérelni kell, — a filmet meg kell szárí­tani. A találmány értelmében többrétegű anyagnak minden egyes emulziórétegét 60-szintén a kívánt előhívóval, amelyhez alkalmas festék-komporenst teszünk, külön hívjuk elő. Azonban, hegy minden egyes réteg elkülönített előhívását lehe­tővé tegyük, egészen más munka módot 55. alkalmazunk. Az új eljárás szerint minden egyes fényérzékeny réteget, amelyben egy halogénezüst-kép már előállíttatott, külön megvilágítjuk és ezen megvilágítás (má­sodik megvilágítás) után a kívánt színre előhívjuk éspedig a következő réteg második megvilágítása és előhívása előtt. Minden egyes rétegnek különálló, máso­dik megvilágítását oly eljárással végez-

Next

/
Thumbnails
Contents