120085. lajstromszámú szabadalom • Getterszerelvény vákuumcsövekhez és ezzel felszerelt vákuumcső

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120085. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — ií. 7243. ALAPSZÁM. Getterszerelvény vákuumcsövekhez és ezzel felszerelt vákuumcső. Radio Corporation of America cég*, New York, mint Salzfoerg Bernard, East Orange, N. J.-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi májas hó 31-ike. A. R Á.-beli elsőbbsége 1936. évi június hó 1-je. A találmány vákuumcsövekre, pl. villa­mos kisütőcsövekre és különösen olyan csövekre vonatkozik, amelyeket vegyileg hatékony getterező- vagy tisztítószerekkel 5 légtelenítenek úgy, hogy e szereket a cső­gyártás folyamán elgőzöltetik, a esőben a visszamaradt gázok nyomásának csökken­tése céljából. Általnános .gyakorlat az, hogy a cső bur ) kolatába fcismennyiségű getteranyagot, pl. egy vagy több aktív fémet visznek be úgy, hogy aktiv fémet tartalmazó anya­got a burkolatban felszerelt tartó- vagy hordozószervbe helyezik, majd. e szervet 5 pl. nagyfrekvenciájú indukcióval felhevíh tik, mikor is a benne lévő anyag hirtelen elpárolog és az aktiv fém a burkolat te­rében gőzalakban eloszlik. Ez a fémgőz szigetelőtagokat, valamint a burkolatnak 20 a feszültség alatt álló elemeik és a be­vezetőhuzalok közötti részeit érheti és azokon kondenzálódhat, ami zavaró kú­szóáramok felléptét vonja magia után. A találmány célja légtelenített burko-25 lat számára olyan getterszerelvény elő­állítása, amely a gettergőzöket a burko­latnak előre megválasztott, a cső feszült­ség alatt áló elemeitől távolfekvő terü­letére irányítja, ahol a gőz kondenzá-30 lódhat. A találmány további és különleges célja villamos k isii tőcsö vek számara olyan getterszerelvény létesítése, amely a get­tergőzt annak forrásából kiinduló, lénye-35 gileg egyenes vonalú pálya mentén a cső­burkolatnak olyan felületére irányítja, amely, a burkolatban lévő hatékony ele­mektől távolfekszik. A találmány szerinti getteTszerelvény­nek olyan gettertartója van, amely szem- 40 esealakú getteranyag felvételére alkal­mas kamrát és e kamrából kivezető szűk csatornát foglal magában, amelyen át a gettergőzök a kamrából kiűzhetők, mi­mellett a szerelvényt a burkolatban úgy 45 szereljük fel, hogy csatornája a burkolat előre megválasztott területe felé irányul­jon. Annak biztosítására, hogy a csator­nából kilépő gőzök lényegileg egyenes vonalú pályán áramoljanak és annak meg- 50 akadályozására, hogy e gőzök a csatorna kilépő végénél vagy szájnyílásánál szét­szóródjanak, a csatorna fala olyam kiala­kítású, hogy a fallal érintkezésbe jutó gőz azon kondenzálódik és így a falon 55 visszamarad. A csatorna falát célszerűen olyan anyagból készítjülk, amely a getter­anyag elgőzölögtetése alatt a gettergőz­nél alacsonyabb hőmérsékleten marad. Ezt az alacsonyabb hőmérsékletet célsze- go rüen úgy érhetjük el, hogy a csatorna belső falát rossz hővezető anyagból ké­szítjük, vagy a csatornán kívül hosugá-r­zó eszközöket alkalmazunk. Ha a getter­szemcse elgőzöltetési hőmérsékletre jut, a 65 gettergőznek az a része, amely nem áram­lik egyenes vonalban, a csatorna tengely­vonalával lényegileg párhuzamosan, a csa­torna falát éri és ott kondenzálódik. Ha a csatorna falai nem volnának a getter- 70 gőznél alacsonyabb hőmérsékleten, akkor a gettergőz a csatorna egyik oldaláról

Next

/
Thumbnails
Contents