120085. lajstromszámú szabadalom • Getterszerelvény vákuumcsövekhez és ezzel felszerelt vákuumcső

annak másik oldalára verődnek vissza és így a kilépő gőz szétszóródnék, minthogy a csatorna szájnyílását a csatorna tengely­vonalához képest tompa szögek alatt 5 hagyná, el. A találmányt a rajz kapcsán részletesen ismertetjük A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti gettersze­relvényt tartalmazó villamos kisütőeső-10 nelt részben előírt távlati képe. A 2. ábra a találmány szerinti gofctersze­relvény egyik kiviteli alakját, a 3. ábra pedig annak másik kiviteli alak­ját mutatja. 15 Az .1. ábrán, amely a találmány alkal­mazását példaképen villamos kisütőesővel kapcsolatosan mutatja, az (1) lem, vagy üvegburkolat látható, amely <a szokásos katódából, anódából és más elektródákból álló (2) elektródaszerelvényt zárja körül. V 'burkolat alsó végén el van zárva ós a (3) szivattyúzócsövet hordja, amelyen át a kisütőeső vákuumszivattyúval mecha­nikus úton légteleníthető. A burkolat me-25 chanikai lég'telenítése után visszamaradó gázok eltávolítására a (4) gettenszerel­vényt alkalmazzuk, amely a találmány egyik kivitelénél fémtartószervből áll. amely utóbbi az (5) kamrát és az ebből 30 kiinduló, a burkolat terébe torkoló hossz­irányú, egyenes (6) csatornát foglalja míagában. A (4) getterszerelvényt, amint a rajz példaképen mutatja, az elektróda­szerelvény felett a (7) támasszal vagy 35 tartóhuzallal rögzítjük, amely a getíér­tartót az elektródaszerelvénnyel össze­köti, miniellett a (6) csatornát úgy állít­juk be, hogy annak a burkolaton kis kör­alakú (8) vetülete legyen. A légtelenííés 40 folyamán — miután a mechanikai légte­lenítés a burkolatban a nyomást [néhány mikronra csökkentette — a. gettertartót Felhevítjük, hogy annak kamrájában lévő getteranyag elgőzölögjön és a -gettergőz 45 a kívánt, mennyiségben a maradék gázok eltávolítása céljából a burkolatba jusson. "Ezután a csövet -beforrasztjuk és szokásos módon talppal látjuk el. A találmány szerinti getterszerelvény 50 előállításának egyik előnyös módját a 2. ábra mutatja. Kis darab fémlemezbe mint pl. 0.25 nini vastag nikkellemezbe, (5') mélyedéseket és kifeléterjedő (9) hor­nyokat sajtolunk. A gettenanyagot, pl. 55 (10) szemcse alakjában vagy poralakban, az egyik (5' mélyedésbe helyezzük és a lemezt közepén behajtjuk úgy, hogy a ki­sajtolt (5') mélyedések s a (9) hornyok összeessenek és (5) kamrát, valamint eb­ből kiinduló (6) csöves csatornát alkossa- 60 nak. Különböző módszereket (alkalmazha­tunk arra, hogy az elgőzöltetés folyamán a (6) csatorna belső falának hőmérsékle­tét a gettergőz hőmérséklete alatt tart- 65 suk. Az egyik különösen előnyösnek ta­lált módszer szerint a csatorna belső fa­lát rossz hővezető anyaggal vonjuk be. Ezt a rajzon (11) jelzésű bevonatot, amely pl. folyékony hordozóban elosztott pori- 70 (ott hőálló oxid, pl. „alundum"' lehet, a csatorna falára az összeállítás alatt be­mártással vagy ráfestéssel visszük fel. A lénilemez szárait ezután összecsukjuk és szélein előnyösen összehegesztjük. 75 Az elgőzöltetés folyamán a (6) csatorna belső fala a gettergőz hőmérséklete alatti hőmérsékleten tartható úgy is, hogy a csatorna külső falán hősugárzó eszközö­ket alkalmazunk. A csatorna külső falát 80 jó hősugárzó anyaggal, pl. szénnel von­hatjuk be, amint a '!. ábrán (12) jelzi. A gettertartó esatornarészén kívánsághoz képest más hősugárzó eszközöket is alkal­mazhatunk. amelyek, pl. a gettertartó 85 fémlemezéből kisajtolt, bordák lehetnek. Előnyösnek találtuk, hogy a gettertartót rövid, nikkelcsőből készítsük úgy, hogy a csődarabot 0sH7jr-la.pii.juk, amint a 3. ábra mutatja, majd oldalain a- getterkamrát és 90 csatornát kisajtoljuk és végein összehe­gesztjük. A találmány érteimébon továbbá a (fi) kilépési csatorna méretét és keresztmet­szeti alakját úgy választjuk meg, hogy a 95 burkolat belső felületén kondenzálódó gőz letszésszerinti kívánt alakban rakódjék le. A 3. ábra. szerinti getterszerelvény (6) csatornája például derégszögű négy­szög keresztmetszetű, ha ezt a gettersze- 100 relvényt az 1. ábra szerinti csőbe szerel­jük, a gettergőz a burkolat (8) helyén de­rékszögű négyszög alakban rakódik le. F. tekintetben a találmány szerinti szerel­vény különösen hasznos, ha az (5) kamrá lOt ban lévő töltet aktív fémjének, pl. előre meghatározott alakú elektródára kell le­rakódnia. Ha pl. a burkolat falán vagy valamely derékszögű négyszögű elektró­dán elektronkibocsájtó, érzékeny bevona- n( tot kívánunk létesíteni, akkor az érzé­kennyé tevő anya,got pl. céziumból viaigy báriumvegyületekből álló szemcsét az (5) kamrába helyezzük, majd elgőzölögtetjük és a kívánt felületre lerakódni hagyjuk. 11! Ismeretes, hogy siók aktív fém, amelyek

Next

/
Thumbnails
Contents