121023. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet tüzelőanyagnak belső elégésű erőgépekbe való befecskendezésére

M egjelent 1939. évi július hó 15-én. IAÖYAE KlüALYi SZABADALMI BIRŐSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 121023. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — 4163. ALAPSZÁM. Szerkezet tüzeló'anyagnak belső elégésű erőgépekbe való befecskendezésére. Aeroplani Caproni S. A. és Fuscaldo Ottavio mérnök, Milano. Pótszabadalom a 118631. sz. törzsszabadalomnoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1937. évi július hó 31-ike. Olaszországi elsőbbsége 1936. évi szeptember hó 14-ike. A 118.631. számú törzsszabadalomban olyan elektromágneses befecskendező szer­kezetet ismertettünk, amelybe a tüzelő­anyag tartányból folytonosan áramlik, mir 5 közben azit önmagát szabályozó szivattyú­val nyomás alatt tartjuk, vagy amelybe azt, előre meghatározott időpontokban du­gattyús differenciálszivattyú szállítja, mely* szivattyút az a nyomás hajtja, amely a 10 gép hengerében kompresszió közben és az elégés kezdetekor létesül. A találmány oly befecskendező szer­kezetre vonatkozik, mely a törzsszabada­lomban leírthoz hasonló dugattyús diffe-X5 renciálszivattyúból áll, melyet azonban az a depresszió szabályoz, mely a szívási közben létesül, vagy pedig az a nyomás­különbség szabályoz, amely a tüzelőanyag­vezetéknek a levegőt szabályozó csapó-20 szelepe előtti és mögötti két szakasza kö­zött áll fenn. A találmány egyik kiviteli alakját egy­hengeres gépen való alkalmazásában, pélr daként, vázlatosan a rajz mutatja. 25 A motor (1) hengerébe a tüzelőanyagot a (2) sízelep táplálja; a levegőt a (3, 3') csatornában vezetjük, melynek az (5) kar­ral állítható (4) csapósizelepe van. Ez a csővezeték a szabadba nyílhat, vagy komp-30 resszorral állihat összeköttetésben. A csa­torna felső részén erősítettük meg az elek­tromágneses (6) befecskendező szerkezetet, mely a (7) megSizakítóval együtt a (8) telep és (M) föld közé van kapcsolva. 35 A befecskendező szerkezetet tüzelő­anyaggal tápláló szivattyú a (9, 10) diffe­renciáldugattyúkból és ezek (11,12) hen­gereiből áll, melyekben (13) és (14) a hengerterek. A (13) hengertér a (15) ve­zeték és (16) statikus bevezető csatorna 40 útján állandó összeköttetésben van a lég­csatornának a (4) szelep mögött fekvő (3) szakaszával. A (9) dugattyú alatti tér a (17) furaton át állandó összeköttetésben van a külléggel, ha a motort szívás útján 45 tápláljuk és a (18) vezetéken és (19) di­namikus bevezető csatornán át a légcsa­tornának a (4) szelep alatti (3') szakaszá­val, ha a motort kompresszorból tápláljuk. A (14) hengertér a (20) vezetéken át ál- 50 landó összeköttetésben van a (6) befecs­kendező szerkezet belsejével és a tüzelő­anyagot tároló (21) tartánnyal a (22) cső­vezetéken át kapcsolatba jut, ha a (10), dugattyú löketének alsó végén nyitja a 55 (23) furatot. A (24) rugó a (9—10) ditTe­renciáldugattyút igyekszik állandóan alsó helyzeitébe szorítani, miközben a dugattyú összenyomja a (25) rugót, mely az előbb említett rugónál gyengébb és amelynek fe- 60 szültsége a (27) emeltyűvel forgatható (26) csavarral szabályozható. A szerkezet a következő módon műkö­dik: : Ha a (2) beömlőszeiep nyit, a (3) ve- 65 zetékcsatornában depresszió keletkezik, ha a motor henger terébe a tüzelőanyagot szí­vóhatással vezetjük. A (2) szelep nyitása­kor a (3) vezetékben akkor is kisebb a nyomás, mint a (3') vezetékbeni, ha a 70 motort kompresszorral tartjuk üzemben. Mindkét esetben a '(9, 10) dugattyúpár felfelé mozdul el, miközben a (25) rugó kitágul és a készülék a (14) kamrábam lévő tüzelőanyagot a (6) befecskendeziő 75 szerkezeibe nyomja, amint a (10) du-

Next

/
Thumbnails
Contents