119758. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső

Megiolent 193í> . évi jannár hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI iffll SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119758. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — K. 7046. ALAPSZÁM. Villamos kisütőcső. Radio Corporation of America cég", New York, mint Zworykin Vladimír K., Philadelphia, Pa. és Malter Louis, Colling-swood, N. J.-i lakósok jogutódja. c ;A bejelentés napja 1936. évi augusztus hó 31-ike. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1935. évi szeptember hó6-ika. ^ A találmány villamos kisütőcső és kü­lönösen az ilyen csőben felhasználható, szekundéremisszióra képes elektróda. A találmány szerint tökéletesített elek-5 tróda igen értékes pl. a Slepian-tipusú villamos kisütőcsöveknél, amelyeknek kö­vetkező elemei vannak: termiónos elek­tronforrás, a kibocsájtott elektronokat elektrosztatikus mező hatásának kitevő LO eszközök, elektromágneses eszközök, a melyek a kibocsájtott elektronokat vala­mely, elektronfelütődés esetén szekunder­elektronokat kibocsájtó elektróda irányá­ban kitérítik, és a szekundérelektronokat 15 gyűjtő járulékos elektróda. Szekundérelektronokat kibocsájtó elek­tródák egész sorozat fémből készíthetők, azonban e célra az eddig ismeretes anya­gok közül talán legalkalmasabb az oxi­(0 dált és azután céziumoxid-bevonattal érzékennyé tett ezüst. A tapasztalat sze­rint azonban a céziumozott ezüst nem képes egy-egy felütődő primér-elektronra több mint kb. 9 szekundérelektront ki­!5 bocsájtani és ezért, ha bő szekundér­emisszióra van szükség, nagyobb számú kaszkadkapcsolású szekundéremissziós elektródát kell alkalmazni. Az ilyen el­rendezést, amely pl. három szekundér-0 elektronemissziós elektródát foglal magá­ban, találóan elektronsokszorozóna ne­vezik. A találmány egyik célja mármost olyan elektródaanyag létesítése, amely egy-egy ö felütődő elektronra sokkal több szekun­dérelektront képes kibocsájtani, mint az eddig ismeretes anyagok bármelyike. A találmány értelmében valamely ve­zetőelektródát igen vékony szigetelő­réteggel vagy filmmel vonunk be és e 40 réteg felületét érzékennyé tesszük úgy, hogy elektronfelütődéskor „valódi" sze­kundérelektronokat kibocsájtó képessége növekedjék. Elektródaanyegként az alu­míniumot tartjuk előnyösnek. A szige- 45 telőréteg elektrolitosan felvitt aluminium­oxid-réteg lehet és az érzékennyé tételt úgy végezhetjük, hegy az oxidra mint­egy atomnyi vastagságban alkálifémet csapunk le és ezt azután oxidáljuk. 60 E tökéletesített elektróda használatá­nál, annak felületét elektronsugárnak tesszük ki, mikoris abból „valódi" sze­kundérelektronok emittálódnak, minek folytán az oxidrétegen nagy pozitív töl- 86 tés alakul ki. Ha e bevonatos elektródá­val kapcsolatosan gyüjtőelektródát alkal­mazunk és a gyüjtőelektródát a bevona­tos elektródával szemben n?gy mérték­ben pozitív feszültségen tartjuk, akkor <K> a gyüjtőelektróda a felületi töltés foly­tán az elektronokat magához vonzza, amelyeket azután kimenőáramkörben hasznosíthatunk. A találmány foganatosítását, működé- 66 sét és előnyeit a rajz kapcsán részletesen ismertetjük. A rajzon az 1. ábra olyan elektronsokszorozó be­rendezés vázlatos nézete, amelyben a

Next

/
Thumbnails
Contents