120142. lajstromszámú szabadalom • Eljárás merevítő betétek előállítására

hogy a belétek alapanyagát, pl. szövetet olyan, gyengén polimerizált vinilacetát ol­datával telítjük, melynek olvadáspontja 100 C° alatt, míg lágyulási pontja körül-5 belül 45 és 70 C° közöli van. Az ilyen viiiil­acetál-polimerizátumokkal telített betétek mosás alatt ragasztóképességüket átmeneti­leg elveszítik, míg ezt a képességüket ké­sőbb. a mosást követő vasalás folyamán, 10 a hő és a nyomás hatása alatt visszakap­ják. Az említett polimerizált vinilaoe,látok oldatait egy vagy több kohéziós szerrel ele­gyítjük, még pedig úgy, hogy az említett szer legalább 5o/o~ny.i mennyiségben legyen 15 jelen, abból a célból, hogy a gyantaszerű anyagnak a mosás alatt bekövetkező meg-' lágyulása közben a gyantának pépszerű vagy megömlött alakban való eltolódását vagy összegyűlését megakadályozzuk, úgy, 20 hogy a betét és az azt tartalmazó ám alakja a mosás és vasalás után is változat­lanul megmarad. A víz forrpontja alatti hőmérsékleteken meglágyuló gyengén polimerizált vinilaoe-25 tátok példájaként megemlítjük a kereske­delemben «RESOVYL» néven ismert ter­méket, melynek olvadáspontja körülbelül 60—80 C°. Kohéziós szerül pl. cinkoxidot használhatunk. Ügy is eljárhatunk, hogy 30 több különböző vinilaoetát-polimerizátu­mot keverünk össze, abból a célból, hogy közepes olvadáspontot érjünk el és a gyan­takeveréknek azt a tulajdonságot kölcsö­nözzük. hogy 100 C° alatt, előnyösen 60 35 és 80 C° között olvadjon. A találmány szerinti eljárás példája a következő: Az új betét előállítására szánt szövet, pl. pamutszövel telítésére egy liter benzolban feloldott 300 g, a kereskedelem­ben «RESOVYL N. M.» néven ismert 40 gyengén polimerizált vinilaoetátot haszná­lunk. Az oldathoz mint kohéziós szert 25 g cinkoxidot adunk. A betétek telítését tetszés szerinti módon végezhetjük, így pl. a szövetet az oldatba 45 márthatjuk, az oldatot a szövetre perme­tezhetjük, ecsettel vihetjük fel, ráhenge­relhetjük, rányomtathatjuk stb. A leírt betét és eljárás az igénypontok keretén belül különbözőképen módosít- 50 ható. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás férfiingek kemény és félig ke­mény rávarrott és külön gallérjaihoz, kézelőinek és melleinek, továbbá min- 55 den más olyan ruházati cikknek, me­lyet rendeltetésénél fogva gyakran kell mosni, kikészítésére alkalmas merevítő betét előállítására, azzal jellemezve, hogy a betét alapanyagát alkotó szőve- 60 let. papírost vagy máseféle anyagot olyan gyengén polimerizált vinilacetát oldatával telítjük, mely polimcrizátu­mok 100 C° alalt olvadnak és körülbelül 45 és 70 C° között lágyulnak meg, to- 65 vábbá, liogy az oldalhoz legalább 5»/o kohéziós szert adunk. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy pamutszövetet bemártással vagy tetsző- 70 leges más módon egy liter benzolban feloldott 300 g gyengén polimerizált vinilacetáttal telítünk, mely oldat 25 g cinkoxidot tartalmaz.

Next

/
Thumbnails
Contents