120142. lajstromszámú szabadalom • Eljárás merevítő betétek előállítására

31egjelent 1939. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120142. SZÁM. J/d. (IY/h/1.) OSZTÁLY. — C. 4933. ALAPSZÁM. Eljárás merevítő betétek előállítására. Comptoir de l'Industrie Cotonniére cég, Paris. A bejelentés napja 1937. éri március hó 8-ika. Franciaországi elsőbbsége 1936. évi május hó 23-ika. A találmány eljárás férfiingek félig ke­mény és kemény, rávarrott és külön gallér­jaihoz, kézelőihez, valamint mellrészeihez alkalmas merevítő betétek előállítására, kü-5 lönösen azzal a céllal, hogy az említett cikkek keményítése elkerülhető legyen, to­vábbá mindennemű olyan ruházati cikkek­hez, melyek rendeltetésüknél fogva kemény vagy félig kemény részeket igényelnek és 10 melyeket mosással tisztítanak. Eddig az említett ruházati cikkek előál­lítására szövetből, papirosból vagy hasonló termékekből készült merevítő betéteket al­kalmaztak, ahol is a betét anyagát, külőnö-15 sen telítéssel, cellulózaéterekkel, gumiszerű anyagokkal, természetes gyantákkal, to­vábbá szintézissel előállított gyantákkal, főleg vinilgyantákkal kezelték. Az ilyen betétek előállítására már szá-20 mos eljárást ajánlottak, de a leírt módon telített betétekkel feldolgozott áruknak bi­zonyos hátrányaik vannak. így pl. a oellulózaszármazékokkal telí­tett betétek általában csak kevés házi mo-25 sást állnak ki. A szintézises gyantákkal, különösen a vinilgyantákkal kezelt betétek­nek nagy hátránya, hogy a betéteket borító és velük érintkezésben levő szövetek belső oldala nem tisztítható; a betét ugyanis tisz-80 títás közben az említett borító szövethez ragad, mert a gyantaszerű anyagokat, me­lyekkel a szövetek impregnálva vannak, eddig úgy választották, hogy a víz, forrási hőfokán még ragasztóképességüket megtar-35 tották és csak a vasalási hőmérsékleten, tehát 120—150 C°-on lágyultak meg. Már megfigyelték, hogy az utóbb említett hátrány, mely a szintézises gyantákkal, kü­lönösen vinilgyantákkal kezelt betéteket borító szövetek belső oldalának teljes tisz- 40 títását lehetetlenné tette, idővel csökken. A telítőanyag ugyanis a víz forrási hőmér­sékletén nem lágyul meg, tehát az víz szá­mára áthatlan marad, de az ilyen betétek­kel feldolgozott áruk első mosása után a 45 körülbelől 70—80 C°-on, tehát jóval a telí­téshez használt gyantaszerű anyag olvadás­pontja alatt végzett mosás folyamán fellépő erőművi hatások következtében a gyanta­szerű anyag rétegében repedéseik vagy sza- 50 kadások képződnek, melyek ezután lehe­tővé teszik, hogy a rákövetkező mosásoknál a víz a betéteken könnyen áthatoljon és így a borító szövetek belső felületével rész­letesen érintkezésbe jusson. 55 Ennek ellenére a betéteket borító szövet belső oldalának azok a részei, melyek a mosás alatt keletkező résekkel nincsenek szemben és melyek ennek következtében a későbbi mosások folyamán is a betétek- 60 héz ragadnak, a vízzel nem jutnak érint­kezésbe és így az áru sohasem tisztítható teljesen meg. A találmány, mely vinilgyantákkal tör­ténő kezeléssel kapott betétekre vonatko- 65 zik, a fenti hátrányok elkerülését célozza és olyan betétes áruk előállítását teszi le­hetővé, melyek tökéletesen moshatók, vagyis a betéteket borító szövet belső ol­dala a mosások folyamán tökéletesen meg- 70 tisztítható és emellett az áru igen nagy számú mosást kiáll, anélkül, hogy a mosá­sok során a telítéshez használt gyanta­szerű anyag eltolódnék vagy a kész áru különböző pontjain felhalmozódnék. 75 A találmány szerinti eljárás abban van,

Next

/
Thumbnails
Contents