121145. lajstromszámú szabadalom • Eljárás prolaktin előállítására

Megjelent 1939. évi augusztus Ló 1-én. MAGYAR KIRÍLYI ^^^^^ SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 131145. SZÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — B. 13970. ALAPSZÁM. Eljárás prolaktin előállítására. C. F. Boehringer & Soehne G. 111. b. H. cég-, Mannheim-Waldhof. A bejelentés napja 1937. évi október hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi október hó 17-ike. A lejkiválasztást elősegítő hormon, a pro­laktin, az eddigi megállapítások szerint a hipofízisben (turhamirígyben), szoptató asszonyok vizeletében és röviddel a bor-5 jazás után, tehenek tejében fordul elő. A hormon gyakorlati előállítása szempontjá­ból ezen kiindulási anyagok közül csak a hipofízis jön tekintetbe, mert a hormon a többi megemlített anyagban túlcsekély 10 mennyiségben van jelen. Azt a meglepő megfigyelést tettük, hogy a prolaktin előfordul a májban is és pe­dig tetemes mennyiségben. Noha a hor­mon koncentrációja- a májban nem oly 15 nagy, mint a hipofízisben,, mégis a hormon összmennyisége a májban lényegesen na­gyobb, minthogy a máj nagysága lényege­sen felülmúlja a hipofízis nagyságát. A találmány tehát eljárás a prolaktin 20 előállítására májból. Az előállítás történ­het vizes folyadékokkal való kivonás út­ján, olyan módszerekkel, amelyek a hipo­fízis extrakciójánál is használatosak és az oldatokból való ezután következő kicsapás-25 sal, olymódon, hogy ezen oldatokat (pH = 5—6, 5)-nek megfelelő hidrogéniónkoncen­trációra, tehát körülbelül a prolaktin izo­elektromos pontjának megfelelő hidrogén­iómkoncentrációra állítjuk be. Ilyen módon 30 ballasztanyagoktól és más hormonoktól messzemenően megszabadított terméket ka­punk, amely ugyanazon pH-területen való egy- vagy többszöri újbóli kicsapással és adott esetben adszorpciós módszerek a lkai-35 mazásával tovább tisztítható. Ugv járunk el, hogy inindeniekelőit az adottj esetben zsíroldószerrel, például acetonnal, zsírtalanított májat gyengén savanyú vagy gyeugén alkáliás oldatban extraháljiuk. E műveletnél előnyös — különösen az al- 40> káliás közegben foganatosított extrakció esetén — valamely vízben oldható szer­ves oldószer olvan mennyiségének jelenlé­tében dolgozni, amely a hormon kicsapá­sára nem elegendő, így például kismole- í5 kulájú alifás alkohol vagy keton, különö­sen etanol 60—70»/o-os vizes oldata jelen­létében. A savanyú közegben foganatosí­tott extrakciónál ajánlatos a pH 1.5—3.0-ig, különösen pH 2.0—3.0-ig terjedő pH-tar- 50' tomány betartása. Az alkáliás extrakciót előnyösen 8—11, különösen 9—10.5-ig ter­jedő pll-nak megfelelő hidrogéniónkon­centráció mellett foganatosítjuk. Az így, kapott kivonatokból a hormont — adott 55. esetben kicsapósizerrel való kicsapás vagy, adsizorbeálőszerrel, mint például valamely, e célra alkalmas a1 u m iniumhidroxiddal való adszorpció és a csapadéknak ezután következő feloldása, illetve az adszorbeált 60* anyag felszabadítása (eluciója) útján tör­ténő további megtisztítás után, mint fen­tebb említettük, az oldatnak a prolaktin izoelektromos pontjának megfelelő pH-ér­tékűre, tehát 5.5—6.5, illetve 5.7—6.0 pH- 65 tartományra és különösen pH 5.8-ra való beállításával csapjuk ki. A prolaktin lehe­tőleg kvantitatív kinyerése céljából aján­latosi, az izoelektromos ponton foganatosí­tott kicsapást olyan, vízben oldható szerves 70»

Next

/
Thumbnails
Contents